Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:34:57
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 9
Zjazd Kresowian 9
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Rosja – najwi?ksza grabie? XX wieku
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 16:30
Niektórzy ekonomi?ci oceniaj?, ?e w czasie zmiany ustroju, skutkiem gospodarczej terapii szokowej, nasz naród straci? co najmniej 85 miliardów dolarów. Jest to dwa razy wi?cej ni? zagraniczny d?ug Polski w 1989 roku. Skutkiem tego jest rosn?ce bezrobocie, ?mieciowe umowy o prac? i masowa ucieczka kapita?u oraz m?odych ludzi z Polski.

Na samym pocz?tku wyborów prezydenckich w 1990 roku, spotka?em si? w kawiarni hotelu Marriott w Warszawie, z sekretarzem politycznym ambasady Stanów Zjednoczonych Danielem Friedem. Na jego w?asna pro?b?. By? to Amerykanin etnicznie ?ydowski. Kiedy usiedli?my na kaw? przy stoliku, zapyta?em czy sprawdzi? moje referencje w Kanadzie. Odpowiedzia?, ?e sprawdzi? te? moje referencje w Peru i zapyta?, co chcia?bym zrobi? jako prezydent RP. Powiedzia?em mu o dwóch najwa?niejszych rzeczach r11; rchc? t? sam? konstytucj? jak? ma USA i wolny dost?p do rynków mi?dzynarodowychr1;. Po moich s?owach zapad?o milczenie i wyczu?em, ?e moja odpowied? nie by?a po jego my?li. Nie wiedzia?em wtedy, jakie mia? on niecne plany wobec Polski. Kilka lat pó?niej D. Fried zosta? ambasadorem USA w Polsce, a jeszcze potem podsekretarzem stanu przy Condoleezzie Rice, odpowiedzialnym za polityk? ameryka?skiego imperium w ca?ej Europie ?rodkowo-Wschodniej i Rosji.

Reforma ustrojowa zwana rplanem Balcerowiczar1; w rzeczywisto?ci by?a planem rz?du USA i urodzonego na W?grzech ?ydowskiego spekulanta finansowego (Georgy Schwartz), znanego jako George Soros. G. Soros, przy pomocy ekonomisty Stanis?awa Gomu?ki, przekona? prezydenta PRL genera?a Wojciecha Jaruzelskiego, do swego planu gospodarczego. Przekona? W. Jaruzelskiego, ?e jego plan, który wymaga? rterapii szokowejr1; i szybkiej prywatyzacji przedsi?biorstw pa?stwowych, by? najbardziej optymalnym planem reformy gospodarczej Polski. By? to jedyny plan akceptowany przez ambasadora USA, Bank ?wiatowy oraz Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy. Pod tak? presj? zatwardzia?y komunista genera? Wojciech Jaruzelski si? ugi??. I odda? Polsk? w brudne r?ce bezwzgl?dnych kapitalistów. A Polska mia?a by? dla Rosji przyk?adem wzbogacenia si? komunistycznej nomenklatury.

G. Soros zatrudni? sobie do pomocy ekonomicznego rcudakar1; r11; m?odego profesora ekonomii z Uniwersytetu Harvarda w USA, Jeffreyr17;a Sachsa. J. Sachs wyró?ni? si? wcze?niej prywatyzacj? w Boliwii, która wbrew opinii lansowanej przez media zako?czy?a si? fiaskiem i po serii zamieszek spo?ecznych, spowodowa?a przej?cie w?adzy przez lewicowego prezydenta Evo Moralesa.

J. Sachs, etnicznie bia?oruski ?yd, jeszcze przed 1990 rokiem przyjecha? do Polski kilkadziesi?t razy, aby rozezna? si? w sytuacji, oceni? stan polskiej gospodarki i przygotowa? j? do prywatyzacji. Dopuszczenie reprezentanta G. Sorosa, który za z?odziejskie spekulanctwo by? z wielu krajów wyrzucany, do takich tajnych informacji rz?dowych , to tak jakby wpu?ci? lisa do kurnika. Po tych wizytach J. Sachs dobrze wiedzia?, które cz??ci gospodarki s? najbardziej rentowne. By? on dopuszczony do niejawnych informacji na temat gospodarczego stanu pa?stwa, a w dzisiejszych czasach taka wewn?trzna, niejawna informacja pozwala zarobi? olbrzymie pieni?dze. Dlatego wszelki handel wewn?trzny taka uprzywilejowan? i niejawn? informacj? jest w krajach rozwini?tych ostro karany przez prawo. Taki konflikt interesów nie jest bowiem tolerowany. A gdzie J. Sachs, tam i G. Soros ze swoim spekulacyjnym kapita?em finansowym.

Dowiedzia?em si? o dzia?aniach J. Sachsa ju? na pocz?tku prezydenckiej kampanii wyborczej w 1990 roku i by?em tym pora?ony. Zderzy?em si? z nim ostro w programie rna ?ywor1; Nightline transmitowanym z Polski, przy ogl?dalno?ci ponad 10 milionów Amerykanów. Podwa?y?em wtedy jego metody uzdrowienia gospodarki Polski. Zareagowa? na to nader krzykliwie i nawet powtórzy? k?amstwo za rGazet? Wyborcz?r1;, ?e bywa?em w Libii i z tego powodu nie mo?na by?o mnie traktowa? na serio.

Dlatego, kiedy pod koniec pierwszej tury wyborów prezydenckich uda?o mi si? otrzyma? tajne dyrektywy rz?du Tadeusza Mazowieckiego, maj?ce na celu sprywatyzowanie za bezcen pierwszych czterech przedsi?biorstw pa?stwowych, na czele z ówczesn? hut? rWarszawar1;, u?y?em tego do ostrego ataku na niego i jego rz?d. Publicznie nazwa?em premiera T. Mazowieckiego zdrajc? narodu.

My?la?em wtedy, ?e przez moj? ostr? i nieustann? krytyk? tzw. planu Balcerowicza i obalenie rz?du T. Mazowieckiego, w którym Leszek Balcerowicz by? wicepremierem i ministrem finansów, L. Balcerowicz tak?e odejdzie w niebyt z jego perfidnym planem grabie?y maj?tku narodowego Polski. Przecie? to g?ównie dzi?ki skutkom jego okrutnej reformy wprowadzone w styczniu 1990 roku, uda?o si? obali? rz?d premiera T. Mazowieckiego w wyniku jego przegranej w I turze wyborów prezydenckich. Niestety sta?o si? inaczej. By?em ogromnie zdumiony, kiedy zaraz po wyborach Lech Wa??sa zapowiedzia?, ?e L. Balcerowicz i jego plan musz? zosta?. Jak to niedawno ujawni? bliski wspó?pracownik L. Wa??sy, by?o to wynikiem ??da? ambasady USA. L. Wa??sa szybko powo?a? nowy rz?d premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, znowu z L. Balcerowiczem jako ministrem finansów. A premierem polskiego rz?du zosta? cz?owiek, który powiedzia? publicznie, ?e pierwszy milion trzeba ukra??. J. K. Bielecki b?yskawicznie i po cichu rozprzeda? za bezcen 1256 przedsi?biorstw pa?stwowych , z których wiele by?o na wysokim poziomie rentowno?ci i mia?o bogate inwentarze surowcowe. Do dzisiaj nie wiemy w czyje r?ce te przedsi?biorstwa by?y oddane.

Nie by?em nawet zaskoczony, kiedy si? dowiedzia?em dwa lata pó?niej w 1992 roku, ?e ten rcudownyr1; ekonomista J. Sachs wraz ze swoimi kolegami z Uniwersytetu Harvarda, jako faktyczni najemnicy George Sorosa, zmontowali ameryka?sko r11; ?ydowski zespó? doradczy dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. A B. Jelcyn ich kolejny plan r1; terapii szokowej r, wprowadzi? w ?ycie dekretami prezydenckimi. I wbrew protestom rosyjskiego parlamentu. Dodam, ?e opór rosyjskiej Rady Najwy?szej wobec rterapii szokowejr1;, sko?czy? si? w 1993 roku jej rozwi?zaniem przez B. Jelcyna. Dosz?o do krwawej rozprawy wojska z protestuj?cymi deputowanymi, w której zgin??o oficjalnie 156 osób, a nieoficjalnie 700 do 800. Po raz pierwszy w historii i Rosji, i Europy, parlament ostrzeliwa?y czo?gi.

Tym razem J. Sachs by? bardzo ostro?ny. Sam pozosta? w cieniu jako profesor Uniwersytetu Harvarda. A do brudnej roboty ekonomicznej w Rosji, znalaz? rs?upar1; r11; m?odego ameryka?skiego ekonomist? Jonathana Hayr17;a, który nauczy? si? j?zyka rosyjskiego w instytucie lingwistycznym w Petersburgu. M?ody J. Hay szybko zosta? osobistym doradc? premiera Rosji Jegora Gajdara i ministra prywatyzacji Anatolija Czubajsa. Dzi?ki tajnym informacjom na temat prywatyzacji dziewczyna J. Hay,a, Beth Herbert, za?o?y?a pierwszy w Rosji licencjonowany fundusz akcji gie?dowych. Kilka lat pó?niej oboje wzi?li ?lub, a ich fundusz Pallada Assets, sprzedali z du?ym zyskiem. Plan znany jako r500 dnir1;, by? taki sam jak w Polsce r11; najpierw terapia szokowa dla Rosjan, dla ich ca?kowitej dezorientacji, a potem po?pieszna prywatyzacja w celu maksymalnej grabie?y maj?tku narodowego. Ten plan mia? finansowe wsparcie ameryka?skiej agencji rz?dowej USAID na sum? ponad 350 milionów dolarów. Cieszy? si? ten plan tak?e najwy?sz? rekomendacj? Banku ?wiatowego i Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego. Wiceprezydent USA Al Gore osobi?cie nadzorowa?, aby ten plan by? wykonany w ca?o?ci.

Kiedy Rosjanie obudzili si? kilka lat pó?niej i pozbyli si? G. Sorosa i ludzi J. Sachsa, z ich kraju wyciek?o ju? ponad 500 miliardów dolarów gotówki, która zosta?a rwypranar1; g?ównie w bankach Nowego Yorku. Ca?kowicie zosta? zniszczony rynek finansowy i Rosja przesta?a sp?aca? zagraniczne po?yczki, poniewa? nagle sta?a si? bankrutem. 66% maj?tku narodowego znalaz?o si? w r?kach sze?ciu rosyjskich oligarchów, z których pi?ciu jest pochodzenia ?ydowskiego. Ponad 15 milionów Rosjan z powodu nag?ej biedy i chorób straci?o ?ycie.

Mo?na powiedzie?, ?e spustoszenia by?y porównywalne do zrzucenia kilkunastu bomb atomowych na Rosj?. Spekulant G. Soros w jednym ze swoich wywiadów prasowych powiedzia?, ?e by?e Imperium Sowieckie sta?o sie Imperium Sorosa. Wykupi? on po cichu za bezcen per?y rosyjskiej gospodarki. Kraj, który prze?y? krwaw? rewolucj? bolszewick? i kosztem ogromnych ofiar ludzkich faktycznie wygra? z Hitlerem II-g? Wojn? ?wiatow?, zosta? zdradziecko uderzony no?em w plecy i wi? si? w konwulsjach. Do czasu kiedy W?adimir Putin zosta? premierem Rosji i zatrzyma? krwotok nielegalnie wywo?onych pieni?dzy.

Wielu komentatorów tej niewyobra?alnej afery uwa?a, ?e ca?a akcja bezprzyk?adnego zubo?enia Rosji by?a zaplanowana, aby raz na zawsze zniszczy? jej pot?g? wojskow?. Nie bardzo zreszt? to si? uda?o, poniewa? zaraz potem ceny ropy i gazu posz?y nagle do góry i Rosja tym sposobem zbilansowa?a swój bud?et i unikn??a pu?apki zad?u?enia zagranicznego, która by?aby wymuszona po?yczkami z Banku ?wiatowego i Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska natomiast gazu i ropy nie mia?a.

Ca?y mechanizm tej potwornej grabie?y maj?tku narodowego Rosji szczegó?owo opisa?a ameryka?ska dziennikarka Anne McMillan w swojej ksi??ce rPlaga r11; jak Ameryka zdradzi?a Rosj?r1;. Tej ksi??ki nigdy nie chcia? wydrukowa? ?aden wydawca w USA, a sama A. McMillan od roku 2008 tajemniczo znikn??a z publicznego pola widzenia. Jej arcyciekawa ksi??ka, a czyta sie j? jak najlepszy krymina?, zawiera ostr? krytyk? niemoralnej polityki zagranicznej USA. Uda?o mi si? dosta? jej rozdzia?y po?wi?cone szczegó?om tej manipulacji. Moi znajomi Rosjanie mówi? dzisiaj, ?e wtedy wierzyli w pi?kne s?owa o reformach i dali si? oszuka? szalbierczym spekulantom. Ale w ko?cu Rosjanie skorzystali z okazji, gdy? koledzy J. Sachsa z Harvardu na boku kr?cili sobie lody z pieni?dzy ameryka?skiego rz?du, czyli ameryka?skich podatników. Mi?dzy innymi inwestowali oni rz?dowe pieni?dze USA w rosyjskie firmy, które pomagali potem prywatyzowa? z zyskiem dla siebie rz?du 500%. Rosjanie to nag?o?nili i na podstawie dowodów licznych przest?pstw finansowych grupa rcudownychr1; ekonomistów z Harvardu zosta?a zlikwidowana Ca?a afera znalaz?a si? w ameryka?skim s?dzie, ale za t? grabie? stulecia nikt nie poszed? do wi?zienia. Presti?owy Uniwersytet Harvarda zgodzi? sie wyp?aci? ponad 26,5 milionów dolarów kary. Ale kariery za? zawodowe rcudownychr1; ekonomistów mia?y si? lepiej ni? kiedykolwiek. Bill i Hilary Clinton ukr?cili ca?ej sprawie ?eb i nie dopu?cili do senackich przes?ucha?, jak to proponowali niektórzy republika?scy senatorowie. Tylko Larry Summers, prezydent Uniwersytetu Harvarda, a politycznie zaciek?y promotor Izraela, zosta? zmuszony do dymisji.

A wi?c Polacy nie s? jedynym um?czonym narodem, który zosta? bezlito?nie ograbiony. Ci sami ludzi i w taki sam sposób, a stosuj?c te same metody, ograbili wielk? Rosj?, podobnie jak i Polsk? i wiele innych krajów. Chiny, Malezja czy te? s?siednia Bia?oru?, w ogóle nie wpu?ci?y ludzi Sorosa. I tym samym mia?y o wiele wi?cej kapita?u na swój rozwój i na potrzeby spo?eczne swoich obywateli. Propaganda demokracji i neoliberalizmu okaza?a si? by? tylko przygotowaniem kraju do terapii szokowej i grabie?y. I wp?dzeniem kraju w zale?no?? od zagranicznych po?yczek bankowych.

Tzw. rplan Balcerowiczar1; w Polsce i tzw. rplan Czubajsar1; w Rosji niezmiernie wzbogaci?y Sorosa i ma?? grup? oligarchów oraz komunistycznej nomenklatury przez brutalne pogwa?cenie dwóch podstawowych warunków do rozwoju: poszanowania w?asno?ci, tak prywatnej, jak pa?stwowej oraz t?pienia wszelkiego rodzaju grabie?y. Przed zmian? ustroju gospodarki Polski i Rosji by?y samowystarczalne r11; brakowa?o tylko bananów i kawy. Mo?na by?o wybra? inne plany. Takie na przyk?ad, jak wybra?y Brazylia czy Chiny, które mog? by? dzisiaj dumne ze swoich gospodarczych osi?gni??.

Mora? jest taki, ?e nigdy nie mo?na ufa? zagranicznym doradcom. Polsce i Rosji w czasie zmiany ustroju doradzali ludzie, którzy nigdy nie zbudowali ?adnego zak?adu pracy, tylko potrafili je niszczy?. W odpowiedzi na pytanie, jak si? w przysz?o?ci uchroni? przed tak? grabie?? powiem tylko, ?e do obrony i rozwoju kraju potrzebny jest rz?d patriotów, a nie zdrajców i mato?ów. Tylko pa?stwo narodowe mo?e uchroni? swoich obywateli od zewn?trznych manipulacji i zapewni? wzrost gospodarki kraju, a co tym idzie zwi?kszy? ilo?? miejsc pracy i stale tworzy? lepsze mo?liwo?ci rozwoju dla swoich obywateli. Aby nasza Ojczyzna by?a matk?, a nie okrutn? macoch?. Dodam jeszcze, ?e lepszy domek ciasny, ale w?asny. Amen.

Stanis?aw Tymi?ski, 4 stycznia 2013, Acton, Kanada
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014