Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 08:26:53
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
31
31
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor W OBRONIE LWA PUSTYNI SZKIC O WOJNIE DOMOWEJ W LIBII
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 00:58
Tytu? tekstu jest mo?e nieco prowokacyjny, je?li poruszamy temat by?ego przywódcy Libii Muammara Kaddafiego, którego ju? dok?adnie oblepiono etykietkami krwawego dyktatora, zbrodniarza,sadysty, z?odzieja i osobnika niezrównowa?onego psychicznie. Kto go oskar?a? Zgraja mot?ochu,który go zamordowa? za pomoc? linczu, znamienite organizacje narodowe, które bezprawnie odebra?y Libii de facto niepodleg?o?? i uzna?y w?adz? terrorystów,najemników i innych typów spod ciemnej gwiazdy za legaln?. Orkiestr? w tym cyrku, s? oczywi?cie demoliberalne mass media - za par? dolarów wynajmuj?ce margines spo?eczny, widzianych nast?pnie w TV jako "spontaniczny t?um Libijczyków", raduj?cy si? z zabicia tyrana i zwyci?stwa demokracji. To jest polityka Ussraela,Unii Europejskiej,ONZ,NATO i bardziej utajnionych si? w?adaj?cych ?wiatem, ze szczekaj?cym pieskiem na smyczy, "wolnymi mediami" - g?ównym ?rodkiem dezinformacji t?umu tele-maniaków.

"Rewolt?" przeciwko Kaddafiemu, mia?y wywo?a? w lutym bli?ej niesprecyzowani powsta?cy, co jest o tyle zastanawiaj?ce, i? nawet "wolne media" nie potrafi?y pokaza? nikogo, oprócz ha?astry w adidasach i trampkach, strzelaj?cych w powietrze z ka?asznikowów i wrzeszcz?cych do kamer. Kompletnie ?adnych obrazów walk, jak to by?o np. w Iraku. Po prostu re?yserowane sceny zamieszania "bitewnego", jakie? przypadkowe dzia?o, przeciwnika - regularnych si? Kaddafiego - nie by?o wida?. Rebelianci zacz?li star? ?piewk? o potrzebie ratowania nara?onego na ludobójstwo przez dyktatora narodu. W marcu Rada Bezpiecze?stwa ONZ zezwoli?a "koalicji"(w domy?le NATO) na rajdy powietrzne,ale tylko w wypadku zagro?enia przez samoloty rz?dowe rebeliantom, popieraj?cym ich cywilom(jakim?) i ?amania rozejmu. Nie by?o mowy o anga?owaniu si? w konflikt, wspierania "powsta?ców", dostarczania im broni, niszczenia obiektów wojskowych i cywilnych Kaddafiego. Rebelianci byli jako tako aktywni tylko blisko wybrze?a Libii, ca?y w?a?ciwie kraj zostawa? pod kontrol? legalnych w?adz, ?adne odznaki niezadowolenia w?ród Libijczyków, nie mia?y miejsca. Muammar Kaddafi bez zak?óce? rezydowa? w Trypolisie. I tak mog?o si? to z czasem sko?czy?, najemni "powsta?cy", zostali by pokonani przez wojsko wierne Kaddafiemu i koniec. Przez kilka miesi?cy wydawa?o si?, i? taki rozwój sytuacji jest mo?liwy.

Lecz nie po to Ussrael,Unia Europejska,ONZ,NATO et consortes rozpoczyna?o t? hucp? z "powstaniem libijskich mas", aby zostawi? Kaddafiemu Libi? i nie wykona? swego planu - skolonizowa? pa?stwo, osadzi? tam pos?uszne sobie marionetki, przej?? wydobycie ropy i oczywi?cie pe?n? par? eksportowa? demokracj?, ze wszystkimi jej "dobrodziejstwami". Ruszy?a NATO-wska inwazja lotnicza, podobna do tej w Jugos?awii(1999 r). Wbrew papierowej rezolucji ONZ, zacz?to bombardowa? Trypolis,pozosta?e miasta, obiekty militarne, jaki i cywilne(tak?e szpitale), m.in. siedzib? Muammara Kaddafiego, co zmusi?o go do opuszczenia stolicy. Rozpocz??a si? regularna agresja lotnicza NATO na niezawis?? i niepodleg?? Libi? z jej legalnym przywódc?. Terrory?ci z Al-kaidy i inni obwiesie - "powsta?cy" - zdobyli oczywist? przewag?, cho? nadal by?y to nieskoordynowane taktycznie bandy pod dowództwem wata?ków,nierzadko zidentyfikowanych terrorystów, co Amerykanom jako? nie przeszkadza?o. W marcu ONZ uzna?a przedstawicielstwo buntowników, tzw. Narodow? Rad? Tymczasow? pod kierownictwem by?ego ministra sprawiedliwo?ci Libii Mustafy Muhammada Abd ad-D?alila,który pe?ni? t? funkcj? do lutego 2011 roku(!); czyli stanowi? najbli?sze zaplecze wykl?tego Kaddafiego, praktycznie do pocz?tku pojawienia si? "powsta?ców". Uciek? jak szczur, bo ma co? na sumieniu i wola? b?yskawicznie zmieni? front lub funkcjonowa? od dawna, jako "wtyczka" nadchodz?cej fali "odnowy". Niestety, Kaddafi mia? w swoim otoczeniu sporo takich ludzi.
Szczególnie oburzaj?ce s? okoliczno?ci ?mierci Muammara Kaddafiego, którego konwój zosta? zaatakowany przez lotnictwo NATO w okolicy Syrty(jego rodzinnego miasta). Kaddafi prze?y? nalot, ale zosta? zastrzelony przez band? rebeliantów, przedtem popychany,poszturchiwany i bity. Nast?pnie ci?gni?to zw?oki pu?kownika za samochodem, pó? nagie i we krwi. Je?eli "powsta?cy" uwa?ali si? za przedstawicieli legalnego rz?du, to obowi?zywa?a ich konwencja genewska i nie mieli prawa tkn?? je?ca, a co dopiero pastwi? si? nad nim i zabija?. Post?puj?c w ten sposób udowodnili, ?e s? morderczym mot?ochem, a przysz?o?? Libii nale?y widzie? w czarnych barwach, bo taki element b?dzie tam wprowadza? "demokracj?". Efekty tego widzimy najwyra?niej w Iraku. NATO mówi o "przypadkowym" celu. Nie wierz? w takie "przypadki". Prawda jest raczej taka,?e namierzono przez szpiegów konwój, który nast?pnie zniszczono, nie bior?c pod uwag?,i? pu?kownik prze?yje. By? mo?e namiar nast?pi? z powietrza. Czy w?ród rebeliantów nie by?o rzeczonych szpiegów "koalicji"? Nie b?d?my ?mieszni, jeden móg? krzykn?? - to on, zabijmy go! Dalej ju? posz?o, mo?e zreszt? sam "kapu?" zamordowa? Muammara Kaddafiego. Dla Ussraela i Zachodu najwygodniejszy by? martwy....
Muammar Kaddafi doszed? do w?adzy za pomoc? przewrotu wojskowego(1969), obalaj?c króla-marionetk? Idrisa I*. Znaczn? wi?kszo?? zysków z wydobycia ropy, czerpa?y z Libii koncerny zagraniczne - t? sytuacj? pragnie si? zreszt? przywróci? teraz. Ludzie ?yli w zacofaniu i biedzie, nie korzystaj?c faktycznie z wielkich bogactw swego kraju. Muammar Kaddafi znacjonalizowa? przemys? naftowy, zlikwidowa? ameryka?skie i w?oskie bazy wojskowe. Zachowa? ograniczone prawo szariatu - zakaz picia alkoholu, hazardu, lichwy, jednocze?nie d??y? do wi?kszych praw dla kobiet. By? religijny, rz?dzi? twardo, lecz nie despotycznie. W swej "Zielonej ksi??ce", przedstawi? system libijski - jako rodzaj "trzeciej drogi", mi?dzy kapitalizmem i komunizmem. Co bardzo istotnie, zyski z eksportu ropy w olbrzymiej mierze przeznaczono dla Libijczyków. Mieszkania bez p?acenia czynszu, elektryczno?ci, bezp?atne wykszta?cenie,wysokie dop?aty na rozpocz?cie "nowego ?ycia" od pa?stwa,studiowanie za granic? - darmowe,wysokie stypendia na renomowanych uczelniach, benzyna ta?sza od wody(0,14 $), niskie ceny produktów spo?ywczych,specjalna sie? sklepów z symbolicznymi op?atami dla wielodzietnych rodzin, bardzo ostre i respektowane przepisy w kwestii ?wie?ej ?ywno?ci,wydzielone apteki wydaj?ce lekarstwa za darmo,za fa?szowanie leków, kara ?mierci. Co zrobi? Kaddafi dla Libii? Zabezpieczy? jej - to tylko kilka "powodów", dla których "wybuch?" ten bunt przeciwko "tyranowi". Ciekawe, rodziny polskie,b?d?ce w Libii z powodów zawodowych,wcale nie chcia?y stamt?d ucieka?,kiedy w?adza Kaddafiego wydawa?a si? jeszcze stabilna.Wola?y ?y? w komforcie i pod butem despoty, a nie w demokratycznym dobrobycie nad Wis??. Ciekawe, nieprawda?? Stopa ?yciowa za Kaddafiego by?a znacznie wy?sza ni? u nas, dlaczego nie organizujemy uzasadnionych buntów,co drugi dzie?? Mamy do nich o wiele wi?cej powodów, ni? Libijczycy. Demokracja? Moralno??? Degeneracja,pornografia,prostytucja, aborcja i pedalstwo,chaos i anarchia - tego u Kaddafiego nie by?o - Zachód da to Libii w "pakiecie dobrodziejstw". Gorzej, ju? nie cicho,lecz g?o?no mówi si?, i? ca?a ta ekipa powsta?czych bohaterów, to fundamentali?ci islamscy, wrogowie Kaddafiego. Teraz sobie pohulaj?, wyr?n? resztki chrze?cijan - a pó?niej pewnie marsz na Izrael? Nastroje anty?ydowskie w Tunezji i Egipcie,gdzie te? niedawno wybuch?y rewolucje, bardzo wzros?y. Ussraaelu - czy nie ukr?ci?e? sobie sam powrozu na szyj??Obecnie trwa rebelia w Syrii,ale lojali?ci w?adzy s? tam silniejsi od terrorystów i bandytów.
- * Jestem za monarchi? - je?eli ma to by? monarchia dziedziczna, absolutna(no, z pewnymi elementami o?wieconej), broni?ca narodowych interesów. Taka, dlaczego nie? Ale królikowie-zabawki w r?kach systemu demokratycznego, obcych si? jak w czasie rozbiorów, kukie?ki dla uciechy turystów - patrz Wielka Brytania? To profanacja dla monarchii, za? nie zanosi si?,aby ta prawdziwa powróci?a.Pozostaj? twardzi przywódcy, mo?e nie idealni, lecz zawsze lepsi od zarazy demokratyzmu.
Robert Larkowski

Edytowane przez Stas dnia 05-09-2015 16:42
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014