Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 09:28:36
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 13
Zjazd Kresowian 13
XV Zjazd Kresowian na Jasnej G?rze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl | Aktualno?ci | Polska
Autor Projekt euromajdanu w Polsce
SecretLegionsPL
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 132
Data rejestracji: 28.04.10
Dodane dnia 22-07-2017 21:51
To nie s? spontaniczne protesty, cho? spontanicznie w??cza si? w nie wielu zdezorientowanych, zmanipulowanych ludzi, kt?rym wm?wiono, ?e PiS zmienia ustr?j Polski na totalitarny, ?e s?dy b?d? partyjne, a ludzie strac? wolno??. Sceny histerycznego p?aczu, kt?re ogl?dali?my po przyj?ciu przez Sejm ustawy o S?dzie Najwy?szym, pokazuj? ?e pole oddzia?ywania jest pot??ne. Dezinformacji uleg?a spora grupa ludzi. In?ynierowie tej zbiorowej histerii zrobi? wszystko, by u?y? ich do walki o utrzymanie przedwyborczego status quo. Realizowane s? ju? konkretne scenariusze, uruchomiono okre?lone ?rodki i instytucje. Pojawi? si? tak?e precyzyjny plan destabilizacji kraju pod has?em: rNiech pa?stwo stanie: wy??czmy rz?d!r1;. W scenariuszu s?: narastaj?ce protesty; bunt s?dzi?w; strajk generalny; niep?acenie podatk?w; pikiety pod siedzibami rz?du, partii i pod domami polityk?w PiS; ci?g?e prowokowanie Jaros?awa Kaczy?skiego, kt?re ma doprowadzi? do rozstroju emocjonalnego i rozpadu PiS na frakcje. To tylko cz??? krok?w og?oszonych przez szefa Rady Fundacji Otwarty Dialog. Bartosz Kramek stworzy? go, bazuj?c na do?wiadczeniu ukrai?skiego Majdanu.

Protesty s? podstaw? oporu spo?ecznego, ale nie wyczerpuj? katalogu instrument?w, kt?rych zastosowanie zwi?ksza skuteczno?? obywatelskiego niepos?usze?stwa. Radykalne metody oporu z kraj?w wschodnich usprawiedliwiaj? wyj?tkowe w historii III RP okoliczno?ci. W?adza, kt?ra przeprowadza destrukcj? ?ycia publicznego i ustroju pa?stwa w stylu wschodnim, musi si? liczy? z adekwatn? i analogicznie inspirowan? reakcj? spo?ecze?stwa. Niniejsze opracowanie prezentuje 16 punkt?w opartych m. in. na do?wiadczeniach wyniesionych z misji obserwacji i wsparcia ukrai?skiego Euromajdanu

r12; og?osi? wczoraj na Facebooku Bartosz Kramek przewodnicz?cy Rady Fundacji Otwarty Dialog, za?o?onej przez Lyudmyl? Kozlovsk?, prywatnie jego ?on?. Jak stwierdzi?, spodziewa? si? rzagro?enia zewn?trznego ze strony putinowskiej Rosji, ale nigdy - zamachu na konstytucj? i rz?dy prawa ze strony demokratycznie wybranego polskiego rz?dur1;.

Mo?emy wiele zarzuci? poprzednim rz?dom, ale s? granice, kt?rych przekroczy? nie wolno. Odpowiedzialno?? za obecny kryzys spoczywa na obecnej w?adzy. Argumenty PiS-u oparte na odwo?ywaniu si? do - nawet je?li faktycznych - przewin poprzednik?w nie maj? dzi? nic do rzeczy; nie stanowi? usprawiedliwienia
r12; pisze Kramek, wyliczaj?c szereg powtarzanych w mediach antypisowskich argument?w r11; o nieprzepracowanej traumie smole?skiej i ch?ci odwr?cenia biegu historii. Jego zdaniem, polska reputacja jest w ruinie, dlatego trzeba przyst?pi? do walki, wywiera? na rz?dzie presj?.
Same protesty i apele nie wystarcz?, dlatego konieczne jest natychmiastowe powzi?cie nadzwyczajnych i stanowczych dzia?a? opartych na idei obywatelskiego niepos?usze?stwa. Nikt nie chce Majdanu i rozlewu krwi w Polsce, ale eskalacja napi?cia ka?e bra? niemal ka?dy, dot?d niewyobra?alny scenariusz pod uwag? - i by? na niego gotowym. Jednocze?nie czerwona linia dla nas musi by? bardzo wyra?na: to agresja, przemoc i krew. Czy dla rz?du r?wnie?? Tego nie wiemy
r12; pisze dzia?acz Fundacji Otwarty Dialog, po czym apeluje, by rspo?ecze?stwo obywatelskie i suweren - wy??czyli rz?dr1;. Ma na to konkretn? recept?. Przedstawia list?, b?d?c? szczeg??owym instrukta?em walki z rz?dem. Podkre?la, ?e rsytuacja nadzwyczajna wymaga dzia?a? nadzwyczajnych i gotowo?ci do poniesienia mo?liwych konsekwencji udzia?u w akcjach sprzeciwur1;.

Wylicza 16 punkt?w, kt?re maj? sparali?owa? pa?stwo i rwy??czy? rz?dr1;:
1. Mimo wszelkich r??nic - konieczna jest ?cis?a wsp??praca i koordynacja szeroko rozumianych ?rodowisk opozycyjnych i obywatelskich, kt?rzy stworz? wsp?ln? struktur? s?u??c? podejmowaniu kluczowych decyzji i wy?oni? spo?r?d siebie oficjaln? reprezentacj?. Na Majdanie tak? platform? by?a po cz??ci Rada Majdanu i Sztab Sprzeciwu Narodowego. U nas mo?e to by? Front Demokratyczny, w ramach kt?rego zostan? powo?ane odpowiednie, tematyczne zespo?y zadaniowe odpowiedzialne za realizacj? dzia?a? w poni?szych sferach.
2. Skuteczno?? wymaga zmobilizowania szerokich mas spo?ecznych, a - zanim to nast?pi - wielu ?rodowisk, kt?rych op?r mo?e sparali?owa? funkcjonowanie pa?stwa; wymaga to rozm?w prowadzonych przez opozycj? i czo?owych dzia?aczy spo?ecznych z centralami zwi?zk?w zawodowych (w szczeg?lno?ci ZNP) i przedstawicielami biznesu (Polska Rada Biznesu, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan).
3. Strajk generalny nauczycieli, czy te? - w przypadku formalnie nie mog?cych strajkowa? s?dzi?w s?d?w powszechnych i administracyjnych - szeroko zakrojony protest w formie przerw w pracy i powstrzymania si? od wykonywania czynno?ci s?u?bowych. Powinno to wywo?a? powa?ne i szerokie zaniepokojenie spo?eczne, kt?rego w?adze nie b?d? mog?y ignorowa?; to ju? nie b?dzie walka o s?dy, to b?dzie walka o Polsk?.
4. Warto rozwa?y? otwart? i zakrojon? szeroko akcj? czasowego powstrzymania si? od p?acenia podatk?w i innych nale?no?ci na rzecz skarbu pa?stwa pod has?em np. rNie p?ac? na PiSr1;.
5. W ?adnym wypadku S?d Najwy?szy nie mo?e skapitulowa? przed przemoc? prawn?. Nawet w wypadku pozornego wej?cia w ?ycie niekonstytucyjnych ustaw powinny one zosta? przeze? oficjalnie uznane - z uwagi na ra??c? sprzeczno?? z Konstytucj? i parali? Trybuna?u Konstytucyjnego - jako pozbawione mocy prawnej i tym samym nieobowi?zuj?ce; spodziewane orzeczenia S?du Najwy?szego w sprawie Mariusza Kami?skiego i Julii Przy??bskiej musz? zapa??. S?dziowie nie mog? dobrowolnie odda? gmachu s?du partyjnym nominatom. Przed przemoc? fizyczn? mo?e chroni? s?dzi?w Stra? Miejska i sznur obywateli. S?dy powszechne musz? stosowa? konstytucj? bezpo?rednio. S?dy musz? by? otoczone szczeg?ln? obywatelsk? opiek?, wsparciem symbolicznym i - w razie potrzeby - materialnym, jak i nieustannie dy?uruj?cymi manifestantami.
6. Presja spo?eczna w postaci protest?w i manifestacji musi by? ci?g?a i wysoka. Miasteczka namiotowe, czy te? g?o?ne i cz?ste protesty mog? powsta? i by? prowadzone nie tylko pod Sejmem i Pa?acem Namiestnikowskim, ale r?wnie? Kancelari? Premiera i siedzib? PiS-u na Nowogrodzkiej oraz domem Jaros?awa Kaczy?skiego. By? mo?e te obiekty i instytucje uda si? z czasem ca?kowicie zablokowa? parali?uj?c ich prac??
7. Troska o dobr? organizacj?, wizerunek i atrakcyjno?? miejsc protestu. Same protesty musz? zosta? uatrakcyjnione i o?ywione szerokim wsparciem artyst?w, jak i swoist? ofert? kulturaln? (koncerty) i edukacyjn? (wyk?ady i spotkania po?wi?cone historii parlamentaryzmu, konstytucji, rz?dom prawa etc.). (r30smiley Dla zwi?kszenia poziomu bezpiecze?stwa istotna jest obecno?? (chronionych immunitetem) opozycyjnych parlamentarzyst?w, czy te? ich dost?pno?? w wypadku zaistnienia konieczno?ci interwencji.
8. Konieczne s? konsekwencje personalne dla czo?owych polityk?w i funkcjonariuszy PiS: ich celem jest spo?eczny ostracyzm. Metodami takimi jak protesty pod domami (nie pozw?lmy spa? Kaczy?skiemu kiedy niszczy Polsk?!), czy wszechobecne ulotki, postery i billboardy obna?aj?ce ich hipokryzj? i kompleksy; w tym z wykorzystaniem kompromituj?cych cytat?w w?asnych (w tym Kaczy?skiego o zdradzieckich mordach i kanaliach) docieraj?ce codziennie do ich rodzin i s?siad?w. By? mo?e przed domem Kaczy?skiego na ?oliborzu powinny zawisn?? wielkie plakaty ze s?owami Lecha Kaczy?skiego o konieczno?ci respektowania konstytucji i wyrok?w Trybuna?u Konstytucyjnego. Wi?kszo?? PiS-u jest nieznaczna, a silna presja i dyskomfort w ?yciu codziennym odczuwany przez jego parlamentarzyst?w mo?e spowodowa? ich p?kni?cie przej?cie na stron? obywateli.
9. Nale?y bezwzgl?dnie dba? o dobre relacje z policj? i innymi si?ami porz?dkowymi. Policjantom nale?y dzi?kowa? za ci??k? prac? i ochron?, przypomina? i akcentowa? pokojowy charakter protest?w, oferowa? im wod? i ciep?e napoje, zwracaj?c jednocze?nie uwag? na nakaz lojalno?ci wobec konstytucji i prawa oraz konieczno?ci odmowy wykonywania polece? s?u?bowych sprzecznych z nimi. Nie mamy i nie chcemy konfliktu z policj?.
10. Konieczna jest szeroka akcja edukacyjna. Przeszkoleni wolontariusze -aktywi?ci powinni znale?? si? na stacjach metra i na rogu ka?dej wi?kszej ulicy z zestawem odpowiednich petycji, informacji o nadchodz?cych protestach, ulotek i informator?w t?umacz?cych zachodz?ce zmiany, rozwiewaj?cych mity o rzekomej dekomunizacji s?downictwa; by? mo?e r?wnie? z gad?etami o?mieszaj?cymi su?tana Kaczoglu i Liliputina, jak i jego akolit?w (w ?miechu i dowcipie jest si?a!). Rozprowadzane musz? by? egzemplarze konstytucji; organizowane powinny by? spotkania informacyjne r?wnie? w ma?ych miejscowo?ciach. Wykorzystane mog? i powinny by? ?rodki z bud?et?w partii politycznych. Bardzo wa?ne: media (w tym social media) musz? w spos?b przyst?pny t?umaczy? obywatelom przyczyny protest?w i spowodowanych nimi niedogodno?ci.
11. Nie mo?na zaniecha? pr?b prowadzenia rozm?w i pertraktacji z potencjalnie konstruktywn? cz??ci? obecnej elity rz?dz?cej; w szczeg?lno?ci mog?aby si? ni? sta? (cho? nadzieje malej?) frakcja Gowina, ale mog? te? wy?oni? si? pojedynczy pos?owie i grupy przestraszone rozwojem sytuacji. Raz jeszcze: wi?kszo?? PiSu jest krucha, a Kukiz tak ?atwo i tanio sk?ry Kaczy?skiemu nie sprzeda. A ich targi mog? kupi? nam czas.
12. Si?? Polski s? samorz?dy. Szczeg?lna rola przypa?? powinna samorz?dowi m. st. Warszawy. Rada Miasta winna przyj?? uchwa?? o niekonstytucyjno?ci dzia?a? PiSu i zapewnieniu szerokiego wsparcia manifestuj?cym. S?u?by miejskie powinny zabezpiecza? miejsca protest?w, wspiera? nocuj?cych w okolicy Sejmu (i ew. innych gmach?w pa?stwowych) w zapewnieniu odpowiedniego zaplecza higienicznego, wody i ?ywno?ci itp. Miasta i gminy wspieraj?ce protest powinny rozwa?y? przy??czenie si? do i charakter ewentualnych akcji strajkowych agend samorz?dowych. Je?li szeroki protest spo?eczny mo?e wy??czy? pa?stwo, to czy miasto nie mo?e wy??czy? Sejmu i Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, Kancelarii Premiera i Prezydenta? Czy pod pretekstem remontu w siedzibie PiS-u nie mo?e zgasn?? ?wiat?o? M?odzie? nazywa to dzi? trollingiem, ale czy nie mamy do niego prawa w ?wietle ewidentnego bezprawia rz?dz?cych?
13. Samorz?dy prawnicze mog? i powinny powo?a? specjalne zespo?y zadaniowe wykorzystuj?ce wszelkie mo?liwe instrumenty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego w celu sabotowania bezprawnych poczyna? rz?du i wyci?gania konsekwencji wobec os?b odpowiedzialnych (w tym urz?dnik?w realizuj?cych bezprawne, niekonstytucyjne polecenia swoich zwierzchnik?w). Nale?y wesprze? pr?buj?cych stosowa? obstrukcj? parlamentarn? pos??w i senator?w chocia?by w produkcji niesko?czonej liczy poprawek. Wykorzystane musz? zosta? r?wnie? wszelkie instrumenty nacisku, kt?re daje nam prawo mi?dzynarodowe. Je?li mo?emy pozywa? polskie w?adze przed trybuna?y mi?dzynarodowe - r?bmy to na pot?g?. Ewentualni szykanowani przez PiS powinni mie? zagwarantowan? bezp?atn? pomoc prawn?.
14. Europa i ?wiat. Konieczna jest ?cis?a wsp??praca z zagranic? (w tym organizacja misji obserwacyjnych do Polski, jak i wys?ucha? nt. sytuacji w Polsce na forum Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, ale r?wnie? - parlament?w narodowych najistotniejszych oraz zainteresowanych nami pa?stw). Polsk? musz? odwiedza? (i by? do tego zach?cani i wspierani organizacyjnie) parlamentarzy?ci kraj?w UE, ameryka?scy kongresmeni, dziennikarze z ca?ego ?wiata. Prezes Kaczy?ski, premier Szyd?o, prezydent Duda, marsza?kowie Sejmu i Senatu powinni zosta? zasypani nie tylko stanowczymi pismami, ale i pro?bami o pilne spotkania ze strony kluczowych polityk?w UE i ambasador?w najwa?niejszych pa?stw. Podobnie na dywanik powinni by? wzywani do lokalnych MSZ-?w i szef?w rz?d?w ambasadorowie Polski za granic?. (r30smiley Sankcje mi?dzynarodowe powinny by? opcj? w grze; by? mo?e uda?oby si? wykorzysta? b?d? stworzy? mechanizm sankcji personalnych wobec decydent?w politycznych i urz?dnik?w ?ami?cych prawo.
15. Internet i media spo?eczno?ciowe: nale?y w pe?ni wykorzysta? ich potencja?. To narz?dzia, kt?rych znaczenie trudno dzi? przeceni?, ale zasadniczo chodzi o to samo: widoczno??, tak?e w j?zykach obcych; docieranie do nieprzekonanych i pasywnych; zwalczanie szkodliwych mit?w, fejk?w i propagandy medi?w na us?ugach PiS; pozyskiwanie wsparcia, w tym finansowego w formie zbi?rek, dyskredytowanie - kulturalne - funkcjonariuszy PiS-u. Musimy monitorowa? media spo?eczno?ciowe i wykorzystywa? narz?dzia analityczne - tak skuteczne w ostatniej kampanii prezydenckiej w USA i brexitowej w Zjednoczonym Kr?lestwie. Obecnie pozwalaj? one na inteligentne dotarcie z naszym przekazem do grup i jednostek szczeg?lnie na niego wra?liwych oraz poszczeg?lnych dyskusji tocz?cych si? w sieci.
16. ?rodowiska zaanga?owane, w szczeg?lno?ci biznes, samorz?dy, ale te? og?? protestuj?cych powinny sk?ada? si? na specjalny fundusz obywatelski s?u??cy finansowaniu ww. dzia?a?. To kluczowe!** Maj?c odpowiednie zasoby, mo?emy nieomal wszystko. Konieczne jest przy tym bezwzgl?dne zapewnienie transparentno?ci i unikni?cie nieprawid?owo?ci, kt?re podminowa?y reputacj? KOD-u.

Przewodnicz?cy Rady Fundacji Otwarty Dialog przekonuje, ?e konieczne jest uruchomienie wszystkich element?w zarysowanego scenariusza. Podpowiada te? uruchomienie takiej manipulacji, kt?ra wyprowadzi z r?wnowagi prezesa PiS.

Niedawna sejmowa furia Jaros?awa Kaczy?skiego jest naszym sukcesem - nie tylko obna?a jego prawdziw? motywacj?, ale i podwa?a jego autorytet we w?asnym otoczeniu; impulsywne zachowania prowadzi? go mog? do dalszej utraty kontroli nie tylko nad sob?, ale i w?asnymi wsp??pracownikami, co z kolei oznacza wzrost prawdopodobie?stwa pope?nienia przez niego dalszych b??d?w. A pozbawiony silnego przyw?dztwa Kaczy?skiego PiS podzieli si? na kilka zwalczaj?cych si? wzajemnie frakcji.

Motorem destrukcji Kaczy?skiego jest nienawi??; zaoferujmy mu nasze wsp??czucie; pozw?lmy ?eby jego gniew na urojone krzywdy obr?ci? si? przeciw niemu samemu. A nade wszystko - wsp??pracujmy ze sob? dzia?aj?c systemowo i konsekwentnie. Bo szkoda Polski

r12; pisze w swoim instrukta?u Bartosz Kramek, przewodnicz?cy Rady Fundacji Otwarty Dialog.
Warto zwr?ci? uwag? na fakt, ?e przy okazji grudniowego puczu, r?wnie? pojawi? si? precyzyjny instrukta? przeprowadzenia Majdanu. Jego autorem by? Micha? Broniatowski z rForbesr17;ar1;. Obie inicjatywy wychodz? od ludzi zwi?zanych z biznesem i mediami. Nie trzeba by? wnikliwym obserwatorem, by zauwa?y? ?e wszystkie kroki opisane w instrukta?u Kramka s? skrupulatnie realizowane. Od spo?ecznych po polityczne. Za?y?o?? z pos?ami Platformy Obywatelskiej widoczna by?a ju? 2013, przy okazji ukrai?skiego Majdanu. Ciekaw? kwesti? s? finanse fundacji i jej bliska wsp??praca z warszawskim ratuszem. Ze sprawozda? finansowych wynika, ?e fundacja ma ok. 900 darczy?c?w, w wi?kszo?ci anonimowych. Zastanawia fakt, ?e w?r?d tych, kt?rzy finansuj? organizacj? r11; i to hojnie - jest tak?e Bartosz Kramek i jego ?ona, szefowie fundacji. ??czna suma ich datk?w wynosi ponad 135 tysi?cy z? w roku 2015 i 222 tys. z?. w 2016. Plan sparali?owania pa?stwa jest bardzo precyzyjny. Warto z uwag? prze?ledzi? jego szczeg??y. To nie jest walka na niby. Przeciwnicy reformy pa?stwa gotowi s? na wszystko, by rwy??czy? rz?dr1;.


h[url]ttps://wpolityce.pl/polityka/349913-ujawniamy-16-krokow-ktore-maja-sparalizowac-polske-i-odsunac-pis-inzynierowie-zbiorowej-histerii-maja-tajny-plan-wylaczmy-rzad?strona=1[/url]


Czo?em Wielkiej Polsce
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Projekt euromajdanu w Polsce
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 23-07-2017 10:54
"Przyj?? mo?emy jako pewnik, i? pierwszym buntem polskim przeciw n?dzy istnienia by?a Konfederacja Barska. Szereg nast?pnych eksplozji nast?puje regularnie co generacj?.
I tak:
* r. 1768r12;1772 Konfederacja Barska,
* r. 1794 Ko?ciuszko i Legiony D?browskiego
,
* r. 1830r12;31 Powstanie Lispadowe,
* r.1863r12;64 Powstanie Styczniowe,
* r. 1905 Akcja bojowa P.P.S., Pi?sudski

*[[[ r. 1944 Powstanie Warszawskie
* r. 1980 Solidarno??
* r. 2017 "Rewolucja ?wiate?"
? - dodatek m?j]]
Jak widzimy, odst?py pomi?dzy ka?dym wybuchem aktywno?ci narodu wynosz? 30r12;40 lat. [od 1944 do 1980 roku min??o 36 lat, od 1980 do 2017 - 37] . Niekt?re z nich pozornie dadz? si? wyja?ni? zbie?no?ci? z wypadkami politycznymi Europy, lub dzia?aniem okre?lonych, konkretnych przyczyn. Niew?tpliwym jest, i? wzbieraj?ce napi?cie psychiczne grupowa?o wok?? siebie pewne elementy, kt?re historyk, nie?wiadomy pr?d?w, nurtuj?cych w pod?wiadomo?ci milion?w, (te? pozbawionych zdolno?ci okre?lenia swych stan?w duchowych w spos?b trafny), traktowa? musia? jako rprzyczynyr1;. Ka?da taka eksplozja by?a aktem ogromnej donios?o?ci, zmuszaj?cym do zmiany kierunku nurt aktualnego ?ycia, wplataj?c go w sw?j rytm, poci?gaj?c w sw?j wir. Dla umys?u badawczego zwi?zki te pl?ta?y si? i gmatwa?y w spos?b dostatecznie zawi?y, by m?g? on nie dostrzec istotnej si?y motorycznej danego wielkiego zdarzenia. Prawie ka?da z tych eksplozji jest sprzeczna z kategori? zdrowego rozs?dku. Konfederaci barscy walczyli o wszystko opr?cz tego, coby naprawd? t? wielk? eksplozj? logicznie uzasadnia?o. Powstanie Listopadowe by?o wyra?nie sprzeczne z polsk? racj? stanu. Dla powstania Styczniowego znajdziemy najmniej podbudowy, ju? nie tylko logiczniej, ale wprost zgodnej z jakim?kolwiek rozs?dkiem. Prawo buntu pokole?, jako ?lepe, nie potrzebuje si? k?opota? o zgod? z logik? i rozs?dkiem r12; od poprzedniej eksplozji min??o 33 lata, to wystarcza za wszelkie racje. Nic wi?c dziwnego, i? dla umys??w trze?wych, badaj?cych oba powstania, nie do przyj?cia by?a alogiczno?? tych zjawisk; trzeba je by?o cz?sto t?umaczy? ciemnymi intrygami mason?w, lub innych potencyj nieznanych. Ostatnia eksplozja mia?a miejsce oko?o 1905 roku. Przed?u?y?a si? ona a? do Wojny ?wiatowej, wci?gaj?c w swoj? orbit? szereg dalszych m?odych rocznik?w. Kolejna wi?c eksplozja nast?pi? powinna z pewnym op??nieniem. Nast?pi? to powinno oko?o 1945 roku.
"
Jan Stachniuk: "Dzieje bez dziej?w r11; teoria rozwoju wewn?trznego Polski" (1939)

Edytowane przez ricardopl77 dnia 23-07-2017 10:55
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014