Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 17:10:33
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualności | Świat
Autor Broniatowski- agent wp?ywu
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 23-01-2015 08:53
Mamy kolejnego ujawnionego patriot? Ukrainy i agenta wp?ywu banderowskiego w Polsce. To niejaki Micha? Broniatowski, red. nacz. ameryka?skiego (có? za wstrz?saj?ca niespodzianka!) magazynu Forbes w Polsce.

Ten?e Broniatowski, ni mniej, ni wi?cej, porównuje band? zbirów banderowskich z lotniska w Doniecku do obro?ców Westerplatte!!!
Neokonserwaty?ci to s? mo?e wielcy rozgrywaj?cy polityki ?wiatowej, ale poj?cie o Polsce maj? takie, ?e nied?wiedzie chodz? ulicami Warszawy. Tylko w takich kategoriach mo?na odebra? to porównanie uczynione przez ich, jak najbardziej p?atnego, pacho?ka.

Oto próbki stylu tego knechta:

"Jed­nak odk?d pasy star­to­we zo­sta­?y nie­od­wra­cal­nie znisz­czo­ne, to miej­sce stra­ci­?o ja­kie­kol­wiek stra­te­gicz­ne zna­cze­nie. Poza sym­bo­licz­nym. Dla Ukra­i?­ców ta sym­bo­li­ka po­dob­na by?a do na­sze­go "We­ster­plat­te broni si? jesz­cze" z wrze­?nia 1939.

Prosz? sobie wyobrazi?, ?e wojna trwa w Rzeszowie i Przemy?lu i grozi atak na Lublin i Kraków. Tak w?a?nie czuj? si? dzi? mieszka?cy Kijowa i Lwowa. I nie jest to ?adna literacka przesada."


Ca?o?? kuriozalnego tekstu - http://wiadomosci.onet.pl/ukrainskie-westerplatte-poddalo-sie/pxk0v
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Broniatowski- agent wp?ywu
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 23-01-2015 19:45
Adam Smiech napisa?/a:
Mamy kolejnego ujawnionego patriot? Ukrainy i agenta wp?ywu banderowskiego w Polsce. To niejaki Micha? Broniatowski, red. nacz. ameryka?skiego (có? za wstrz?saj?ca niespodzianka!) magazynu Forbes w Polsce.


Ameryka?skiego?????

W tym kraju praktycznie ca?a prasa, ca?a opinia publiczna i ca?a klasa polityczna s? kupione przez Niemców.
Ale lepiej si? tak jeszcze nie rzuca? w oczy z niemczyzn?, wi?c niech si? nazywa Newsweek albo Forebes zamiast Bild, Die Welt. Na to jeszcze za wcze?nie.

W Polsce nie ma wi?kszych wp?ywów ani interesów ameryka?skich i tak naprawd? Polska nie jest Ameryce do niczego potrzebna! Ale dla Niemiec og?upiona, antyrosyjska Polska jest na wag? z?ota!


FORBES
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 52 (Trinity Park)
tel.: 022/2321150
fax: 022/2325528
forbes@axelspringer.pl
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.


natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Broniatowski- agent wp?ywu
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 24-01-2015 10:24
Ameryka?skiego?????

Tak, ameryka?skiego. Odsy?am do strony rodzimej, ameryka?skiej wersji Forbesa. Ringier Axel Springer to WYDAWCA, który jako taki ma umow? z ameryka?skim w?a?cicielem i wydaje ró?noj?zyczne mutacje magazynu. To oczywi?cie w niczym nie przeczy pogl?dowi, zw?aszcza w mutacji polskiej, ?e Forbes wyra?a równie? interes niemiecki, bo przecie? interesy te (ameryka?ski i niemiecki) s? w wielu aspektach to?same. ?eby by?o jasne - Niemcy panuj? nad polskimi mediami, wi?cej, jeste?my dla nich jedynie, i to w najlepszym wypadku, podproducentem pó?fabrykatów, ale nie przesadzajmy z demonizowaniem ich wp?ywu w polityce ?wiatowej. Z wielu powodów, nie s? oni g?ównym rozgrywaj?cym i USA do pi?t nie dorastaj?. Chcieliby, ale nie mog?. Dlatego fenomenalnie wr?cz lawiruj?, a to ju? samo przez si? okre?la kto rozgrywa, a kto jest szczwanym petentem. Nie mog? rzuci? r?kawicy Ameryce z dwóch zasadniczych powodów:

- USA to pot?ga atomow?

- Ameryka to centrum ?wiatowego ?ydostwa, które ma pot??ny instrument szanta?u finansowego zw?aszcza wobec Niemiec i Niemcy o tym wiedz?.

To, ?e Niemcy s? o poziom ni?ej od USA, nie zmienia oczywi?cie w ?adnym razie beznadziejnej sytuacji Polski, która znajduje si? pod koniec skali ze swymi ?a?osnymi rz?dami, ?a?osn? opozycj? i w gruncie rzeczy, powiedzmy to sobie szczerze, ?a?osnym spo?ecze?stwem, które zatraci?o instynkt rozpoznawania dobra i z?a. Nie rzucam tutaj oskar?e?, stwierdzam status quo. Te? nale?? do tego spo?ecze?stwa i ró?ni? si? tylko tym od innych, ?e mam ?wiadomo??, natomiast dziel? z innymi ca?kowit? bezsilno??.

Niemcy, b?d?c na swoim wysokim, ale jednak nie najwy?szym poziomie politycznym, jak napisa?em, rozgrywaj? wzorowo i ugrywaj? ile si? da. Chcieliby wi?cej ugra? w sprawie Rosji, bo tu ró?ni? si? z Ameryk?, ale jak wida?, ich polityka przynosi na razie tylko cz??ciowe skutki. Steinmeier chcia?by si? dogada?, a Merkel wyg?asza pos?uszne formu?ki dla USA. Ale formu?a normandzka w sprawie ukrai?skiej to oczywi?cie sukces Niemiec.

W Polsce nie ma wi?kszych wp?ywów ani interesów ameryka?skich i tak naprawd? Polska nie jest Ameryce do niczego potrzebna!

Jest potrzebna, jako piesek szczekaj?cy na Rosj?. To nie Niemcy nienawidz? obecnie Rosji, ale agresywna frakcja ?wiatowego ?ydostwa (jest to pewna tradycja), która dostaje ataku z powodu zwrotu Rosji, ku jej historycznym tradycjom, widz?c w tym zagro?enie dla swej idei (czysto judaistycznej) hegemonii nad ?wiatem.

Niech Pan nie ?artuje pisz?c, ?e nie ma wi?kszych wp?ywów ameryka?skich w Polsce. Dwie najwa?niejsze si?y polityczne w Polsce s? wr?cz personalizacj? tego wp?ywu. Oczywi?cie w PO mamy do czynienia równie? z silnym czynnikiem niemieckim, ale widzi Pan chyba, ?e jak trzeba przy?o?y? Rosji, to PO ?piewa jak pan zza Atlantyku karze, za? nie?mia?e próby zagrania jak Steinmeier s? zgniatane w zarodku.
PiS z kolei to ju? po prostu najczystszy wyraziciel wp?ywu ameryka?skiego w Polsce - ?ci?le, wyraziciel i to w formie po prostu skopiowania, przej?cia, zaadaptowania, doktryny neokonserwatywnej. Prosz? zwróci? uwag?, jak dalece i ostentacyjnie prosyjonistyczn? jest postawa PiS. Dam kilka przyk?adów: wstrzymanie bada? ziemnych w Jedwabnym przez L.Kaczy?skiego, sprowadzenie do Polski B'nai B'rith przez tego? LK, nawet taki bana?, jak ?wi?towanie Chanuki, wielokrotne deklaracje proizraelskie, ostatnie g?osowanie w PE nad rezolucj? g?osz?c? postulat powo?ania niepodleg?ego pa?stwa palesty?skiego (przeciw g?osowali kandydat na prezydenta Andrzej Duda i guru - prof. Zdzis?aw Krasnod?bski; ten ostatni swój g?os wyja?ni? g??boko filosemickim uzasadnieniem).
Pozostaj? jeszcze ogromne wp?ywy, nazwijmy to prywatne, których nie zamierzam naturalnie zalicza? na konto w?adz ameryka?skich, ale jednak kojarzone z USA, jako ze ?ród?em, w rodzaju Sorosa.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Broniatowski- agent wp?ywu
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 25-01-2015 13:58
Pismo "Forbes" w Polsce jest wydawane przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., a nie przez ameryka?skiego wydawc? Forbesa, który po prostu odp?atnie u?yczy? Springerowi licencji na wydawanie w Polsce pisma pod tym tytu?em. W?a?cicielem gazety zawsze jest jej wydawca. Prawdziwym w?a?cicielem Forbesa w Polsce jest w?a?cciel wydawcy, czyli niemiecki Axel Springer, który wynaj?? Broniatowskiego do pracy w swojej polskiej spó?ce-córce i korzysta z jego p?atnych us?ug. Wydawcy ameryka?skich czasopism po prostu nie maj? w Polsce ?adnych powodów ?eby tu funkcjonowa?, a Niemcy owszem maj? i to spore.

Nawiasem mówi?c wydawnictwo A.Springer jest powi?zane z niemieckimi specs?u?bami. W czasie Zimnej Wojny propagowa?o rewan?yzm i d?ugo nie uznawa?o polskiej granicy zachodniej. Jego za?o?yciel za czasów Hitlera by? nazist? i pracowa? jako dziennikarz. Te?? Springera to Obergruppenfuhrer SS Werner Lorenz - szef G?ównego Urz?du Kolonizacyjnego dla Niemców etnicznych, odpowiedzialny m.in. za wyw?aszczenia i wysiedlenia Polaków z ziem wcielonych do III Rzeszy. Po wojnie skazany w Procesach Norymberskich na wieloletnie wi?zienie, ale jak to zwykle w RFN bywa?o, po kilku latach go wypu?cili.


Adam Smiech napisa?/a:
?eby by?o jasne - Niemcy panuj? nad polskimi mediami, wi?cej, jeste?my dla nich jedynie, i to w najlepszym wypadku, podproducentem pó?fabrykatów


A wi?c Niemcy znów przekszta?cili Polsk? w swoj? Generaln? Guberni? i to bez jednego wystrza?u. Tym razem pozostawiono w niej polskie imponderabilia, które w coraz mniejszym stopniu odpowiadaj? stanowi faktycznemu i na nie przyjdzie swój czas. Niemcy maj? tutaj rezerwuar taniej si?y roboczej, której zlecaj? podwykonawstwo. Polski przemys? zosta? zniszczony na pocz. lat 90, a jego resztki przej?te g?ównie przez koncerny niemieckie, które raz na zawsze pozby?y si? potencjalnej konkurencji. Owszem, przyje?d?a? prof. Jeffrey Sachs z Chicago robi? tutaj swoje reformy, ale prosz? zwróci? uwag?, kto na tych reformach skorzysta? - dalej nie widz? korzy?ci ameryka?skich. Sachs i jego program zosta? odebrany jako ameryka?ski, tylko ?e przys?u?y? si? Niemcom. Gdyby przyjecha? tutaj jaki? doradca z Niemiec niszczy? polsk? gospodark?, ca?e przedsi?wzi?cie mog?o by spali? na panewce. Z tego samego powodu koncern Springera wykorzystuje do uwiarygodnienia swojej propagandy ameryka?ski szyld Newsweek albo Forbes.

Amerykanie nie maj? w Polsce wi?kszych interesów. Na obecne lokajstwo Polaków patrz? zapewne ze zdumieniem i niedowierzaniem. O wiele wa?niejsza dla Ameryki jest Rosja ze swoim potencja?em militarnym i surowcami energetycznymi. Lecz nawet w latach 90. za rz?dów Jelcyna nie uda?o si? ameryka?skiej oligarchii przej?? kontroli nad rosyjskimi zasobami energetycznymi, które dosta?y si? w r?ce miejscowych krezusów. Ameryce potrzebna jest na to Ukraina do osaczania putinowskiej Rosji. Z pewno?ci? poradzili by sobie tam bez polskiej pomocy, wystarczy?o polityczne wsparcie dla banderowców i niektórych oligarchów, którzy samodzielnie poprowadzili Ukrain? w po??danym przez Ameryk? kierunku konfrontacji z Rosj?.

Je?eli Polska by?a by do czego? potrzebna Amerykanom, to d??yli by do jej wzmocnienia, a nie os?abienia. Tak zosta?y potraktowane w swoim czasie Niemcy Zachodnie, Japonia, Turcja, Tajwan, Korea Po?udniowa, czy ostatnio komunistyczny Wietnam - jako przeciwwaga dla szybko rosn?cych Chin. Nic takiego nie ma miejsca w przypadku naszego kraju. Polska jest za to przedmiotem wyt??onych dzia?a? niemieckich, których skutek Pan tak trafnie opisuje:


beznadziejnej sytuacji Polski, która znajduje si? pod koniec skali ze swymi ?a?osnymi rz?dami, ?a?osn? opozycj? i w gruncie rzeczy, powiedzmy to sobie szczerze, ?a?osnym spo?ecze?stwem, które zatraci?o instynkt rozpoznawania dobra i z?a. Nie rzucam tutaj oskar?e?, stwierdzam status quo. Te? nale?? do tego spo?ecze?stwa i ró?ni? si? tylko tym od innych, ?e mam ?wiadomo??, natomiast dziel? z innymi ca?kowit? bezsilno??.


PiS z kolei to ju? po prostu najczystszy wyraziciel wp?ywu ameryka?skiego w Polsce


PiS ze swoj? "rusofobi? integraln?" jest pod wieloma wzgl?dami dla Niemców wygodniejszy od PO i w niczym nie szkodzi niemieckim interesom. ?atwo?? z jak? Kaczy?ski zgodzi? si? na eurokonstytucj? i ograniczenia emisji CO2 mówi chyba sama za siebi?. W odró?nieniu od Polski Niemcy prowadz? polityk? suwerenn?, d???c do przywrócenia statusu mocarstwa i powolnego rozlu?nienia ameryka?skiego patronatu. Do tego potrzebna jest bierno?? Polski, bierno?? Francji i porozumienie z Rosj? ponad otumanionymi i nic z tego nie rozumiej?cymi polskimi g?owami. Jest to dok?adnie ta sama polityka, która niegdy? leg?a u podstaw polityki pruskich Fryderyków, polityki Bismarcka i polityki Hitlera (sprzed agresji na ZSRR). Tylko w?a?ciwe zdefiniowanie wroga i wyci?gni?cie wniosków z zaistnia?ej sytuacji pozwoli Polakom wyrwa? si? z matni i unikn?? katastrofy, w jak? nas pakuj? kupieni przez Niemców politycy.


natio et ratio
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014