Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 16:51:32
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
...Micha? nie prze?y? obozu w Dzia?dowie
...Micha? nie prze?y? obozu w Dzia?dowie
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Dlaczego 3 pa?dziernika 1993 roku, czo?gi nie by? w Moskwie?
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 21:13
Rejs p?ywa?em 1993.09.22. W rzeczywisto?ci, nasz zespó? wygra? wyjazdów zagranicznych w marcu 1992 roku, ale z przyczyn technicznych, nagrod? przyznano pod koniec ...

21.09.1993 Wieczorem s?ucha?em na tekst TV numeru dekret 1400 przez autora. S?ucham z przyjemno?ci?: dla wszystkich licznych niedostatków ówczesnego prezydenta Wszechrusi, jego przeciwnicy nie nad??aj? z jego braku któregokolwiek z wyprzedzeniem i chirurgii z sytuacji by?o oczywi?cie nieuniknione.

I innych podró?nych na rejs zareagowa? podobnie do dekretu. W 1993 roku, cz?owiek z pieni?dzmi na dwa tygodnie Morza ?ródziemnego, nie mo?e by? wrogiem reformy - a nast?pnie szef adwokatem. Zw?aszcza, ?e ukrai?skiego statku, na rejs z Odessy firmy, wi?kszo?? pasa?erów byli Rosjanie. A graficzne zobrazowanie wzgl?dnej pomy?lno?ci Rosji, gdzie reformy nie by?y zbyt daleko od propozycji Gajdar i Ukrainy, którzy ?yli wed?ug receptur swoich przeciwników. Widz?c to, by przeciwstawi? Jelcyn by? trudny.

Przy okazji, dzi? Ukraina - st?d te? nale?y do Nowej Rosji, Nowej Rosji i kapita?u w Odessie, gdzie mieszkam - jest na dobrej drodze, ?rednia mi?dzy Ziuganow i Glazyev. I ?y? tak, jak wiele razy gorzej ni? w Rosji, ile razy lepsze ?ycie to obieca? wolno?? bojowników - czyli na lot z Jelcynem i Gajdar. Wi?c wini? rosyjskich przywódców jako? nie z jego r?k.

Naturalnie, wie?ci z Ostankino obserwowa? prawie wszystkich pasa?erów. Nawet na jedzenie, dobre telewizory stan?? w barach, sto?ówkach i czas karmienia zbiega si? z g?ównych serwisach informacyjnych. Nie?mia?e próby kelnerzy wy??czy? ich nie zepsu? apetyt ludzi, pasa?erowie (ze mn? na czele) zatrzyma? bezlito?nie.

Ale wiadomo?? by?a bardziej stroma co dzie?. Nie szuka? wyborcz? Verhovnosovetchiki. Och, gdyby tylko dlatego, ?e Duma w dwa i pó? razy mniej ni? w Kongresie, a wi?kszo?? pos?ów miejsc pozosta?o. Ale zwolennicy belodomovskih wi??niów, wyczuwaj?c szans? na powrót do jasnej przesz?o?ci, rozbawiony szczery skandale. W?adza wykonawcza w bitwie by? skromny. Dobrze, ?e cho? zaatakowana siedziba WNP united zatrzymani: w rzutach wywo?any przez Stanislav Terekhov zabi? trzy, w tym kobiety na ulicy - nie s? aresztowani za taki oczywisty chelovekoboystvo by?oby dziwne w ogóle.

Wszystko to by?o bardzo rozs?dne, przy zachowaniu co najmniej kilka nadziej? rozwi?za? spraw? pokojowo. 03.10.1993 Ale bojownicy o w?adzy radzieckiej kordony policyjne pokonali, chwyci? ratusz przeniós? si? do Ostankino ... Rano kelnerzy zamkni?te bary, ledwo przemieszczania przestrzeganie pasa?erów telewizyjnych. I kiedy poszli?my do kabiny, niektóre Siberian zapyta? mnie: "Co czeka Jelcyna? Gdzie s? ?o?nierze? "

W odpowiedzi, powiedzia?em mu dwie historie.

Pierwsza historia,

potwierdzaj? liczne dokumenty.
Tu? przed II wojnie ?wiatowej polski in?ynier zorientowali urz?dzenie by?o to cud techniki - niemieckiej maszyny szyfr. Od pocz?tku wojny przeniós? si? do Anglii. Brytyjski wywiad by? w stanie odczyta? wszystkie zaszyfrowane niemieckiego ruchu radiowego, jak otwart? ksi??k?.

I po raz czyta?a plan zmasowanego ataku lotniczego na mie?cie Coventry. Szczegó?y na niemieckiej dok?adno?ci. Wiedz?c to mo?na ?atwo zwalczy? p?ytk? naz?bn? i zniszczy? wielu wrogów bombowce, ?e powietrze w ?rodku bitwy o Angli? by?a przydatna w sobie. I starego miasta, pi?kne. Nie wspominaj?c ?ycie jego mieszka?ców.

Odbicie Plan raid przygotowa? szybko. Wszystko okaza?o si? pi?knie i solidnie. Zsumowanie tylko jeden drobiazg. Nie móg? znale?? innego wiarygodnego ?ród?a informacji o niemieckim planie. I natkn??em si? na opór, Niemcy by si? od razu zorientowa? si?, ?e ich transmisje radiowe s? czytane. Mogli zmieni? metody szyfrowania. A gdzie jest gwarancja, ?e nowe szyfry mo?na znale?? klucz?

Kwestia ta by?a przedmiotem dyskusji na wszystkich poziomach, a? do szafki. A ostateczna decyzja musia?a podj?? premiera Winstona Churchilla. Nikt inny nie wzi?? odpowiedzialno?? nie odwa?y?.

Decyzja by?a powa?na: brak ?rodków do obrony, nie bior?c Coventry. Rajd odby? si? zgodnie z planem. Miasto zosta?o zniszczone tak, ?e jego nazwisko sta?o si? s?owo gospodarstwa domowego. Göring obieca? "koventrirovat ca?ej Anglii."

Ale szyfr niemieckiej maszyny pozosta?a niezmieniona. Pod koniec wojny Brytyjczycy przeczytaniu wszystkich niemieckiego ruchu radiowego. Korzystanie z informacji przedstawionych we wszystkich przypadkach, w których Niemcy mogli jej nieszczelno?ci przynajmniej co? odpisa?. I do ko?ca wojny uratowa? wyodr?bnione informacje osób w kilkudziesi?ciu razy wi?cej, ni? zgin??o w Coventry.

Historia sekund?,

nie potwierdza niczego, ale przekonuj?cych pog?osek.
W 1941 roku Stany Zjednoczone i Japonia by?y przed?u?aj?ce si? negocjacje. Ambasada Japonii stale wymieniane zakodowane wiadomo?ci do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Tokio. Znaczna cz??? tych szyfrów Amerykanie byli w stanie odczyta?. I ustawi?: Japo?czycy nie chc? pokoju, ale tylko przerwa przed wojn? zosta? ju? rozstrzygni?ty. Co wi?cej, nie s? uporczywe pog?oski, ?e na podstawie odczytu (i, oczywi?cie, produkowane wywiadu na innych kana?ach) nie do?? dok?adnie ustali? plan japo?skiego ataku z zaskoczenia na g?ównej bazy ameryka?skiej Floty Pacyfiku - Pearl Harbor (Pearl Harbor).

Plan by? znany, oczywi?cie, którego szczegó?y poni?ej niemieckiego planu zniszczenia Coventry. Ale aby odzwierciedli? informacje otrzymane ataku wystarczy. Zw?aszcza, ?e Japo?czycy musieli pracowa? pe?n? moc? ludzi i technologii. Oraz wszelkie ?rodki zaradcze z?ama?by ich wp?ywu.

Ale opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, a nast?pnie stara? si? jednej rzeczy: z dala od wojny szalej?cej w Europie. Ch?? na ca?y rozs?dne. Ale beznadziejna. Po niemieckiej przewagi nad ZSRR w tej chwili widoczne. Po upadku Zwi?zku Niemców ?atwo odpadaj? wojny Brytanii: co najmniej metropolii - do kolonii nie b?dzie trwa?o. I b?dzie pozostawiony sam ze Stanami Zjednoczonymi.

Oczywi?cie, rz?d USA stara? si? zapobiec takiemu rozwojowi. Europejskie przeciwnicy Niemiec dostarczane hojnie sprz?t wojskowy: wiele z nich spad?a do Niemców w Moskwie w kontrofensywy 1941.12.06. Dostarczamy i surowce: kauczuk naturalny, cyny, ... ?ywno??, odzie?, samochody - wszelkiego rodzaju kosztowno?ci uda? si? do Europy na mocy prawa na dostawy "kredytu lub leasingu" - Lend-Lease.

Ale skala poda?y by?a ograniczona. Och, gdyby tylko dlatego, ?e s? one wyp?acane z bud?etu pa?stwa w USA. I istniej? specjalne przepisy w czasie pokoju nie by?o. I dostawy do krajów walcz?cych - równie? nie jest ?atwe. W pobli?u wybrze?a angielskiego w?drówki stada niemieckich okr?tów podwodnych: utopi? je w strefie wojny, USA - oboj?tne! - Marynarka nie mia? prawa. I w ogóle wszystko ZSRR by? przez dziewiczy po?acie Syberii. Tak powa?nie pomóc antyfaszystowskiego walk? z USA nie móg?.

Do??cz wojna mia? jak najszybciej, podczas gdy w Europie jest jeszcze kto? do walki. Ale to ludzie nie chc? wojny. I zmuszony wkrótce walczy? bez sojuszników.

Legenda: g?ównodowodz?cy, prezydent Franklin Delano Roosevelt zastanawia? raporty wywiadowcze wi?cej ni? jeden dzie?. I postanowi?em zostawi? raport jako tajnych, bez ?rodków do odstraszania japo?ski atak na Pearl Harbor nie wzi??.

Uderzenie by?o straszne. W Pearl Harbor ?mier? czterech z o?miu pancerników, a pozosta?e cztery okaleczony przez kilka miesi?cy napraw. Zgin??o, a wi?kszo?? kr??owników. Nawiasem mówi?c, w ostatnich ocala?ych z kr??ownika by? wtedy pod nazw? "General Belgrano" podczas argenty?skiej marynarki wojennej i zmar? w konflikcie o Falklandy. Po uderzeniu torpedy, przebywa? na wodzie 10:00: idealny dla statku, ale wstyd dla zespo?u, który nie by? w stanie zorganizowa? walk? o przetrwanie.

W szeregach by?y tylko przewo?nicy, którzy s? w chwili uderzenia w porcie nie by?o proste. Aw kolejnym roku US Navy szuka nowych metod walki zrobi? bez ci??kich okr?tów artyleryjskich, pozostaj?cych na dnie Pearl Harbor. W tym czasie Japonia zdoby? wi?kszo?? Wysp Pacyfiku i pokona? jego wojska ju? do 1945 roku.

Takich obra?liwych awarii w ci?gu kilku godzin okaza?o opini? publiczn? o 180 °. US zawieziono do wojny - i s? zdeterminowani, aby wybi? jej nowo odkryte przeciwników. Bud?et redrew natychmiast. Przemys? retooled do wojny. Sojusznicy Dostawy wzros?a dziesi?ciokrotnie. Zwyci?stwo by?o jeszcze daleko, ale to jest nieuniknione. Supreme Commander nie wywi?za? si? z nim. 14.04.1945 Ale kiedy uderzy? udar, by? blisko zwyci?stwa. Zwyci?stwo zabezpieczone, mi?dzy innymi jego bezsenn? noc - dwa tysi?ce zgin??o w Pearl Harbor.

Nie wiem, czy te historie s?ysza?em prezydenta Rosji. 04.10.1993 Ale gdy k?sy przeciwpancerny przebity wie?owcu w Bia?ym Domu na nasypie - zarówno w kraju lub na ?wiecie, nikt powa?nie z?y.

Anatolij Wasserman
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014