Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 14:29:45
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
6
6
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Jedna z wzmianek w Polskich mediach o Bohaterze Rosji Generale Lwie Rochlinie
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 16-05-2016 16:26
Super Express z dnia 1998-05-02
enat si? NATO zgodzi? Amerykanie chc? przyj?cia Polski do Paktu Pó?nocnoatlantyckiego
Autor: JAROS?AW MARCZYK, BOLES?AW POROWSKI (MOSKWA)
Do ostatniej chwili nie wiadomo by?o, czy ameryka?ski Senat zaaprobuje przyj?cie do NATO Polski, Czech i W?gier. Mimo apeli prezydenta Clintona o niestawianie tym krajom przeszkód w przyst?pieniu do paktu, wielu senatorów niech?tnie patrzy?o na rozszerzenie NATO na Wschód. Obawiano si? wrogich reakcji Rosji. W nocy z czwartku na pi?tek okaza?o si?, ?e za przyj?ciem Polski, Czech i W?gier do NATO jest 80 senatorów, a tylko 19 jest przeciwnych. Wymagan? wi?kszo?? 2/3 g?osów przekroczono o 13 g?osów. Clinton dopinguje Najbardziej niezdecydowanych przekona?o o?wiadczenie Clintona,wyg?oszone przed g?osowaniem. - Przy??czenie do NATO Polski, Czech i W?gier, a tak?e mo?liwo?? do??czenia kolejnych krajów, przybli?a ?wiat do realizacji marzenia ca?ego pokolenia - Europy zjednoczonej, demokratycznej i bezpiecznej.Moskwa si? dziwi Mer Moskwy na pierwszomajowym wiecu zwi?zkowców mówi? o zagro?eniach
dla bezpiecze?stwa Rosji, ale o decyzji ameryka?skiego Senatu nie wspomnia?.- Nie rozumiem z czego wy Polacy si? cieszycie, miejsce Polski jest w rodzinie narodów s?owia?skich - powiedzia? mi gen. Lew Rochlin, którego dopad?em na demonstracji komunistycznej opozycji. Bruksela si? cieszyW pi?tek w siedzibie NATO w Brukseli nie kryto rado?ci.- Jest to mocny sygna? nadziei i ufno?ci dla nowych demokracji w Europie ?rodkowej i Wschodniej - stwierdzi?a rzeczniczka sojuszu, Cristina Gallach. - Jeste?my przekonani, ?e ta decyzja zainspiruje pozosta?e parlamenty - doda?a, maj?c na my?li parlamenty tych krajów - cz?onków NATO, które jeszcze nie ratyfikowa?y przyj?cia Polski, Czech i W?gier do paktu. Zgodnie z zasadami obowi?zuj?cymi w NATO, dokumenty o przyj?ciu nowych cz?onków musz? ratyfikowa? parlamenty wszystkich pa?stw cz?onkowskich.- Jestem przekonany, ?e ratyfikacja przyj?cia W?gier do NATO tak du?? wi?kszo?ci? g?osów wp?ynie pozytywnie na przysz?e decyzje parlamentów innych cz?onków NATO - o?wiadczy? minister spraw zagranicznych W?gier, Laszlo Kowacs.- Witamy z uznaniem wynik g?osowania w Senacie ameryka?skim - brzmia?o o?wiadczenie czeskiego MSZ. Je?li wszystko dobrze pójdzie, Polska, Czechy i W?gry stan? si? pe?noprawnymi cz?onkami sojuszu pod koniec kwietnia przysz?ego roku. Wtedy to odb?dzie si? szczyt w Waszyngtonie, na którym zostan? dope?nione ostatnie formalno?ci. Nie wyklucza si? jednak, ?e mog?oby to nast?pi? wcze?niej - pod koniec tego roku. Zale?y to od tempa ratyfikacji dokumentów przyst?pienia do paktu przez parlamenty pa?stw cz?onkowskich sojuszu. Aleksander Kwa?niewski:- Polska z satysfakcj? wita decyzj? Senatu USA. Dzi?kujemy prezydentowi Billowi Clintonowi za jego wizj?, prac? i skuteczno??. Dzi?kujemy wszystkim Amerykanom, którzy popierali cz?onkostwo Polski w NATO. Powtarzam to, co mówi?em podczas spotkania na placu Zamkowym w lipcu ubieg?ego roku: Polska umie wspó?dzia?a?. Polska dotrzymuje zobowi?za?. Polska jest gotowa.Jerzy Buzek:- Aprobata ameryka?skiego Senatu dla rozszerzenia NATO oznacza, ?e Polska jest o krok od pe?nego cz?onkostwa w sojuszu. Przyst?pienie do NATO bardzo pomo?e Polsce w negocjacjach w sprawie cz?onkostwa w Unii Europejskiej, poniewa? wi?kszo?? pa?stw Unii to równocze?nie cz?onkowie NATO.Józef Oleksy:- Przyst?pienie Polski do NATO jest ju? przes?dzone. Od tej chwili proces ratyfikacyjny b?dzie bardzo przyspieszony. W??czenie Polski do struktur Paktu Pó?nocnoatlantyckiego da nam nie tylko parasol bezpiecze?stwa, ale tak?e skutki po?rednie. Znajdziemy si? w?ród pa?stw, dla których licz? si? tak istotne warto?ci, jak prawa cz?owieka i demokracja. Jan Olszewski:- Dobrze, ?e mamy to ju? za sob? - tak Jan Olszewski przyj?? decyzj? o ratyfikacji przez Senat ameryka?ski przyj?cia Polski do NATO. - Nie mia?em ?adnych w?tpliwo?ci, ?e taka decyzja zostanie podj?ta, chocia? do ostatniej chwili mo?na si? by?o spodziewa? g?osów przeciwnych ratyfikacji.Tadeusz Mazowiecki: - Ta decyzja podj?ta tak du?? wi?kszo?ci? g?osów ?wiadczy, ?e zmniejszy?y si? obawy, a wzros?o zrozumienie, i? rozszerzenie NATO nie jest wymierzone przeciw komukolwiek, za? ma na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa Europy ?rodkowo-Wschodniej. To dobrze, ?e wzgl?dy ekonomicznego zaanga?owania Ameryki w t? spraw? nie przewa?y?y nad politycznymi.Zgodnie z artyku?em 5 Traktatu Waszyngto?skiego z 1949 r., na podstawie którego utworzono NATO, cz?onkowie sojuszu zobowi?zani s? udzieli? sobie pomocy w razie ataku na ich terytoria w Europie i Ameryce Pó?nocnej. W razie ataku na Polsk? Amerykanie i ich sojusznicy b?d? nas broni?. Cz??? naszych wojsk zostanie przekazana pod wspólne dowództwo NATO. Od momentu wej?cia do NATO, je?li ameryka?skie radary i satelity odkryj? atak na polskie terytorium, Stany automatycznie kontratakuj?. NATO ma nas broni? nie tylko przed agresj? wojskow?, ale równie? przed terroryzmem i mi?dzynarodow? przest?pczo?ci?. B?dziemy te? uczestniczy? w misji utrzymywania pokoju w pobli?u granic sojuszu. polityczn? wol? otwarcia sojuszu na Wschód.woli wst?pienia do NATO.si? za przyj?ciem Polski do NATO w ci?gu najbli?szych lat.jego kraj nie ma nic przeciwko wej?ciu Polski do NATO.dla pokoju", pomy?lanego jako przygotowanie do poszerzenia sojuszu.Bill Clinton podaje dat? powi?kszenia NATO. Jego zdaniem powinno to nast?pi? najpó?niej w 1999 roku, gdy sojusz b?dzie obchodzi? 50 rocznic? powstania.Dwustronnych, Wspó?pracy i Bezpiecze?stwie. Powo?ano wówczas wspóln? Rad? Rosja - NATO. Tym samym Rosja pogodzi?a si? z rozszerzeniem NATO na Wschód.grupie kandydatów do sojuszu znajdzie si? Polska, Czechy i W?gry.?e pragnie otrzyma? zaproszenie do sojuszu.Brukseli protoko?y o przyst?pieniu Polski, Czech i W?gier do sojuszu.Do tej pory protoko?y te ratyfikowa?y parlamenty Kanady, Danii, Norwegii, Niemiec i USA. Uwa?a si?, ?e ratyfikowanie protoko?ów przez USA powinno przyspieszy? ratyfikacj? przez jedena?cie pozosta?ych krajów cz?onkowskich.A Dowódca wojsk sprzymierzonych w Europie, ameryka?ski genera? Wesley Clark (z prawej), podczas spotkania z polskimi oficerami. Teraz nasi oficerowie b?d? mieli wi?cej okazji do ?ciskania d?oni genera?a.

Edytowane przez Stas dnia 16-05-2016 16:34
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014