Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:09:52
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
6
6
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Jak Szaniawski z Rosj? wojowa?-archiwalne
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 02-01-2016 22:28
Zamiast dzia?a? na rzecz solidarno?ci S?owian i pojednania z Rosj?, dr Józef Szaniawski pracowa? w zupe?nie odwrotnym kierunku, wykorzystuj?c w tym celu temat polskich zwyci?stw nad Rosjanami w pierwszych dekadach XVII w., a wcze?niej jeszcze propaguj?c kontrowersyjn? tez? o s?uszno?ci antyrosyjskiej polityki Pi?sudskiego i o jego rzekomo decyduj?cym wk?adzie w bitw? warszawsk? 1920 roku, albo te? wydaj?c wspomnian? wy?ej pozycj?, reklamowan?, na domiar z?ego, jako rksi??ka, która powinna si? znale?? w ka?dym domur1;. Lecz po co nam dzisiaj ksi??ka z tak? tez? (Rosja = z?o)?

Wyja?ni? to chyba sam autor, publikuj?c w 2011 r. w rNaszym Dziennikur1; dziwny artyku? pt. rHo?d ruskir1;, rozgrywaj?cy si? wokó? takiej kluczowej sceny: rCzterysta lat temu, 29 pa?dziernika 1611 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie mia? miejsce ho?d ruski r11; najwi?kszy triumf w dziejach Polski. (r30;) 29 pa?dziernika 1611 roku wielki wódz i m?? stanu hetman Stanis?aw ?ó?kiewski, zdobywca Moskwy, przywiód? do Warszawy wzi?tych do niewoli wrogów Polski. Byli to car Rosji Wasyl IV, dowódca armii rosyjskiej wielki knia? Dymitr oraz nast?pca moskiewskiego tronu wielki ksi??? Iwan. (r30;) Car Rosji schyli? si? nisko do samej ziemi, tak ?e musia? praw? d?oni? dotkn?? pod?ogi, a nast?pnie sam poca?owa? ?rodek w?asnej d?oni. Nast?pnie Wasyl IV z?o?y? przysi?g? i ukorzy? si? przed majestatem Rzeczypospolitej, uzna? si? za pokonanego i obieca?, ?e Rosja ju? nigdy wi?cej na Polsk? nie napadnie. Dopiero po tej ceremonii król Polski Zygmunt III Waza poda? kl?cz?cemu przed nim rosyjskiemu carowi r?k? do poca?owania. Z kolei wielki knia? Dymitr, dowódca pobitej przez wojsko polskie pod K?uszynem armii rosyjskiej, upad? na twarz i uderzy? czo?em przed polskim królem i Rzeczpospolit?, a nast?pnie z?o?y? tak? sam? przysi?g? jak car. Wielki knia? Iwan te? upad? na twarz i trzy razy bi? czo?em o posadzk? Zamku Królewskiego, po czym z?o?y? przysi?g?, a na koniec rozp?aka? si? na oczach wszystkich obecnychr1; [1].

Rosjanie zauwa?yli ten artyku? Józefa Szaniawskiego i poddali go, rzecz jasna, bezlitosnej krytyce. Warto przeczyta? poni?sze t?umaczenie jednego z tych g?osów autorstwa Olega Nazarova, zastanawiaj?cych si? nie tylko nad uczciwo?ci? publicystyczn? autora rHo?du ruskiegor1;, lecz przede wszystkim nad sensem i celem takich, po?al si? Bo?e, publikacji. Oto tekst:

rPseudorocznica jako pretekst do rozpalania wrogo?ci pomi?dzy S?owianami.

rHo?d ruskir1; r11; ten artyku? dziennikarza Józefa Szaniawskiego w polskiej gazecie rNasz Dziennikr1; wywo?a? gor?c? dyskusj? w Internecie. Tym razem autor dokona? takiego repokowego odkryciar1;: rCzterysta lat temu, 29 pa?dziernika 1611 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie mia? miejsce ho?d ruski r11; najwi?kszy triumf w dziejach Polski. Ze wzgl?du na okoliczno?ci tego epokowego wydarzenia zosta?o ono ca?kowicie wymazane z naszej historii jeszcze przez cenzur? carsk? w XIX wieku, a komunistyczna cenzura PRL podtrzyma?a tamten rosyjski zapis. Ho?d ruski i data 29 pa?dziernika 1611 roku nie istniej? nie tylko w podr?cznikach, encyklopediach, ksi??kach, ale zosta?y celowo usuni?te ze ?wiadomo?ci i pami?ci narodowej Polaków. To najd?u?ej istniej?ca bia?a plama w dziejach Polski, nadal skutecznie utrzymywana przez agentur? rosyjsk? w Polsce, historyków z?ej woli oraz przez polityczn? poprawno??!r1;

Jakie? to epokowe wydarzenie mia?o miejsce cztery wieki temu? r29 pa?dziernika 1611 roku wielki wódz i m?? stanu hetman Stanis?aw ?ó?kiewski, zdobywca Moskwy, przywiód? do Warszawy wzi?tych do niewoli wrogów Polski. Byli to car Rosji Wasyl IV, dowódca armii rosyjskiej wielki knia? Dymitr oraz nast?pca moskiewskiego tronu wielki ksi??? Iwan. (r30;) Nast?pnie Wasyl IV z?o?y? przysi?g? i ukorzy? si? przed majestatem Rzeczypospolitej, uzna? si? za pokonanego i obieca?, ?e Rosja ju? nigdy wi?cej na Polsk? nie napadnie. Dopiero po tej ceremonii król Polski Zygmunt III Waza poda? kl?cz?cemu przed nim rosyjskiemu carowi r?k? do poca?owaniar1; r11; z entuzjazmem pisze Szaniawski.

Przypomnijmy, ?e wojska Zygmunta III [Wazy] wtargn??y do Rosji ju? we wrze?niu 1609 roku. Ziemie rosyjskie zamierzano rozda? polsko-litewskiej szlachcie. I niestety, jak to cz?sto w takich okazjach bywa, interwenci kradli, zabijali, gwa?cilir30; Pretensja Szaniawskiego do roli dziejowego odkrywcy jest ?mieszna. ?ycie Wasyla Szujskiego i jego tragiczny fina? wiele razy zosta?o opisane przez rosyjskich dorewolucyjnych i radzieckich historyków. W 2007 roku ukaza?a si? w serii r?ycie wspania?ych ludzir1; genialna ksi??ka Wi?ces?awa Miko?ajewicza Ko?lakowa pt. rWasyl Szujskir1;.

Rozkoszuj?c si? obrazem upokorzenia Wasyla Szujskiego i jego braci, Szaniawski rzapominar1; poinformowa? czytelnika o tym, co najwa?niejsze: w opisywanym przez Szaniawskiego momencie Szujski ju? dawno utraci? sw? w?adz?. W lipcu 1610 roku zrzucili go z tronu spiskowcy z Prokopem Liapunowem na czele, po czym Szujski rozpocz?? ?ycie mnicha. Hetman ?ó?kiewski przywióz? Szujskich pod Smole?sk do obozu Zygmunta III ju? jesieni? 1610 roku, a do chwili zaprezentowania ich w sejmie, przez ca?y rok trzymano ich w odosobnieniu. Postawiony przed obliczem polskiego króla w pa?dzierniku 1611 roku, Wasyl Szujski reprezentowa? sob? tylko wyczerpanego i pozbawionego ch?ci do ?ycia starca.

Szaniawski przemilcza? i to, ?e we wrze?niu 1612 roku, kiedy okr??eni w Moskwie Polacy zjadali ostatnie koty, szczury i psy r11; nagle, w ci?gu zaledwie sze?ciu dni, w polskiej niewoli zmarli r11; jeden po drugim r11; Wasyl Szujski, jego brat Dymitr i ?ona Dymitra, Katarzyna (córka Maluty Skuratowa). W przypadkowo?? takiego zbiegu okoliczno?ci trudno jest uwierzy?. W ka?dym razie, natychmiast rozesz?y si? plotki o gwa?townej ?mierci rosyjskich je?ców.

Oczywi?cie, Szujski nie by? najlepszym rosyjskim carem. W?tpliwo?ci budzi równie? sposób jego wst?pienia na carski tron (Sobór Ziemski nie zosta? zwo?any). Lecz wszystko to odkupi? on tym, co prze?y? w polskiej niewoli. Cia?o by?ego cara d?ugo nie mog?o powróci? do Ojczyzny. Dopiero w czerwcu 1635 roku Wasyl Szujski zosta? uroczy?cie pochowany w Soborze Archangielskim moskiewskiego Kremla. Taki by? fina? tej smutnej historii.

I oto teraz Szaniawski maniakalnie i usilnie wzywa prezydenta Polski, szefa rz?du, ministrów, pos?ów, senatorów, wojskowych, duchownych i dziennikarzy, aby wspólnie i uroczy?cie zauwa?yli nadchodz?c? rocznic?.

Nie zdziwi? si?, je?li ten autor zaproponuje zauwa?enie równie? innego 400-lecia: 17 lutego 1612 roku zgin?? m?cze?sk? ?mierci? w polskiej niewoli patriarcha Hermogen. Polacy zamorzyli go g?odem. Nie zdziwi? si?, je?li w 2018 roku zaproponuj? zauwa?enie tysi?clecia (rocznica wszystkich rocznic!) zdobycia przez króla polskiego Boles?awa I Chrobrego stolicy Staroruskiego pa?stwa r11; Kijowa. Nie zdziwi? si?, bo autor okaza? si? wojuj?cym rusofobem.

Za? opini? polskiego kierownictwa chcia?oby si? pozna?. Czy?by w Warszawie uwa?ano, ?e promocja takich historyjek przyczyni si? do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i przyja?ni pomi?dzy naszymi narodami, których s?siedztwo bywa?o i powinno by? dobre? Czy?by autorzy w rodzaju Szaniawskiego mieli nadal pozostawa? w gronie ulubie?ców polskiej prasy?

A przecie? w Polsce istnieje tak?e inny sposób patrzenia na Rosj?. Tylko, niestety, ju? od dawna jest on je?li nie zabroniony (oficjalnie), to z pewno?ci? niemile widzianyr1;. Oleg Nazarow, doktor nauk historycznychr1; [2].

Opracowanie i t?umaczenie r11; Grzegorz Grabowski

[1] r11; J. Szaniawski, Ho?d ruski, rNasz Dziennikr1; z dn. 21.09.2011 r.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=dd&dat=20110921&id=main

Adres alternatywny: http://www.siedleckie.pl/wsieci.htm

Podobny w antyrosyjskiej wymowie artyku? opublikowa? Szaniawski ju? w 2010 r. Zob.: K?uszyn, Moskwa, ho?d ruski, rNasz Dziennikr1; z dn. 30.06.2010 r. http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100630&typ=dd&id=dd12.txt

Adres alternatywny: http://www.traditia.fora.pl/historia,41/4-lipca-2010-400-rocznica-zwyciestwa-pod-kluszynem,4415.html (30.06.2010)

[2] r11; ?ród?o: http://file-rf.ru/analitics/309 (28.09.2011)

Nr 41-42 (7-14.10.2012)
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Jak Szaniawski z Rosj? wojowa?-archiwalne
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 04-01-2016 16:05
No i w ten sposób ?rodowisko PiS-u pozbawia?o si? wszelkiego pola do manewru politycznego przeciwko szalonej kanclerce i tym, co za ni? stoj?. Pola, które obecnie ogromnie by si? przyda?o:

http://pl.blastingnews.com/europa/2016/01/oettinger-grozi-wzieciem-polski-pod-nadzor-a-zwyczajni-niemcy-popieraja-rzad-pis-u-00717625.html

http://wpolityce.pl/polityka/276988-prof-krasnodebski-o-slowach-oettingera-trzeba-spokojnie-wyjasniac-ale-i-przygotowywac-sie-do-powazniejszego-starcia-nasz-wywiad

Ca?y czas ta sam historia! Kierowa? si? przeciw Rosji, spodziewaj?c si? lojalno?ci od strony Prus-Niemiec, a potem si? dziwi? dlaczego Berlin porozumia? si? z Moskw?, za? potomkowie Rzymian i Germanów nie mieli ochoty nadstawia? karku za S?owian, walcz?c jednocze?nie z Niemcami i Rosj?.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014