Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 29 2020 06:16:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie


Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Historia | Historia Polski
Autor Operacja „Wis?a” legalna!
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 02-06-2007 22:17
Ma nad czym biada? "Gazeta Wyborcza" i jej sojusznicy z postounowskiego Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce. Oto dowiadujemy si?, ?e w opinii prawników sejmowych Operacja "Wis?a" by?a legalna i jest nie po podwa?enia. Czytamy: "Konferencj? naukow? na ten temat zorganizowa?a wczoraj [22 maja br.] w Sejmie komisja mniejszo?ci narodowych. Mia?a odpowiedzie? na wniosek Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce, który w 60. rocznic? akcji zwróci? si? o uznanie za niewa?ne i sprzeczne z prawem dekretów Rady Ministrów, na mocy których wiosn? 1947 r. wysiedlono z po?udniowo-wschodniej Polski ok. 140 tys. Ukrai?ców i ?emków oraz zniszczona zosta?a ich kultura i zabytki. Akcj? "Wis?a" pot?pi? uchwa?? Senat w 1990 r. W ub. roku za niezgodn? z prawami cz?owieka uznali j? we wspólnej deklaracji prezydenci Ukrainy i Polski.
- Chodzi nam o zwrócenie uwagi na to, ?e do tej pory trwaj? konsekwencje akcji "Wis?a" - powiedzia? "Gazecie" Piotr Tyma, przewodnicz?cy Zwi?zku Ukrai?ców. - Chcemy te? przeciwdzia?a? próbom jej gloryfikacji lub usprawiedliwiania, w które niestety anga?uje si? pa?stwo. Dowodem konferencja w Przemy?lu zorganizowana przy udziale MEN czy kwietniowa konferencja w MON - doda?. Podczas wczorajszej sesji dr Grzegorz Motyka, historyk z IPN, zwróci? uwag?, ?e obecnie istniej? dwa nurty w ocenie akcji "Wis?a": - Polscy historycy s? zgodni, ?e dzia?alno?? UPA na tym terenie [zbrojna organizacja ukrai?skich nacjonalistów] zagra?a?a integralno?ci pa?stwa polskiego. Jednak jedni oceniaj? wysiedlenia jako s?uszne, a drudzy jako nieadekwatne do zagro?enia. Dr Motyka, który sam zalicza si? do drugiej grupy, twierdzi, ?e w 1947 r. zagro?enie UPA by?o wyolbrzymione. Poza tym a? do ?mierci w marcu 1947 r. w zasadzce UPA wiceministra obrony gen. Karola ?wierczewskiego aparat represji w Polsce ignorowa? UPA i koncentrowa? si? na walce z podziemiem antykomunistycznym i opozycj?. Wed?ug prof. Romana Drozda z bada? socjologicznych wynika, ?e w przesiedlonych do dzi? pozostaje poczucie krzywdy i nie zosta?o odbudowane zaufanie do pa?stwa polskiego.
Prawnik Jan Morwi?ski z biura analiz prawnych Sejmu podkre?la?, ?e czym innym jest ocena moralna i historyczna, a czym innym prawna. Z jego analizy wynika, ?e nie ma mo?liwo?ci podwa?enia dekretów z 1947 r. i 1949 r., które sankcjonowa?y akcj? "Wis?a". Wed?ug jego oceny sama akcja jest niezgodna z konwencj? genewsk?, która zakazuje przesiedlania ludno?ci cywilnej, z wyj?tkiem sytuacji gdy s?u?y to jej ochronie albo jest niezb?dne do prowadzenia dzia?a? wojennych. Ale ten zapis w konwencji pojawi? si? w 1972 r. i nie mo?e obowi?zywa? wstecz. Tak?e Europejska konwencja o ochronie praw cz?owieka, która zabrania przesiedle?, zosta?a ratyfikowana przez Polsk? w 1990 r. Zdaniem Morwi?skiego osoby pozbawione maj?tku mog? indywidualnie kwestionowa? sposób wykonania dekretu z 1949 r., który pozbawia? ich w?asno?ci. Ale sam dekret, podobnie jak dekret o reformie rolnej, zosta? uchwalony zgodnie z prawem". Dodajmy, ?e wymienieni w tek?cie historycy Motyka i Drozd prezentuj? od lat skrajnie proupowskie nastawienie (Drozd jest aktywist? Zwi?zku Ukrai?ców w Polsce) i jako tacy w ogóle nie powinni by? dopuszczani do zajmowania oficjalnego stanowiska w sprawach wymagaj?cych obiektywizmu. Dotyczy to zw?aszcza Drozda, wyj?tkowego zajad?ego proupowca, który - co jest skandalem - wyk?ada histori? na Akademii Pomorskiej w S?upsku.

(ej)
Nr 22 (3.06.2007)

cyt. za: http://www.myslpolska.org/


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 02-06-2007 22:19
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Operacja „Wis?a” legalna!
ReTlif
Użytkownik

Postów: 7
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 03-06-2007 11:10
No i kogo to obchodzi, dzi? planujemy wpólnie Euro 2012...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Nie tylko obchodzi ale i boli
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 19-11-2007 17:27
Mnie to obchodzi ! Znam prawd? z opowie?ci cz?onków mojej rodziny. Proponuj? skorzysta? z okazji, ?e Ukraina bierze udzia? w organizacji mistrzostw Europy i pokaza? narodom Europy, ?e na zachodniej Ukrainie stawiaj? pomniki mordercom i ludobójcom. Nie mog? wykluczy?, ?e polscy kibice w czasie pobytu na Ukrainie b?d? mieli okazj? zapozna? si? z wrogo?ci? lub wr?cz nienawi?ci? ( "jeszcze Polska nie zgin??a, ale zgin?? musi, jeszcze Polak Rusinowi buty czy?ci? musi..).
Nic na to nie poradzimy, ?e na zachodniej Ukrainie wci?? nienawidz? Lachów i Moskali.
Wies?aw Tokarczuk
Kraków
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Operacja „Wis?a” legalna!
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 21-11-2007 10:25
Pana to obchodzi, mnie to obchodzi, nas to obchodzi. Nie ma co si? przejmowa? wynurzeniami prowokatorów.
Je?eli chodzi o kibiców, to my?l?, ?e ogromna wi?kszo?? b?dzie patrze? na owe pomniki zupe?nie bez ?wiadomo?ci tego, komu i za co je postawiono. Co prawda to jeszcze 4,5 roku, ale bior?c pod uwag?, ?e nie zanosi si? na w?adze w Polsce, które mog?yby porzuci? Giedroyciowy aksjomat w polityce zagranicznej, wi?c raczej nie nale?y spodziewa? si? cudów. Cho?, paradoksalnie, cz??? kibiców mo?e mie? ca?kiem niez?? ?wiadomo?? historyczn?, czego nie mo?na powiedzie? o wielu np. studentach, którzy "wychowywani" s? na uczelniach na kosmopolitów wstydz?cych si? Polski, cho? cz?sto jest to te? w ich przypadku zwyk?a niewiedza, której nikt nie próbuje rozwia?. No, bo jak inaczej wyt?umaczy? przypadek studenta opisany w GW podczas tzw. pomara?czowej rewolucji, kiedy ów student z Polski natkn?? si? na grup? demonstruj?cych banderowców. Banderowcy cieszyli si? oczywi?cie z poparcia ze strony tego? studenta, niemniej, kieruj?c si? zapewne pewn? doz? rozs?dku i samokrytycyzmu(?), postanowili schowa? niektóre transparenty, czy flagi, które w ich odczuciu(!?) mog?y si? Polakowi ?le kojarzy?. I co? Otó?, ten student z Polski (Polakiem nijak nazwa? go nie mo?na) o?wiadczy?, ?e jemu te flagi... NIE PRZESZKADZAJ?!!! Dlatego, jestem sobie w stanie wyobrazi? grup? polskich studentów spaceruj?cych po np. Lwowie w niedalekiej przysz?o?ci, którzy nagle, w oddali zauwa?aj?, powiedzmy, marsz banderowców. I nie zdziwi?bym si?, gdyby wówczas krzykn?li: "O! Nasi id?!".
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Chcia?bym co? zrobi?
Wieslaw Tokarczuk
Użytkownik

Postów: 51
Data rejestracji: 12.11.07
Dodane dnia 27-11-2007 20:06
Aby wyrazi? sprzeciw wobec post?puj?cej rehabilitacji OUN - UPA chcia?bym co? zrobi?, przerwa? bierno??. Jednym z pomys?ów jest " Sprawiedliwi z Wo?ynia". Chcia?bym, aby Polacy i Ukrai?cy zrozumieli, ?e gloryfikacja OUN jest tym samym, co wychwalanie NSDAP, a UPA by?o bojówk? totalitarnej partii, której nie uda?o si? zdoby? w?adzy. Bo o w?adz? walczy?a ta faszystowska partia a nie o narodowe wyzwolenie. Czy nie nale?a?oby jako? po??czy? si?y aby razem spróbowa? przeciwdzia?a? zak?amaniu ? Jest nas w Polsce rozproszone grono, co mo?emy zrobi? ? Mo?e wytoczy? proces Drozdowi za jego k?amliwo - propagandow? ksi??k? o UPA ?
Wies?aw Tokarczuk
Kraków
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Operacja „Wis?a” legalna!
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 29-11-2007 01:32
Tak, nale?a?oby. W ogóle, Polska powinna mówi? jednym g?osem w tej sprawie, ale... nie mówi. Nawet Kresowianie s? podzieleni. Wie Pan, szykowana jest pewna inicjatywa mi?dzynarodowa. Zobaczymy jaki b?dzie odzew w?ród organizacji kresowych. Je?li nie b?dzie odzewu, nie ma co marzy? o jednym froncie walki z banderowskim k?amstwem i o wspólnych dzia?aniach.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014