Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 16:58:02
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
12
12
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Kolejne wzmianki z mediów ukazuj?cych si? w Polsce o bohaterze Rosji Generale Lwie Rochlinie2
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-11-2016 02:48
Tajemnicza ?mier? rosyjskich genera?ów. Dwa zawa?y serca w ci?gu 9 dni mog?y mie? "drugie dno"?
r6; W ci?gu dziewi?ciu dni w Rosji zmarli dwaj genera?owie
r6; Igor Sergun mia? 58 lat, by? szefem GRU - wywiadu wojskowego
r6; Aleksander Szuszukin mia? 52 lata, by? dowódc? wojsk powietrznodesantowych
r6; Obaj odegrali wa?ne role podczas wojny w Donbasie i interwencji w Syrii
r6; Rosyjscy internauci spekuluj?, ?e ich ?mier? nie by?a przypadkowa
Im ostrzejszy kryzys ekonomiczny, tym wi?ksze obawy Rosjan o przysz?o??. A gdy raz za razem umieraj? wa?ni genera?owie, tacy jak szef wywiadu wojskowego i operacyjny dowódca wojsk powietrznodesantowych, to rosyjska blogosfera rozpala si? do czerwono?ci. W?ród teorii spiskowych dominuj? dwie: pacyfikacja antykremlowskiego buntu wy?szych oficerów lub usuwanie przeszkód w wolcie polityki wewn?trznej i zagranicznej, wymuszonej kryzysem gospodarki i pa?stwa
Zagadkowe ?mierci

4 stycznia w wieku 58 lat zmar? nagle na serce genera? Igor Siergun, szef GRU - G?ównego Zarz?du Wywiadu Sztabu Generalnego, a trzymaj?c si? ?ci?le obowi?zuj?cego nazewnictwa, po prostu szef G?ównego Zarz?du, bez przymiotnika "wywiadowczy".
Przez d?ugi czas GRU by?o najbardziej tajemnicz? struktur? wywiadowcz? ZSRR i Rosji, a w sensie medialnej izolacji pozostaje tak? do dzi?. Wiadomo jedynie, ?e wywiad wojskowy nale?y do najpot??niejszych instytucji tego rodzaju na ?wiecie, a zakres kompetencji wychodzi daleko poza szpiegostwo militarne czy operacje specjalne.

Struktura GRU opiera si? na podziale geograficznym (regionalnym) z wy??czeniem NATO, które rozpracowuje odr?bna komórka. Ponadto w sk?ad wchodzi wywiad radioelektroniczny, kosmiczny i cybernetyczny.
To GRU odegra?o g?ówn? rol? w aneksji Krymu, podobnie jak w dezinformacyjnej os?onie operacji syryjskiej. I trzeba przyzna?, ?e obie akcje stanowi?y kompletne zaskoczenia dla Zachodu. Za sukcesami sta? Igor Siergun, a uznaniem jego zas?ug by? ubieg?oroczny dekret Putina, który awansowa? dowódc? GRU na kolejny stopie? generalski. Zawodowe sukcesy Sierguna doceni? tak?e Waszyngton, wpisuj?c genera?a na list? personalnych sankcji.
W ataku serca dowódcy GRU nie by?oby nic dziwnego, cho? trzeba przyzna?, ?e ?mier? na takim stanowisku zawsze wzbudza zainteresowanie. Ot, oficer wysokiego szczebla, który podobnie jak setki Rosjan, nie wytrzyma? obfito?ci tradycyjnego zastolia noworocznego (biesiady).

Nie by?o by pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ?e 27 grudnia 2015 r. w identycznych okoliczno?ciach umar? 52-letni genera? Aleksander Szuszukin, zast?pca szefa sztabu wojsk powietrznodesantowych. O tym wojskowym wiadomo jedynie, ?e od pocz?tku kariery by? zwi?zany z elitarn? formacj?, która obecnie stanowi podstawowy komponent nowego rodzaju si? zbrojnych Rosji - wojsk specjalnych.

Szuszukin walczy? w Afganistanie, Czeczenii i Gruzji, a od 2011 r. by? dowódc? 4 bazy wojskowej w Po?udniowej Osetii. W 2014 r. dowodzi? oddzia?ami desantowymi podczas aneksji Krymu, które odegra?y g?ówn? rol? w blokadzie ukrai?skich baz i garnizonów, a przecie? to ich neutralizacja przes?dzi?a o strategicznym powodzeniu operacji. Zdaniem rosyjskich analityków, Szuszukin odpowiada? tak?e za udzia? swoich podkomendnych w wojnie donbaskiej.

Koz?y ofiarne

Cz?stotliwo?? zawa?ów serca, wiek zmar?ych, wysokie stanowiska, a wreszcie kluczowa rola w wydarzeniach krymskich wzbudzi?y ogromne zainteresowanie rosyjskiego internetu. Oliwy do ognia doda? komunikat po?egnalny Siergieja Szojgu, w którym minister obrony ?egna Sierguna, jako poleg?ego. Zwyk?e przej?zyczenie, czy nieopatrzna prawda? Poleg? czy polegli? I gdzie? Bo przecie? nie podczas w?dkowania. Sprawa sta?a si? jeszcze bardziej podejrzana, gdy nekrolog zosta? wycofany ze strony ministerstwa. Tak?e prezydent w oddzielnych po?egnaniach okre?li? genera?ów, jako bojowych oficerów, którzy nigdy nie przestawali s?u?y? Rosji.
akie i podobne zagadki, których oficjalnego wyt?umaczenia nie doczekamy si? zapewne nigdy, doprowadzi?y do powstania teorii spiskowych, intensywnie omawianych w rosyjskiej przestrzeni internetowej. Pierwsza mówi o likwidacji genera?ów w odpowiedzi na ich przewinienia s?u?bowe, które poci?gn??y za sob? negatywne konsekwencje polityczne dla Kremla.

Trudno si? z tym zgodzi?, jako ?e stali za sukcesami na Krymie, a zapewne i w Syrii. Co prawda analityk Andriej Suszczenow z portalu Polityka Zagraniczna uwa?a, ?e ukrai?ski Majdan 2014 r. i str?cenie rosyjskiego samolotu przez Turcj? nale?? do najwi?kszych wpadek rosyjskiego prognozowania wywiadowczego, a powsta?e w ten sposób martwe strefy polityki zagranicznej mog? w 2016 r. zaowocowa? konfrontacj? militarn? z Zachodem lub Turcj? w wymiarze lokalnym.

Jednak z podzia?u pracy w rosyjskiej wspólnocie wywiadowczej wynika, ?e za kontrol? sytuacji w tzw. bliskiej zagranicy (obszar b. ZSRR), a wi?c i na Ukrainie, odpowiada cywilna Federalna S?u?ba Bezpiecze?stwa. I to FSB ma przeciwdzia?a? próbom wyj?cia krajów WNP spod rosyjskiej kurateli geopolitycznej. GRU oraz wojska desantowe naprawia?y wi?c raczej skutki pomy?ek wywiadowczych.
Drugi wariant teorii spiskowej mówi o likwidacji genera?ów, jako odpowiedzialnych za str?cenie malezyjskiego boeinga pasa?erskiego nad Donbasem, co ma szczególne znaczenie w ?wietle upublicznienia wyników zachodniego ?ledztwa dziennikarskiego.

Niezale?ni analitycy ustalili ostatnio nazwiska 20 rosyjskich oficerów, których ewentualne zeznania przed s?dami mi?dzynarodowymi lub w ONZ mog? sta? niewygodne dla Kremla. Obaj genera?owie mieliby zosta? tak?e ukarani za niefortunny udzia? podleg?ych sobie jednostek w wojnie donbaskiej, wraz z kompromituj?cymi zeznaniami ?o?nierzy wojsk powietrznodesantowych i oficerów GRU wzi?tych do kijowskiej niewoli.
Przekonywuj?ce? Raczej nie, a przy tym mocno naci?gane. Je?li chodzi o Sierguna bardziej prawdopodobnym jest uczynienie z genera?a koz?a ofiarnego konfrontacji z Turcj?, bo zachowanie Ankary by?o kompletnym zaskoczeniem dla Moskwy i dlatego wywo?uje ogromn? nerwowo?? Putina. W ko?cu to GRU zapewnia os?on? kontrwywiadowcz? syryjskiej grupy wojsk. Na nim le?y tak?e odpowiedzialno?? za kompetentne informacje, b?d?ce podstaw? reagowania politycznego i militarnego Moskwy.
Mo?e bardziej przekonuj?ca jest zatem wersja zamieszania genera?ów w polityk?, czego Putin i cywilna elita w?adzy nie lubi? oraz konsekwentnie przecinaj? w zarodku.

Generalski spisek

Rosyjscy samow?adcy najbardziej obawiali si? w?asnych Napoleonów Bonaparte, wojskowych, którzy mogliby pokierowa? zrewoltowanym t?umem. Po wygranej wojnie z Turcj? car Aleksander III zazdro?ci? genera?owi Michai?owi Skobieliewowi spo?ecznej popularno?ci. Jedna z wersji historycznych mówi, ?e Skobieliew chcia? j? wykorzysta? do aresztowania cara i zaprowadzenia ustroju konstytucyjnego. Niestety, genera? zmar? nagle na zawa? serca.

Z kolei Stalin ze strachu wyko?czy? czerwonych marsza?ków na czele z Michai?em Tuchaczewskim.

Tak?e wspó?czesna Rosja doczeka?a si? genera?ów Lwa Rochlina i Aleksandra Liebiedia. Rochlin, zniesmaczony oligarchiczn? prezydentur? Borysa Jelcyna, zaplanowa? marsz na Moskw?, czyli wojskowy zamach stanu. Zgin?? jednak w lipcu 1998 r. O morderstwo zosta?a oskar?ona ?ona Rochlina - Tamara, ale niezale?ne jeszcze rosyjskie media podwa?y?y oficjaln? wersj? ?ledztwa, dowodz?c, ?e generalska ma??onka zosta?a skutecznie zastraszona przez w?a?ciwych egzekutorów ze s?u?b specjalnych i tylko wzi??a win? na siebie.
Podobnie sko?czy? genera? Liebied, który uczestnicz?c w wyborach prezydenckich w 1996 r., utorowa? drog? kolejnej kadencji Jelcyna. Wykorzystany politycznie przez Kreml zosta? honorowo zes?any do Kraju Krasnodarskiego, gdzie zgin?? jako gubernator w tajemniczym wypadku helikoptera.
Z kolei Putin, który zainaugurowa? prezydentur? drug? wojn? czecze?sk?, zawdzi?cza? w?adz? armii. Szczególnie ambitni byli ówczesny szef sztabu generalnego Anatolij Kwasznin i dowódca czecze?skiej kampanii W?adimir Szamanow. Si?y zbrojne popar?y Putina pod jasnym warunkiem zako?czenia upokarzaj?cego traktowania, co w rosyjskim kapitalizmie oznacza?o, ?e generalicja ??da udzia?u w oligarchicznych zyskach i w?adzy. Putin poradzi? sobie sprytnie, wpl?tuj?c Kwasznina i Szamanowa w cywilne stanowiska i spychaj?c na boczny tor.
ednak najlepszy pretekst do spacyfikowania generalicji da?a wojna gruzi?ska z 2008 r., która mimo pozornie ?atwego zwyci?stwa uprzytomni?a Kremlowi, ?e na jego stra?y stoi w istocie "papierowa armiar1;. Minister Anatolij Serdiukow bezpardonowo rozprawi? si? z si?ami zbrojnymi, czym wywo?a? nieopisan? w?ciek?o?? wojskowej kasty. Po zako?czeniu "brudnej robotyr1; wylecia? wi?c ze stanowiska, a Kreml przeznaczy? ogromne ?rodki na modernizacj? wojska.

W latach 2010-2014 deszcz petrorubli zasypa? genera?ów oraz zaprzyja?niony przemys? obronny. Nagle zacz?? si? jednak kryzys ekonomiczny, a wraz z nim zaciek?a walka oko?okremlowskich grup wp?ywów - w tym armii - o podzia? kurcz?cych si? wci?? strumieni finansowych. Im dalej tym gorzej, dlatego, mimo ?e si?y zbrojne zda?y egzamin polowy w Krymie i Syrii, a ich sukcesy stanowi? o spo?ecznym poparciu Putina, prezydent zapowiedzia? ci??kie czasy. Oczywi?cie publicznie wszystko jest po staremu, ale faktycznie ogromne ?rodki zosta?y przekierowane na utrzymanie spo?ecznej stabilno?ci, czyli wyp?at? p?ac i emerytur sektora cywilnego.
Zakup kolejnych wojennych zabawek i nowe programy zbrojeniowe zosta?y przeniesione na nieokre?lone "pó?niejr1;, czyli po 2020 r. Co gorsza, putinowskie elity zaczynaj? p?ka? w szwach. Podzia?y, jakie rysuj? si? w kwestii sposobów gospodarczego i politycznego wybrni?cia z trudnej sytuacji, dotycz? rzecz jasna najpierw utrzymania w?adzy, a dopiero potem dobra Rosjan.
Z tym, ?e przed bolesnym upadkiem ostrzega ju? nie tylko antyputinowska opozycja, ale tak?e w pe?ni lojalni kremlowscy doradcy. Na tym tle mocno brzmi g?os Gleba Paw?owskiego, do niedawna prezydenckiego technologa politycznego, a obecnie krytyka Putina. W wywiadzie dla Gaziety.ru Paw?owski twierdzi, ?e obecny system w?adzy nie ma nic wspólnego z cywilizowanym aparatem pa?stwowym, podobnie jak Rosja z mianem nowoczesnego pa?stwa, a kluczowym problemem jest to, ?e Putin unika odpowiedzialno?ci za niezb?dne reformy. W zwi?zku z tym 2016 r. b?dzie dla Rosji okresem progowym, który rozstrzygnie, czy Kreml zainicjuje niezb?dn? modernizacj?, czy Rosja zawali si? z hukiem lub popadnie w stopniowy upadek prowadz?cy do tego samego fina?u.
Co ma z tym wspólnego ?mier? dwóch genera?ów? Z braku niezale?nego wymiaru sprawiedliwo?ci i pluralistycznego systemu partyjnego, czy wreszcie spo?ecze?stwa obywatelskiego, armia jest chyba jedyn? instytucj?, ciesz?c? si? powszechnym autorytetem, i w ogóle jako? funkcjonuj?c?. Czy w g?owach genera?ów nie rodzi to pokusy zapanowania nad pog??biaj?cym si? chaosem? A mo?e jest wr?cz odwrotnie - armia która w latach 90. XX w. prze?y?a najwi?ksze upokorzenia, po to aby obecnie osi?gn?? apogeum si?y i wp?ywów politycznych, nie zachce traci? systemowych zdobyczy w wyniku niezb?dnych reform pa?stwa?
W obu przypadkach kasta oficerska ma wiele do stracenia. Tym bardziej, ?e jak twierdzi Paw?owskij, "tektoniczne t?pni?cier1; wewn?trzne w Rosji poprzedzi kolejny paroksyzm mi?dzynarodowy w jej wykonaniu. Jeszcze jeden zwa?ywszy, ?e w 2014 r. mieli?my aneksj? Krymu, a 2015 r. zaznaczy? si? operacj? syryjsk?. Kto lub co b?dzie celem 2016 r.? Je?li chodzi o wykonawstwo, to Kreml ma w r?ku tylko jeden argument stosunków mi?dzynarodowych - armi?, co stawia pytanie o stosunek jej dowódców do planowych na ten rok operacji.

Rzecz jasna wszystko to przypuszczenia, jakie rodzi zamkni?ty medialnie i nieprzejrzysty decyzyjnie system kremlowskiej w?adzy. A mo?e zmarli genera?owie byli prozaicznie zamieszani w jeden z licznych skandali korupcyjnych, tocz?cych rosyjsk? armi?? By? mo?e obaj polegli zwyczajnie podczas zimowego w?dkowania? By? mo?e.
Za WP
Autor tekstu Robert Cheda
Data akt. 08.01.2016, 13:21
Powy?szy tekst umie?ci?em tylko ze wzgl?du na wzmianki o Generale Lwie Rochlinie.
W tym tek?cie s? pospolite bzdury jak i fakty ale musz? przyzna? ?e w kwestii genera?a Lwa Rochlina jest sama prawda nie licz?c tego ?e w tamtym czasie by?y niezale?ne media.
Jak w?a?nie w tamtym okresie dwie stacje telewizyjne z ogólnodost?pne by?y w r?kach oligarchów Borysa Bierezowskiego i W?adimira Gusi?skiego.
Stas

Edytowane przez Stas dnia 05-11-2016 03:57
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014