Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 16:40:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Stare drzewa tworz? niepowtarzalny klimat ...
Stare drzewa tworz? niepowtarzalny klimat ...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor PORTRET ZABÓJCY
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 05-09-2015 00:18
Izrael Shamir analizuje idee Breivika: Masakra mia?a na celu przede wszystkim wywo?anie rozg?osu
Teraz, gdy ucich?y krzyki i wysch?y ?zy, znowu mo?emy uzmys?owi? sobie, jak ?ycie podobne jest do filmu, tym razem r11; do tanich filmów grozy. W rKrzykach w pi?tek 13-go na Elm Streetr1; seryjny morderca ?azi po obozie m?odzie?owym i wyka?cza po kolei ch?opców i dziewczyny. Breivik przeniós? celuloidow? groz? do rzeczywisto?ci, a senne koszmary pokaza? w jasny dzie?. Wiele lat zabija? ludzików w grach komputerowych, i w ko?cu przesta? odró?nia? ?ywych ludzi od wy?wietlanych na ekranie komputera.

W tym by? podobny do swoich rówie?ników, ?o?nierzy i pilotów NATO, którzy tak samo ch?tnie jak on kieruj? swoimi bezpilotowymi samolotami, rozstrzeliwuj?c bezbronnych Libijczyków i Afga?czyków. Czuj?c si? absolutnie bezpieczny, morderca Breivik strzela? do bezbronnych, nie boj?c si? nikogo, podobnie jak jego rówie?nicy za pulpitami. Przypomnia? Europie, ?e dawanie licencji na zabijanie mo?e doprowadzi? do morderstw we w?asnym domu, a nie tylko w dalekich krajach.

Dlaczego pope?ni? tak? straszn? zbrodni?? ?eby zwróci? uwag? na swoje wielkie dzie?o pod tytu?em r2083r1;. Pomimo rozmiarów r11; pó?tora tysi?ca stron r11; nie wida? tam du?ej inteligencji. Gdyby by?o dobrze napisane r11; nie potrzeba by?oby zabija?, ludzie i tak by przeczytali. Teraz musimy przeczyta? i zrozumie?, dlaczego ten m?ody Herostrates spali? tyle ?wi?ty? m?odych dusz. Nad tym, dlaczego rze? nast?pi?a w?a?nie teraz r11; zastanowimy si? pó?niej.

Na pierwszy rzut oka Breivik mo?e wydawa? si? prawicowym nacjonalist?, nazist? i rasist?. Lecz podobie?stwo to jest powierzchowne. Jego g?ówne cechy to nienawi?? do komunistów i wrogów Izraela. Muzu?manów nienawidzi? podwójnie, jako imigrantów i jako strategicznych przeciwników ukochanego przez niego pa?stwa bliskowschodniego. Lecz komuchów, marksistów, Breivik nienawidzi? o wiele bardziej ni? muzu?manów. Muzu?manów chcia? deportowa?, a marksistów r11; rozstrzela?.

Lubi? tak?e Breivik ekonomi? rynkow?, szko?? chicagowsk? Miltona Friedmana, USA i Izrael, nie znosi? przyjezdnych, a Palesty?czyków i Turków r11; zawsze i wsz?dzier30; Wsz?dzie mu majaczy?y meczety na miejscu ko?cio?ów, chocia? ko?cio?y jego, bezbo?nika, specjalnie nie interesowa?y.

2083 ujawnia now?, z?o?liw? odmian? politycznego wirusa, wyhodowanego w genetycznych laboratoriach neokonserwatywnych think tanków. Panowie Dyskursu przez wiele lat nazywali tradycyjnych konserwatystów rnazistamir1;, poniewa? przeciwstawiali si? oni nieograniczonej imigracji. Bardzo byli oburzeni, ?e nazi?ci uwa?ali ?ydów za zdemoralizowanych, nie wybaczali s?abo?ci homoseksualistom, i podziwiali duchowo?? muzu?manów. Z?y facet powinien by? rasist?, kocha? Adolfa Hitlera, nienawidzi? ?ydów i gejów. Ten idealny wróg powinien tolerowa? komunistów, poniewa? komunizm i nazizm to, wed?ug Karla Poppera i George Busha, podobne do siebie ideologie totalitarne. Nowy wirus przeszed? przez wszystkie te filtry.

Wytrwa?a praca ?ydowskich ideologów w ruchu neokonserwatywnym przynios?a owoce, i obecnie ?ydzi s? poza wszelkimi podejrzeniami, homoseksualistów uznano za silnych ludzi bez skazy, a konserwatywnym muzu?manom odmówiono przynale?no?ci do nowego konserwatyzmu. Obecnie jeste?my ?wiadkami szybkiego powstawania wielu dobrze dofinansowanych partii politycznych i grup aktywistów ??cz?cych prawicowe idee z sympati? do ?ydów, tolerowaniem gejów, i fanatyczn? nienawi?ci? do islamu. Autor 2083 tak?e jest pro?ydowski, progejowski, gwa?townie antymuzu?ma?ski i antykomunistyczny. Najbli?szym jego analogiem jest Pim Fortuyn, zamordowany holenderski skrajnie prawicowy polityk, b?d?cy ?ydofilem i homoseksualist?. Breivik kroczy razem z Angielsk? Lig? Obrony (English Defence League), brytyjsk? grup? wyró?niaj?c? si? du?? agresywno?ci? pro?ydowsk? i antymuzu?ma?sk?.

Na 2083 Breivika ogromny wp?yw wywar?y ksi??ki neokonserwatywnej ?ydowskiej skrajnej prawicy. Jak cz?sto zdarza si? z kopiowanymi i przepisywanymi sk?d indziej kompilacjami, trudno okre?li? dok?adne pochodzenie zlepka s?ów z innych ?róde? i wydzieli? pogl?dy w?asne autora. Jednak, gdyby 2083, kiedykolwiek opublikowano, to nale?a?oby tam z nale?ytymi zaszczytami wspomnie? o Davidzie Horowitzu i egipskiej ?ydówce Bat Yeor, Danielu Pipesr17;ie i Andrew Bostomr17;ie. S? to pisarze, którzy zainspirowali Breivika do pope?nienia zbrodni. Gilad Atzmon donosi, ?e kilka godzin przed atakiem Joseph Klein opublikowa? artyku? pod tytu?em rQuislingowie Norwegiir1; dodatkowo zach?caj?cy do morderstwa. Klein pisa?: rNies?awnemu Norwegowi, Vidkunowi Quislingowi, pomagaj?cemu nazistowskim Niemcom zniewoli? w?asny kraj, nale?? si? za jego odwag? s?owa pochwa?yr30; Norwegia jest skutecznie okupowana przez antysemick? lewic? i radykalnych muzu?manów, i wydaje si?, ?e sprzyja pomys?om zdemontowania ?ydowskiego pa?stwa Izraelr1;.

By?o to nawo?ywanie do boju, i Breivik pami?ta? o nim, gdy ?adowa? swoj? bro?. Tre?? 2083 ?wiadczy o jego podziwie dla neokonserwatywnych ?róde?. Setki stron zanieczy?ci? jadem cytatów z artyku?ów Davida Horowitza z Frontpage. Swoje honorowe miejsce ma tak?e Bernard Lewis. Ciesz?ca si? z?? s?aw? Bat Yeor, egipska ?ydówka mieszkaj?ca w Szwajcarii, która uku?a termin Eurabia (oznaczaj?cy rzekom? konspiracje d???c? do podporz?dkowania Europy Arabom) i bardzo przyczyni?a si? do wzrostu obaw przed islamem, korespondowa?a z morderc?. r?yczliwier1; doradza?a mu i przesy?a?a swoje nieopublikowane teksty. Jest jedyn? osob? wymienion? w jego Deklaracji Niepodleg?o?ci Europejskiej. Wed?ug Breivika, jej radami powinni si? kierowa? Europejczycy, którzy odzyskaj? niepodleg?o??. Bat Yeor zapewnia?a rnieocenion? pomocr1; jego projektowi, a on obficie j? cytowa?.

Robert Spencer, asystent w Jihad Watch Davida Horowitza, a tak?e ameryka?ski syjonista Andrew Bostom, to nast?pne wielkie mi?o?ci mordercy, który przedstawi? tak?e samozwa?czego eksperta od rislamskiego antysemityzmur1; Daniela Pipesa z jego tez?, ?e rFenomen palesty?ski stworzono z zamiarem usprawiedliwienia d?ihadur1;. Cytowany jest tak?e Serge Trifkovic, antymuzu?ma?ski Serb, Melanie Phillips, brytyjska skrajnie prawicowa syjonistka, i Stephen Schwartz, wraz z wieloma innymi aktywistami i naukowcami, ?yj?cymi z demonizowania islamu. (?mieszne, ?e ci panowie cz?sto pot?piaj? mnie za mój rantysemityzmr1;).

Politycznie, sympatie mordercy s? ca?kowicie po stronie Stanów Zjednoczonych i Izraela: rTwórcy Eurabii przeprowadzili w europejskich mediach skuteczn? kampani? propagandow? przeciwko tym dwóm krajom. By?o to u?atwione, poniewa? w niektórych cz??ciach Europy ju? wcze?niej istnia?o zjawisko antysemityzmu i antyamerykanizmu.r1; Je?li chodzi o gospodark?, lubi on Miltona Friedmana i Hayeka; ch?tnie pozby?by si? podatków i pa?stwa dobrobytu.

Breivik nienawidzi Palesty?czyków, i krytykuje rpalesty?ski terrorystyczny d?ihadr1;. Jak ka?dy dobry syjonista, kiedy tylko mo?na, przypomina o Muftim i Holokau?cie: rMuhammad Amin al-Husayni, Wielki Mufti Jerozolimy, nacjonalistyczny przywódca arabski, czo?owa si?a stoj?ca za utworzeniem Legionu Arabskiego i ojciec duchowy Organizacji Wyzwolenia Palestyny, blisko wspó?pracowa? z nazistowskimi Niemcami i osobi?cie spotka? si? z Adolfem Hitlerem. W audycji radiowej z Berlina nawo?ywa? muzu?manów do zabijania ?ydów gdzie tylko ich dopadn?r30; odwiedzi? incognito gazowe komory w Auschwitz.r1; Breivik o?wiadcza, ?e jedn? z pierwszych rzeczy, które nowi niepodlegli Europejczycy powinni zrobi?, jest wstrzymanie wszelkiego poparcia dla Palesty?czyków.

Dla Breivika, jak dla wszystkich jego ?ydowskich nauczycieli, Adolf Hitler uosabia z?o ostateczne. Z tego powodu zaleca, by jego czytelnicy unikali takich z?owieszczych s?ów jak rrasar1;. 2083 jest przede wszystkim prób? sklasyfikowania innych oprócz rrasyr1; przyczyn muzu?ma?skiej nienawi?ci. W ko?cu pokaza? ?wiatu, ?e nie jest rasist?: zabija? z zimn? krwi? niebieskookich Norwegów tak samo ?atwo jak czarnookich go?ci. Breivik wr?cz nienawidzi Davida Duke r11; za jego anty?ydowsko??. Jego nienawi?? do islamu nie ogranicza si? do granic Norwegii, a nawet Europy r11; jak wszyscy prawdziwi neokonserwaty?ci nienawidzi muzu?manów gdziekolwiek si? znajduj?.

Na wielu stronach Breivik opisuje z?o uczynione Turkami, ??cznie z masakrami Ormian, Greków i Kurdów. Jest du?y rozdzia? o wspó?czesnej historii Libanu, gdzie wyra?nie wida? by?o r?k? Izraela, lecz wojny przedstawione s?, jako walka chrze?cijan z muzu?manami. Jego ulubionym bohaterem historycznym jest wo?oski hospodar Wlad Palownik, znany lepiej pod imieniem Drakuli.

Jego logika jest zarówno prymitywna jak i b??dna: rJe?li wszystkie grupy etniczne i wszystkie kultury s? równe, to dlaczego Murzyni afryka?scy i karaibscy, Pakista?czycy, Hindusi, Chi?czycy i Wschodnioeuropejczycy pragn? masowo opu?ci? swoje kraje i ?y? w krajach zachodnich?r1; Breivikowi nie przychodzi na my?l najbardziej oczywiste wyja?nienie: rponiewa? Zachód okrad? ich do czystar1;.

Oto dalszy ci?g tego fa?szywego dialogu: rJe?li naprawd? jeste?my równi, to dlaczego reszta ?wiata chce ?y? na sposób zachodni, preferuj?c styl ?ycia wypracowany g?ównie przez ludzi bia?ych? Dlaczego chc? si? sta? cz??ci? kapitalizmu, prowadzi? biznesy, pracowa? w przemy?le bia?ych ludzi, dlaczego domagaj? si? dobrobytu, jaki zapewnili sobie biali, i kupuj? i wykorzystuj? towary stworzone dzi?ki pracowito?ci i pomys?owo?ci Zachodu r11; dzi?ki bia?ym ludziom?r1;

Breivik nie umie prawid?owo rozumowa?. Jego neokonserwatywni informatorzy nie poinformowali go, ?e znienawidzeni imigranci pracowali kiedy? we w?asnych krajach w swoim dobrze sobie radz?cym przemy?le. Zapomnia? o kolorowych rewolucjach, dzia?aniach Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, i wszystkich innych oznakach wielkiej aktywno?ci neokonserwatystów.

W ?adnym wypadku nie mo?na Breivika okre?li? mianem chrze?cija?skiego fundamentalisty; nie jest tak?e chrze?cija?skim syjonist?. Jego stosunek do chrze?cija?stwa jest w najlepszym razie oboj?tny, oznacza troch? wi?cej ni? solidarno?? kulturaln?. Nigdy nie zdecydowa? si? na nazwanie siebie chrze?cijaninem. Wci?? rwalczy z sob?. Pewna krytyka chrze?cija?stwa r30; jest usprawiedliwionar1;. Jak wielu ?ydowskich aktywistów, popiera rDrugi Sobór Watyka?ski r30; za wyj?cie naprzeciw ?ydomr1;, której to interpretacji swego czasu opierali si? powszechnie konserwaty?ci ca?ego ?wiata.

Jednak?e, teologiczny liberalizm Breivika ulatnia si?, gdy mówi o islamie. Chocia? jego argumenty odno?nie polityki imigracyjnej odnosz? si? do imigrantów z ca?ego ?wiata, jednak wypowiada si? on jedynie przeciwko imigrantom muzu?ma?skim. Nie wzywa w?asnego kraju do zaprzestania dyskryminowania pa?stw muzu?ma?skich, pomimo ?e jest to g?ówna przyczyna muzu?ma?skiej imigracji. Nawet nie rozpatruje ?adnych z tym zwi?zków.

W ka?dym razie, dyskusja o imigracji praktycznie opanowa?a Europ?. Zrozumienie, ?e imigracja poci?ga za sob? wielkie koszty socjalne powoli przenika do wszystkich warstw spo?ecze?stwa europejskiego i tendencja zosta?a odwrócona. Zaledwie kilka lat temu imigracj? cz?sto uwa?ano za czarodziejsk? ró?d?k?, która mia?aby uchroni? obywateli przed powtarzalnymi nudnymi obowi?zkami; ludzie ju? wi?cej nie widz? tego w ten sposób. Imigranci nie byli niewolnikami, ani robotami; szybko si? usamodzielnili, chocia? nie zintegrowali. Je?li pracuj?, to spychaj? ludno?? miejscow? w bezrobocie lub do gorszych prac; je?li nie pracuj?, obci??aj? bud?ety pomocy spo?ecznej. U?wiadomienie posuwa si? wolno, lecz zwrot jest nieodwo?alny. Dzisiaj, Norweg nie musi strzela? do swoich wspó?obywateli, aby wyrazi? niezadowolenie z imigracji: taki stosunek sta? si? powszechny.

Na Counterpunch Vijay Prashad pisa?: r0;w?ród zamordowanej m?odzie?y z Partii Pracy by?y dzieci imigrantów ze Sri Lanki i Afryki Pó?nocnej. Ich Norwegia nie by?a Norwegi? Breivikar1;. Dok?adnie. Dlatego Breivik ich nienawidzi?: nie chcia? by ich nowa, mi?dzynarodowa Norwegia wypar?a Norwegi? jego m?odo?ci. Prashad pot?pia europejskich konserwatystów, którzy rnie mog? poj??, ?e jedne istoty ludzkie s? w stanie wspó??y? w zgodzie z innymir1;, lecz historia Sri Lanki nie jest najlepszym przyk?adem na zgodne pokojowe wspó??ycie. Je?li obywatele Sri Lanki chc? rwspó??y? w zgodzie z innymir1;, to mogliby spróbowa? tego we w?asnej ojczy?nie r11; bez potrzeby d?ugiej podró?y lotniczej do Norwegii. Prashad mo?e nazywa? prezydenta Sarkozy lub pani? kanclerz Merkel rnazistamir1; za brak zgody na zwi?kszenie imigracji, ale nawet wtedy musi wiedzie?, ?e masakra na Utoya jest powa?nym sygna?em, ?e wielu ludzi ma dosy? imigracji i chce jej powstrzymania.

W rzeczywisto?ci, imigracja do Norwegi powa?nie si? zmniejszy?a. Wycofuj?c si? ze swojej liberalnej polityki, norweski rz?d r11; jak wiele rz?dów zachodnioeuropejskich r11; zmieni? zasady, czyni?c imigracj? prawie ca?kowicie niemo?liw?. W g?o?nej sprawie, m?oda dziewczyna z Kaukazu mieszka?a jakie? dziesi?? lat w Norwegii, sko?czy?a tam studia uniwersyteckie, napisa?a po norwesku powie?? r11; by w ko?cu zosta? deportowan?, jako nielegalna cudzoziemka. Multikulturalizm to fa?szywe has?o z przesz?o?ci, a Breivik jest tak samo zacofany jak Prashad.
Izrael Szamir T?umaczy?:Roman ?ukasik

Edytowane przez Stas dnia 18-10-2015 02:23
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014