Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 29 2020 06:05:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Baner z has?em VI Dnia Kultury Kresowej
Baner z has?em VI Dnia Kultury Kresowej
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Z historii Ruchu Narodowego
Autor Etykietowanie Do??gi-Mostowicza
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 02-01-2012 13:32
[img]http://vlib.by/PRIDVINIE-1/Images/FOTO-WRITERS/Dalenga_Mastovich_TS.jpg[/img] Tadeusz Do??ga-Mostowicz

Jeden z niezwykle p?odnych publicystów m?odego pokolenia zamie?ci? na swoim blogu [1] tekst o Tadeuszu Do??ga-Mostowiczu, który opublikowa?y tak?e inne, tak zwane prawicowe portale. W artykule tym wyeksponowa? fakt, ?e znany pisarz by? te? publicyst? "prasy wydawanej przez ONR", a konkretnie "tygodnika Prostu z mostu zwi?zanego z Obozem Narodowo Radykalnym". Zastanawia nieco to etykietowanie: czy?by Do??ga-Mostowicz mia? rzeczywi?cie co? wpólnego z ONR-em wczorajszym, a je?li nawet tak, to po co by?oby dzi? to podkre?la?, skoro ONR dzisiejszy nie nawi?zuje ju? pono? do mi?dzywojennych tradycji? Tak w ka?dym razie twierdzi Arkadiusz Meller w rozmowie z Maciejem Motasem:

(Maciej Motas:) Jest Pan badaczem my?li politycznej przedwojennych ?rodowisk narodowo-radykalnych. Od pewnego czasu obserwujemy wzmo?on? aktywno?? stowarzysze? i organizacji odwo?uj?cych si? wspó?cze?nie do tej tradycji. Jak Pan, jako politolog i obserwator wspó?czesnego ?ycia publicznego, ocenia poziom recepcji przez te ?rodowiska ideologii i pogl?dów rozwijanych w ramach przedwojennego ONR-u. Czy mamy do czynienia z analiz? i prób? zachowania tego, co do dzi? w tej tradycji jest aktualne, próbami literalnego na?ladownictwa, czy te? mo?e pewnym "historycznym kostiumem", którym, z braku innego w warunkach polskich, pos?uguj? si? osoby i ?rodowiska, b?d?ce cz??ci? pewnego szerszego nurtu i zjawiska, cz??ciowo o pod?o?u subkulturowym, obecnego tak?e w innych pa?stwach?

(Arkadiusz Meller:) - Je?li Pan pyta o recepcj? my?li ONRu przez wspó?czesnych narodowych-radyka?ów to jest ona marginalna. Wprawdzie "ogólnopolski" ONR z racji przyj?tej nazwy podkre?la, ?e odwo?uje si? do swoich antenatów, ale nie ma to wielkiego prze?o?enia na g?oszone has?a. W przypadku ONRu chyba trudno mówi? o jakim? wyra?nym programie politycznym czy te? doktrynie skoro sam rzecznik w wywiadzie dla portalu www.konserwatyzm.pl zapytany o program gospodarczy stwierdzi?: "Obóz Narodowo Radykalny nie jest parti? polityczn?, nie ma wi?c ?ci?le okre?lonych pogl?dów w tym temacie". Ten sam rzecznik w jednym z wywiadów od?egnywa? si? od nacjonalizmu. Z drugiej strony w tekstach zamieszczanych na stronie ONRu wida? zafascynowanie Uni? Polityki Realnej czy te? Now? Prawic?.


?ród?o: http://sol.myslpolska.pl/2011/12/mariana-reutta-fascynacja-rosja-%E2%80%93-rozmowa-z-arkadiuszem-mellerem/

A tymczasem w ksi??kach Do??gi-Mostowicza nie wida? ?adnej fascynacji socjalizmem liberalnym i jego gospodarcz? formu?? - kapitalizmem. Wr?cz przeciwnie, ca?a w zasadzie twórczo?? tego pisarza, to ostra krytyka zmarnowanych z powodu kapitalistycznego egoizmu szans Polski przedwrze?niowej i wegetuj?cego w niej polskiego narodu. Wystarczy przeczyta? kilka pozycji, poza znan? "Karier? Nikodema Dyzmy":

"Ostatnia brygada"
http://wiersze.wikia.com/index.php?title=Ostatnia_brygada&useskin=monobook

"Doktor Murek zredukowany"
http://pl.wikisource.org/wiki/Doktor_Murek_zredukowany

"Drugie ?ycie doktora Murka"
http://pl.wikisource.org/wiki/Drugie_%C5%BCycie_doktora_Murka

Czytaj?c te ksi??ki, ma si? silne wra?enie, ?e Do??ga-Mostowicz musia? ?y? tak?e i w naszych czasach. To prawdziwy Reymont II i III Rzeczypospolitej! I w takim te? charakterze wspó?pracowa? z redakcj? "Prosto z mostu", pisma które - jak pisze Marek Czernecki - "nie by?o zwi?zane z ?adn? parti?" i bra?o cz?owieka i naród w obron? przed wszystkimi socjalizmami, w tym zw?aszcza przed liberalnym kapitalizmem:

Na ?amach "Prosto z mostu" negatywnie odnoszono si? do dziedzictwa wieku XIX. Zdaniem publicystów, ten?e ska?ony by? ateizmem, materializmem, determinizmem, racjonalizmem i sceptycyzmem filozoficznym. Z aplauzem powitano ksi??ki obalaj?ce z?udzenia XIX-wiecznych my?licieli: "Nowy wspania?y ?wiat" Huxley'a, "Nowe ?redniowiecze" Bierdiajewa i "Nowy ?wiat fizyki" Jeansa. Uwa?ano, ?e wiek XIX wykszta?ci? model cz?owieka jednowymiarowego, zredukowanego, okaleczonego, ?yj?cego w stworzonych przez ideologów systemach - kapitalizmie, socjalizmie i komunizmie, wobec których redakcja zaj??a negatywne stanowisko. G?oszono potrzeb? zdobywania wiedzy. Krytykowano jednak bierny intelektualizm, postaw? zwrócenia si? jedynie ku kontemplacji, czy to religijnej czy estetycznej. Uwa?ano, ?e cz?owiek wspó?czesny winien by? cz?owiekiem czynu. Zach?cano do odpowiedzialnego dzia?ania i post?powania zgodnego z katolick? moralno?ci?. Ta ostatnia, zdaniem redaktorów winna przenika? ?ycie osobiste, rodzinne i publiczne. Wyst?powano przeciwko koncentracji ogromnych maj?tków w r?kach nielicznych osób i ubo?eniu ogó?u spo?ecze?stwa. Publicy?ci g?osili postulat "dekoncentracji" kapita?u nawo?uj?c do idei korporacjonizmu - upowszechnienia w?asno?ci (nie myli? z komunistycznym postulatem nacjonalizacji). Uwa?ano, ?e ka?dy cz?owiek ma prawo do pracy i "twórczo?ci" oraz owoców swojej pracy - w?asno?ci. Redakcja czasopisma odwo?ywa?a si? do katolickich korzeni polskiej kultury. ?wiadome post?powanie zgodne z sumieniem mia?o podnie?? pozycj? i znaczenie narodu. "Wielka Polska - to Polska jako centrum nowego typu cywilizacji duchowej, promieniuj?ca na ca?? ?rodkow? i po?udniowo - wschodni? Europ? (...), urz?dzona pod?ug chrze?cija?skich zasad." W szybkim czasie "Prosto z mostu" zdoby?o sobie du?e grono czytelników staj?c si? jednym z najwi?kszych tego typu czasopism II Rzeczpospolitej.

?ród?o: http://reakcjapolska.w.interia.pl/postacie/10.htm

Do??ga-Mostowicz nie by? zatem sympatykiem kapitalizmu, lecz czy by? nacjonalist?, sympatykiem ONR-u? Prof. Anna Martuszewska pisze, ?e "W 1925 r. otrzyma? sta?e miejsce w redakcji "Rzeczpospolitej", dziennika prorz?dowego o orientacji szlachecko-ziemia?skiej, reprezentuj?cego Chrze?cija?sk? Demokracj? i nastawionego tak?e endecko oraz antypi?sudczykowsko. Po przewrocie majowym w 1926 r. ci?te pióro Mostowicza sprawi?o, ?e narazi? si? zwolennikom Pi?sudskiego i we wrze?niu 1927 r. zosta? na ulicy napadni?ty, wywieziony do lasku i tam pobity oraz wrzucony do glinianki przez sanacyjn? bojówk?. W 1928 r. Mostowicz, ju? od 1925 r. og?aszaj?cy w prasie humoreski i opowiadania, zrywa z dziennikarstwem i zajmuje si? wy??cznie prac? sensu stricte literack?. W 1929 r. ko?czy pierwsz? powie??, "Ostatni? brygad?" (tytu? jest aluzj? do I Brygady Pi?sudskiego) opublikowan? w 1930 r. na ?amach katowickiej gazety "Polonia"." (A. Martuszewska, Tadeusz Do??ga Mostowicz, literat.ug.edu.pl). I w tej?e "Ostatniej brygadzie" pojawia si? w jednym z dialogów kwestia:

Co za? do przekona?, bracie, to pluj na przekonania. Mog? dzi? by? socjalist?, jutro faszyst?, pojutrze kamelot? królewskim, a od tego si? nic nie zmieni.

To s?owa wypowiedziane przez przedstawiciela krytykowanej w powie?ci elity II Rzeczypospolitej, ale nied?ugo potem pisarz zamie?ci? w "Wiadomo?ciach Literackich" nr 21/1931 artyku? pt. "Nie miesza? si? do ojczyzny", w którym stwierdzi? wprost:

Otó? o?wiadczam, ?e nigdy nie tylko endekiem, lecz ?adnym partyjniakiem partyjnym, czy partyjniakiem bezpartyjnym nie by?em, nie jestem i nie b?d?


S?owa te wyja?niaj? chyba dostatecznie, dlaczego Tadeusza Do??gi-Mostowicza nie wolno dzisiaj politycznie etykietowa?, zw?aszcza plakietk? obozu t?skni?cego za "prawdziwym" przedwojennym kapitalizmem.

Opr. polski.blog.ru

[img]http://www.castles.com.ua/uploads/pics/mostkuty.jpg[/img]
Rok 1930: budowa mostu w Kutach na granicy z Rumuni?. Zamiast przejecha? ten most swoim bia?ym 12-cylindrowym buickiem, w ?lad za rz?dem, Do??ga-Mostowicz zatrzyma? si?, zorganizowa? oddzia? samoobrony uchod?ców i da? odpór ukrai?skim bandom rabunkowym, a w kilka dni potem zgin?? od przypadkowej kuli sowieckiego ?o?nierza.

------
[1] - http://jan.bodakowski.salon24.pl/372274,tadeusz-dolega-mostowicz-najpopularniejszy-pisarz-ii-rp-bohate
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014