Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 15:16:23
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 6
Zjazd Kresowian 6
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Jelcyn zmar?
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 00:43
Izrael Szamir
Jego ostatnie lata sp?dzi? z dala od w?adz i m?odzie?y by? zaskoczony, aby dowiedzie? si?, ?e zmar? - "Czy my?lisz, ?e umar? dawno temu?" Z kim na porównanie go? Z Sulli, rzymskiego dyktatora, z?ama? rz?d republika?ski sp?dzi? zakazów i przej?? na emerytur?? Lub niezwykle szcz??cie Fa?szywe Dmitrij, który prowadzi? cudzoziemców w Moskwie i zako?czy? panowanie wielowiekow? z Ruryka?
Jedno jest pewne - gdyby nie zosta? politykiem, Jelcyn mo?e zbi? fortun? na zielonym stole: mia? dwóch wybitnych walorach gracza - determinacj? i zdolno?? do utrzymania karty do piersi. Nikt nie móg? przewidzie?, dok?d zmierza i prowadzi Rosj?.
Jego walka z skromnych przywilejów nomenklatury partyjnej (mieli kie?bas? ...) doprowadzi?o do miasta z?ota toalety (prawa autorskie Prokhanov) na rubla. Wymaga demonstracje i marsze wolno?ci zako?czy? dyktatur?. Jego poparcie rosyjskiego parlamentu zako?czy?a realizacj? w 1993 roku.
Kiedy przyjecha?em do ZSRR po raz pierwszy (z dzieci?stwa nie liczy) w 1989 roku, Arbat poeci nazywali go "Towarzysz Jelcyn" Boris Kagarlicki zapewni? mnie, ?e to by? Jelcyn przywróci? prawdziwy socjalizm. Rok pó?niej, on mówi, ?e poprowadzi Rosj? w "szwedzkiej sposób", ale wzros?a w rosyjskich miliarderów i ?ebraków. Obieca?, "le?e? na szynach" dla praw ludzi pracy, ale pozbawi? ich do strun. Odszed? na emerytur? w 2000 roku, pozostawiaj?c za zubo?a?ego, bezsilny, podzielonego kraju.
Czy mia? na my?li? Kiedy by? skompromitowany szlachcic, emerytowany cz?onek Biura Politycznego - czy wiedzia?, ?e zniszczy w?adz? sowieck?, wyeliminowa? komunizm, przeka?e stanowisko Ameryce, ludzie ruina? To nie jest dok?adnie znany mu wielu zwolenników.
Mo?na to porówna? z de Gaulle - którzy doszli do w?adzy obiecuj?c wyeliminowa? Algierii opór, ale potem da? niepodleg?o?? Algierii i ewakuowa? miliony Algierczyków francuskiego pochodzenia. Rzeczywi?cie, wybieramy polityków na podstawie ich s?ów i programów, ale wtedy, gdy u w?adzy, robi? to, co im pasuje, zapominaj?c o platform wyborczych. W tym sensie nasze demokratyczne wybory nie s? du?o lepsze ni? zgadywanie Roman wró?y lot ?urawi.
Jelcyn by? w stanie u?y? has?a z jego przeciwników, wype?niaj?c je z w?asnego, innego znaczenia. Jego "niezale?no?? Rosji" zako?czy? si? w upadku pa?stwa rosyjskiego, ale na pocz?tku przyci?ga? rosyjskich nacjonalistów - i Rasputin i Glushkov. Jako taktykiem, by? mistrzem akrobacji.
Jego determinacja, aby zaimponowa?. Po d?ugich latach mi?kkiej Gorbaczowa, w wieku Czernienko, Andropowa krótkotrwa?e, doszed? do w?adzy osob?, która nie boi si? podejmowa? ryzyka.
Je?li Ziuganow by? troch? jak on, ludzi t?um wzi?? na Kremlu w 1996 roku, je?li nie 1993. Je?li Gorbaczow by? do niego podobny, Jelcyn chcia? sp?dzi? reszt? swoich dni w Miami, w tym imigrantów. Ale zdecydowanie - rzadki i cenny jako?ci. To by? Napoleon, który zastrzeli? pokaz broni rojalistów i rozproszone konwencj?. To by? Lenin, który nie ba? si? podj?? zimie i rozproszy? Zgromadzenia Ustawodawczego. To by?o i Jelcyn rozwi?za? parlament i zniszczy? imperium. Tacy ludzie rzadko pochodzi? z wewn?trz, z maszyny - i poprzednie przywódcy sowieccy ros?a powoli wspina si? po szczeblach kariery, a strona, zrobi? karier?.
Te dwie w?a?ciwo?ci - determinacja i nieprzewidywalno?? - konieczne i ka?dy przysz?y wielki w?adca Rosji.

Triumwirat

"Dlaczego Rosja jest tak brutalnie rozp?dzi?a demonstracj?? Dlaczego Putin boi? Czy dyktatura w ko?cu zmieni? demokracja w Moskwie? "- Tak, mniej wi?cej, wyra?onej zachodnich komentatorów omawiania silny nacisk zamieszek policji na kilku marszach" Inna Rosja ".
Rzeczywi?cie, jest to niemo?liwe, aby zrozumie?, dlaczego trzeba by?o nadrobi? zaleg?o?ci jak policja, aby zapobiec potencjalnym triumwirów Kasjanow, Kasparow, Limonow trzyma? swoje tysi?ce kibiców na ulicach - je?li nie pami?tam ?wit ery Jelcyna, 1990-tego roku. Nast?pnie procesja "demokratów" rozbitego trybie na krótki czas. Przekonany o swojej bezkarno?ci, w jego prawej, "demokraci" zorganizowa?o wielk? demonstracj? poza murami Kremla, i ?a?owa?, ?e nie wystarczy mie? zdecydowany podj?? przywódcy na Kremlu. Przestraszony Tbilisi protesty, Gorbaczow nie odwa?y? si? wyrazi? sprzeciw wobec nich, przekonany, ?e jest to niemo?liwe, aby zatrzyma? pokaz. Najgorsze by?o wykazanie si? wiosn? 1991 roku - je?li nie w sierpniu i grudniu, rozpad? si? Zwi?zek Radziecki.
Obecny system w Rosji nie przyszed? znik?d - jego przywódcy pami?tam, jak powszechne przyzwolenie w 1991 roku sprowadzone z ZSRR, i nie chc? powtórki. Nie s? one tak mi?kkie i s?abej woli, jak Gorbaczowa w 1991 roku, ale nie tak decyduj?ce, jak Jelcyn w 1993 roku.
Oczywi?cie, prawo do manifestacji - podstawowe prawo demokratyczne, ale jego moc i naruszone, mo?e posiada? wiecu na Placu Turgieniew (zamiast Puszkina). Prawa równie? wykaza? w dowolnym miejscu w ?adnym innym kraju.
Ale najwa?niejsze - to jest neutralno?? w?adz. W przypadku demonstracji i wolno?ci nie mog? by? oddzielone zwolenników triumwiratu rosyjskich nacjonalistów, komunistów. W demokracji nie powinno by? ró?nicy mi?dzy Belov i bia?e, mi?dzy Kasparowa i Dugin, pomi?dzy Krajowym bolszewikami i "nasz". Normy musz? by? zjednoczeni. Ale ostatnio, Dmitrij Olsza?ski (i nie tylko on) wezwa?a w?adze - nie zatrzymuj si?, ale pi?ka Rosyjski marsz. Teraz ju? nie powinno dziwi?, ?e rz?d zatrzyma? pochód i si?y prozachodnie. A ci, którzy protestuj? przeciwko zapobiegania demonstracji na Placu Puszkina, jednocze?nie opowiadaj?c si? za zakazem rosyjskich marszów, nie maj? prawa do odwo?ania si? do demokratycznych standardów.
Oraz - czy odwo?a? si? do nich? ?yjemy w erze post-Jelcyna. Ale Jelcyna - którzy za z?e rozpraw? w Tbilisi, ??daj?c zbiorników w Moskwie. Teraz mamy na to razvedeshsya nie. W skrócie, studenci nauczyli si? lekcji jego Jelcyna.

?wi?te Oblicze.

W Rosji, na zimno, na ciep?o we W?oszech, jak powiedzia? poeta. Pó?n? wiosn?, dojrza?e figi i kwiaty wi?ni ju? zanika. Mój przyjaciel Paul Budd Rzym katolicki korespondent niemieckiego dziennika g?ównego, zaprosi? mnie do odwiedzenia wspania?ego niedawne odkrycia - oblicze Chrystusa.
Kiedy Chrystus, doprowadzi?y do ?mierci, kobieta Jerozolima umie?ci? na twarzy chusteczk? do wytarcia potu - a zarz?d wyryte jego mo?liwo?ci. Tradycja nazywa to kobieta imieniem Weronika, a ten cud jest dedykowany szósty przystanek na drodze krzy?owej. Ale "Weronika" - "prawdziwe oblicze" po ?acinie oraz nazw? i Naj?wi?tszego Oblicza, cudowny obraz Chrystusa.
W?ród najpi?kniejszych zabytków zachowa? nas od czasu i prze?y? kilka cudownych obrazów - na Ca?unie Tury?skim, na chusty w Oviedo, Hiszpania, i jeszcze jedno - w Rzymie w ?w. Peter. Ale Paul Badde przeprowadzi? powa?ne dochodzenie (co zaowocowa?o w ksi??ce, która sta?a si? bestsellerem w Niemczech) i doszed? do wniosku, ?e w katedrze St. Peter jest kopi?, a orygina? zosta? zabrany w XV wieku w górach Abruzji, we W?oszech, na wschód i jest schowany w klasztorze górskich. Nie zachowa? si? do dnia dzisiejszego, w pobli?u miejscowo?ci Manoppello.
Dzielnice Manoppello - górskie stoki zdobi? drzewa oliwne, figowce i drzewa wi?ni, mi?dzy drzewami w?druj?cych owiec. Tak podobne do Ziemi ?wi?tej, ?e jest rodem z Betlejem, Jezus czu? si? w domu. Ludzie tam s? nieliczne, drogi s? puste, a siedziba ?wi?tego obrazu stoi na wysokim wzgórzu na przedmie?ciach. Ostatnio, mnisi przebudowany stary ko?ció? i sta?o si? jasne i przestronne.
W centrum o?tarza stoi na ma?ej ramie tyczce, aw nim - veraicon. Kiedy patrzysz z daleka, wydaje si?, ?e nie ma nic w polu - za darmo, aby zobaczy? przez okno absydy. Warto jednak bli?ej i lekko zmieni? k?t - jak zauwa?y? obliczu Chrystusa. Gdy twój ka?dy ruch i zmiany kszta?tu, a oczy Chrystusa wsz?dzie wygl?dasz. Za dodatkow? op?at? mo?na przej??, wspina? si? po schodach i spojrze? mu w oczy. Je?li nie jest to ?wi?te Oblicze, co to jest? Ta technika malarska nie by?o, w dawnych czasach, ani dzi?. Wi?kszo?? obrazek podobny do holografii - dopiero w XV wieku, a zw?aszcza dwa tysi?ce lat temu nie by?o holografii.
"Jeste?my przyzwyczajeni do zdj??" - mówi Siostra Blandina który po?wi?ci? lata studiów i czci Guise, - "., Wi?c nie zastanawiam si?, jak zaskoczony ludzi w dawnych czasach" Siostra Blandina pokazuje na komputerze, na tych samych podstawowych funkcji z wizerunkiem Zbawiciela na Ca?unie Tury?skim, i jak s? one odzwierciedlone w Nowogrodzie i ?redniowiecznych ikon w?oskiego malarstwa.
Ostatnio odwiedzi?em siedzib? papie?a i pielgrzymów z Niemiec i Polski (istnieje równie? ksi??ka Badde). Ale gdy s? kilka, i to jest mo?liwe do kierowania si? i sp?dzi? kilka minut sam na sam z najwi?kszym sanktuarium chrze?cija?stwa - z wygl?du ?yj?cego Chrystusa.

Edytowane przez Stas dnia 05-09-2015 16:31
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014