Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 29 2020 03:35:18
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Na prawo od mundurowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 4
Na prawo od mundurowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 4
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Historia Polski
Autor P?k Jan Niewi?ski - O przywrócenie prawdy historycznej
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 12-10-2011 12:31
O przywrócenie prawdy historycznej

Z inspiracji Kresowego Ruchu Patriotycznego i na wniosek Klubu Parlamentarnego PSL, w dniu 15 lipca 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamacj? podj?? uchwa?? w sprawie "tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II RP". W tej uchwale m. in. jest zawarta dyspozycja nast?puj?cej tre?ci:

"Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II RP powinna by? przywrócona pami?ci historycznej wspó?czesnych pokole?. Jest to zadanie dla wszystkich w?adz publicznych w imi? lepszej przysz?o?ci i porozumienia narodów naszej cz??ci Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukrai?ców."

Wspomniana uchwa?a, cho? u?omna z powodu braku w niej jednoznacznego nazwania zbrodni na Polakach banderowskim ludobójstwem i pot?pienia faszystowskich formacji OUN-UPA - u?yto okre?lenia "zbrodnia o znamionach ludobójstwa" - by?a jednak nie?mia?ym krokiem we w?a?ciwym kierunku. Da?a ona podstaw? do normowania stosunków polsko-ukrai?skich na gruncie prawdy. Niestety, w?adze wszystkich szczebli i media totalnie t? uchwa?? zignorowa?y. Wa?ny dokument sejmowy sta? si? martw? liter?.

W tym stanie rzeczy Kresowianie, ?wiadkowie i uczestnicy tragedii Kresów oraz ich potomkowie i najbli?si, a tak?e ?rodowiska patriotyczne, powo?ali Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej. Jednym z celów i zada? Stowarzyszenia jest nie tyle wyr?czanie wszystkich w?adz publicznych w ich obowi?zku, co raczej inicjowanie realizacji uchwa?y Sejmu. Zadanie to ma szczególn? wag? w sytuacji, gdy za wschodni? granic? nasz "strategiczny partner" toleruje szerzenie si? banderowskiego faszyzmu i antypolonizmu, do roszcze? terytorialnych w??cznie.

Jeszcze trwa?a druga wojna ?wiatowa, a ju? kie?kowa?y koncepcje zimnej wojny. Wtedy bandy OUN-UPA uchodzi?y na Zachód przed sowieckim frontem. Rych?o okaza?o si?, ?e zbrodniarze-ludobójcy b?d? przydatni. Przed deportacj? do Zwi?zku Sowieckiego uchroni? ich genera? W?adys?aw Anders, a nawet wcieli? do II Korpusu 137 banderowców. Wówczas wywiady zachodnich demokracji "zaopiekowa?y si?" zbrodniarzami nie tylko z OUN-UPA i wykorzystano ich w okresie trwania zimnej wojny przeciw blokowi sowieckiemu. G?ówn? aren? penetracji wywiadów zachodnich i OUN-UPA sta?a si? Polska. Wielokrotnie zastanawia?em si?, dlaczego w 1947 roku, po Operacji "Wis?a", w o?rodku ?ledczym w Jaworznie m?odych banderowców - do 22 roku ?ycia - skazanych nawet na do?ywocie czy kar? ?mierci, werbowano do UB. Tym, którzy si? zgodzili anulowano kary i kierowano ich do centrum wyszkolenia MBP w Legionowie. (Wed?ug relacji zwerbowanego
banderowca.)

Stowarzyszenie IKR, podejmuj?c inicjatyw? "o?ywienia" martwej uchwa?y Sejmu, liczy na aktywn? wspó?prac? i wsparcie ?rodowisk i organizacji patriotycznych oraz tych urz?dników, u których jeszcze nie zgas?o sumienie i godno?? narodowa.

Daj?c ?wiadectwo prawdzie historycznej nale?y wskaza? ?ród?a zafa?szowa?. Jednym z nich by?a dzia?alno?? paryskiej "Kultury", tam bowiem powsta?a zgubna dla Polski doktryna Jerzego Giedroycia, która zapocz?tkowa?a fa?szowanie historii stosunków polsko-ukrai?skich. Jerzy Giedroy?, nacjonalista litewski, przychylny dzia?aczom OUN i przyjmuj?cy bezkrytycznie ich wersj? historii, nie znosi? Polaków. Przyja?ni? si? i wspó?pracowa? z twórc? ukrai?skiego nacjonalizmu Dmytrem Doncowem. Przygarn?? te? do wspó?pracy Bohdana Osadczuka. Jerzemu Giedroyciowi i Bohdanowi Osadczukowi nale?y po?wi?ci? osobne opracowanie, ale to powinni uczyni? niezale?ni historycy. Trzeba jednak tu wspomnie?, ?e Jerzy Giedroy? odmówi? przyj?cia nadanego mu przez Aleksandra Kwa?niewskiego Orderu Or?a Bia?ego, za? Bohdan Osadczuk, przedwojenny komunista, a w pocz?tkach okupacji niemieckiej faszysta, komisarz niemiecki i depolonizator Che?mszczyzny, stypendysta Hitlera - w czasie wojny studiowa? w Berlinie i brylowa? w salonach dygnitarzy niemieckich - po wojnie znów komunista, doradca i z?y duch kancelarii prezydenckich RP, gloryfikator dywizji Waffen SS-Galizien, zabiega? równie? o nadanie przez KUL doktoratu honoris causa Wiktorowi Juszczence. Zosta? nagrodzony Krzy?em Komandorskim przez Lecha Wa??s?, a przez Aleksandra Kwa?niewskiego - Orderem Or?a Bia?ego. Ponadto otrzyma? on wiele honorowych doktoratów od polskich uczelni.

Nauki Jerzego Giedroycia szczególnie gorliwie wcielali w ?ycie Lech Wa??sa, Aleksander Kwa?niewski i Lech Kaczy?ski. Nie wolno pomin?? faktu, ?e Aleksander Kwa?niewski ufundowa? i uroczy?cie ods?oni? w Jaworznie okaza?y pomnik wi??niów-banderowców. Go?ci? te? w Polsce uczestników I ?wiatowego Kongresu Ukrai?skich Nacjonalistów i wystosowa? do nich specjalne pos?anie. Ponadto wielokrotnie przeprasza? Ukrai?ców - jak to okre?li? - "za polskie bezece?stwa".

Nale?y tak?e przypomnie?, ?e banderowców skazanych za ludobójstwo uznano za m?czenników komunizmu. Wst?pili oni do Solidarno?ci i stali si? jej awangard?, co spowodowa?o, ?e Senat RP, w 99% solidarno?ciowy, pot?pi? Akcj? "Wis?a". Ta haniebna uchwa?a, oparta na fa?szywych przes?ankach, da?a pocz?tek urz?dowemu fa?szerstwu stosunków polsko-ukrai?skich. Ponadto w okresie tworzenia si? Solidarno?ci i transformacji ustrojowych Polsk? odwiedzali, w charakterze emisariuszy i doradców, wszyscy wa?ni dzia?acze OUN-UPA ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, z Myko?? ?ebediem, twórc? UPA i szefem krwawej Bezpeky - który w Stanach Zjednoczonych przygotowywa? i szkoli? komandosów do Wietnamu - a tak?e z Askoldem ?ozy?skim, przewodnicz?cym ?wiatowego Kongresu Ukrai?skich Nacjonalistów i ostatnim dowódc? UPA Wasylem Kukiem na czele.

Szczytem hipokryzji i dnem moralnym by?o porozumienie nowojorskich handlarzy Holokaustem z faszystowsk? OUN, czego wymownym dowodem by?o odst?pienie od os?dzenia i zwolnienie z wi?zienia w Izraelu Demianiuka. Dopiero po wielu latach s?d niemiecki uzna? go winnym.

To wszystko s? zasz?o?ci historyczne, a obecnie nasuwa si? pytanie, czy naród polski jest suwerenem we w?asnej ojczy?nie. Jak bowiem oceni? zdarzenie sprzed kilku miesi?cy? Klub Parlamentarny PSL doprowadzi? do zaakceptowania przez Prezydium Sejmu projektu uchwa?y "Ustanowienie 11 lipca Dniem Pami?ci M?cze?stwa Kresowian". I nagle zjawi? si? w Polsce Przewodnicz?cy ?wiatowego Kongresu Ukrai?skich Nacjonalistów z siedzib? w Kanadzie, Jewhen Czolij, i - jak sam oznajmia w Internecie - ?e w rozmowie z Marsza?kiem Schetyn? "wezwa? Sejm RP do nieuchwalania 11 lipca Dniem Pami?ci M?cze?stwa Kresowian, bo spowoduje to nasze [t. j. ukrai?skie] ??dania i pogorszy stosunki ukrai?sko-polskie". W rezultacie projekt uchwa?y wycofano - po raz kolejny - z porz?dku obrad Sejmu. Mamy wi?c obraz polskiej suwerenno?ci. Powy?sze wyrywkowo przytoczone fakty ukazuj? z?o?ono?? problemów oraz zakres i skal? barier do przezwyci??enia.

Uchwa?? Sejmu z dnia 15 lipca 2009 roku b?dziemy realizowa? w ramach obchodów 70. rocznicy banderowskiego ludobójstwa na Kresach. 10 marca 2011 roku Przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego Obchodów, Jaros?aw Kalinowski, zwróci? si? do Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego o obj?cie uroczysto?ci patronatem. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymali?my ?adnej odpowiedzi. ?ywimy jednak nadziej?, ?e pan prezydent Bronis?aw Komorowski nie pozostanie oboj?tny w sprawie godnego uczczenia i upami?tnienia ponad 200 000 obywateli polskich pomordowanych w wyj?tkowo okrutny sposób.

Jan Niewi?ski

Przewodnicz?cy Stowarzyszenia

Instytut Kresów Rzeczypospolitej

Edytowane przez Adam Smiech dnia 12-10-2011 12:57
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: P?k Jan Niewi?ski - O przywrócenie prawdy historycznej
Piotr Kolczynski
Super Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 49
Miejscowość: ?ód?
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 15-01-2012 20:26
Warto pisa? o rzeczach wa?nych dla polskiej to?samo?ci.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014