Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 15:45:44
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
...Sybiraków...
...Sybiraków...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Róşne | Róşne
Autor Pod czerwonym sztandarem na Kreml
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 05-02-2009 00:18


W ubieg?? sobot? w wielu miastach Rosji zebra?y si? niewielkie grupy demonstrantów, g?osz?c swój sprzeciw wobec rz?du w kolejnym (by?o ich ju? wiele) Dniu Powszechnego Niezadowolenia. Zebrali si? wszyscy najbardziej niezadowoleni (a zarazem najodwa?niejsi, o czym dok?adniej dalej) tworz?cy nader pstr? koalicj? od skrajnej prawicy (czarnoseci?cy) po skrajn? lewic? (narodowi bolszewicy i rnormalnar1; partia komunistyczna). Partie w?adzy z regu?y nie odwo?a?y si? tym razem do us?ug policji. Wola?y zorganizowa? w?asne wiece pod has?em: rMiedwiediew, Putin, przemys? samochodowy r11; naród z wami!r1;. Jednych i drugich nie zebra?y si? nieprzeliczone t?umy: od pi?tnastu do tysi?ca osób; mniej za opozycj?, wi?cej za w?adz? (tym drugim rozdawano za darmo gor?c? herbat?, a nawet ciastka i kie?baski).


Nawet Putin nie kontroluje internetu


Wbrew temu, co si? twierdzi w kr?gach og?uszonych propagand? rusofobów, Putin wcale nie kontroluje internetu. Mo?e to pod wp?ywem Miedwiediewa, który na punkcie tego przysz?o?ciowego ?rodka masowego przekazu i spo?ecznej komunikacji ma wr?cz rfijo?ar1;? A mo?e po prostu z tego powodu, ?e (jak to ujmowa? w swej filozofii Fryderyk von Hayeck) kosmos (czyli niesko?czona ilo?? wzajemnych oddzia?ywa? ludzkich) jest mocniejszy od taxis (czyli prób ich ogarni?cia, nie mówi?c ju? o kontrolowaniu)? A mo?e po prostu lepiej upuszcza? pary t? drog? ni? czeka? na wybuch?

W ka?dym razie w przeddzie? na rozmaitych portalach internetowych posypa?y si? og?oszenia w rodzaju:


31 stycznia u stóp pomnika W?odzimierza Iljicza Lenina na placu Rewolucji odb?dzie si? wiec w ramach wszechrosyjskiej akcji sprzeciwu. Tematem wiecu b?dzie niezdolno?? rz?du do rozwi?zania problemów, które spad?y na barki Rosjan w zwi?zku z rozwijaj?cym si? ?wiatowym kryzysem finansowym. Chodzi o fal? redukcji w przedsi?biorstwach, obni?anie p?ac, podwy?ki cen na us?ugi komunalne, wzrost cen podstawowych artyku?ów spo?ywczych, podczas gdy na ca?ym ?wiecie te ceny spadaj?. Organizatorem akcji jest KPRF [Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej], a udzia? wezm? równie?: Komunistyczny Zwi?zek M?odzie?y [Komsomo?], krasjonarscy nacjona?bolszewicy, Lewicowy Front Krasnojarska, Krasnojarska Organizacja Walcz?cych Robotników, itd.

http://skovorodnikov.livejournal.com/564390.html

Szerokie odbicie wydarzenia dnia znalaz?y tak w dzienniku rPrawdar1; (tak, to ci?g dalszy jednej z niegdy? najs?awniejszych gazet na ?wiecie, której redaktorzy wygra?ali niemal ca?emu ?wiatu, rozdaj?c cz?ste nagany i rzadkie pochwa?y), jak w codziennej gazecie zdeklarowanych demokratów i obro?ców praw cz?owieka r11; rNowaja Gazietar1;. Czytelnicy mieli do wyboru odmiany papierowe i internetowe tych opozycyjnych wobec Kremla gazet, a oprócz tego kilkaset portali nieprzyjaznych wobec rre?imu pa?kooligarchówr1; wzgl?dnie rgieboligarchówr1; (ros. si?owogarchiczieskowo rie?ima) jak go okre?la milioner Garry Kasparow.

O tym, ?e co? si? dzieje, tzw. odpowiednie organy wiedzia?y oczywi?cie ju? wcze?niej, ale akcja umieszczania og?osze? w internecie ostatecznie poderwa?a je do dzia?ania. Tu i ówdzie aresztowano po par? osób, g?ównie ogolonych na ?yso m?odzie?ców, znanych wcze?niej z tzw. niepolitycznego (aczkolwiek jak najbardziej uzasadnionego politycznie, patrz wy?ej) zachowania na wiecach pod sierpem i m?otem. Natomiast odno?ne strony internetowe mo?na ogl?da? do woli do dzisiaj.


Has?a dziwne (i ma?o ciekawe)


Tak rz?dz?cy jak ich przeciwnicy nie popisali si? oryginalno?ci? w dziedzinie zawarto?ci swoich transparentów. Np. na jednym z transparentów opozycji widnia? nast?puj?cy, swego rodzaju poemat polityczny: rPotrzebna nam inna Rosja, gdzie rz?dzi sprawiedliwe prawo, a najwy?sz? warto?ci? kraju jest cz?owiek.r1; Z pewno?ci? mnóstwo ludzi widz?c co? takiego osobi?cie, w telewizji czy w internecie, przypomni sobie od razu, ?e pod ?udz?co podobnymi has?ami organizowano najpierw pierestrojk?, potem opór przeciw puczowi Janajewa, a na koniec rozpad ZSRR. Wysz?y za? z tego w praktyce takie rzeczy jak strzelanie z armat do w?asnego parlamentu, dwukrotna konfiskata oszcz?dno?ci ludno?ci, a tak?e oligarchowie rozbijaj?cy si? po Moskwie w najdro?szych (w tym japo?skich terenowych limuzynach) samochodach i chlapi?cy b?otem na ledwie b?d?cych w stanie si? wy?ywi? przechodniów. Inne has?a opozycji te? ju? dawno by?y i na dodatek dawno si? nie sprawdzi?y. Np.: rUrz?dnikom r11; pensje robotnikówr1; (Chiny Mao Tse Tunga i Albania Enwera Hod?y), rW?adzo r11; zabraniaj sama sobie.r1; (m. in. Rosja 1917), rW?adza r11; pod kontrol? ludur1; (ca?y ?wiat).
Z kolei has?a zwolenników obecnego rz?du: rMiedwiediewowi i Putinowi wierzymy!r1;, rZa prezydenta! Za Putina!r1; dziwnie przypomina?y takie dawno przebrzma?e slogany jak: Naród z Parti?! Za ojczyzn?! Za Stalina! Zabrak?o chyba tylko: naprzód i huraaa!

Has?a has?ami, a zagadnienie, które ostatnio nap?dzi?o nieco (najwi?kszy wiec w tej sprawie zgromadzi? ok. 500 osób) czynnych zwolenników pstrokatej (od brunatnej do zielonej) opozycji, a mianowicie rosyjski przemys? samochodowy a szerzej ochrona rynku krajowego przed nieuczciw? konkurencj? w szerokim znaczeniu, jest bardzo powa?ne. Jako przyk?ad wystarczy poda?, ?e jakie? 2/3 znajduj?cych si? tam w u?yciu telefonów komórkowych sprowadzono do Rosji wzgl?dnie zmontowano tam nie p?ac?c ni ce? ni podatków. Oczywi?cie samochody to nie coraz bardziej zminiaturyzowane rkomórkir1;; w baku si? ich nie przewiezie. Tote? pa?stwo, które w mi?dzyczasie zrobi?o porz?dek na komorach celnych, ma wi?ksze mo?liwo?ci ochrony krajowej produkcji przez utrudnianie dost?pu zagranicznej. Jeszcze w roku 1992 krajowi producenci samochodowi w?adali prawie stoma procentami rynku rosyjskiego. Obecnie ich udzia? waha si? wokó? ¼.

W tej sytuacji ochrona rodzimego przemys?u samochodowego wydaje si? posuni?ciem jak najbardziej celowym, tym bardziej w okresie obecnego kryzysu. Musi temu oczywi?cie towarzyszy? rozbudowa sieci dróg i ulepszanie tych ju? istniej?cych itp. dzia?ania, które zreszt? s? ju? podejmowane wzgl?dnie planowane. Z punktu widzenia interesu narodowego tego wielkiego kraju najwi?cej s?uszno?ci mieli moim zdaniem ci, którzy nie?li transparenty z napisem: rZapewnijcie ludziom miejsca pracy. Wspierajcie przemys? krajowy.r1;
Zwykli ludzie dobrze sobie zapami?taj?, ?e na Dalekim Wschodzie po wprowadzeniu ce? na samochody produkcji japo?skiej wyszli od razu na ulice ich sprzedawcy z rodzinami, a wsparli ich narodowi (?) bolszewicy. Do WTO i tak Rosji nie przyjm?, a zreszt? jakie b?d? jej szanse w tzw. ?wiatowym podziale pracy na polu wyrobów gotowych, je?li pozwoli na to, aby jej przemys? pad? do reszty (takie np. zak?ady Moskwicz to ju? tylko historia) pod wp?ywem globalistycznej filozofii handlu? Wyst?puj?c przeciw w?asnym producentom i miejscom pracy, tak tzw. libera?owie, jak komuni?ci i nacjona?bolszewicy sami pomagaj? ry? fos? oddzielaj?c? ich coraz g??biej od foteli na Kremlu. W zwi?zku z tym tam w?a?nie powinno wreszcie pa?? zasadnicze pytanie:


Czy naprawd? trzeba ich prze?ladowa??Wódz nacjona?bolszewii Edward Beniaminowicz Limonow ma w?asn?, ciekaw? taktyk?, któr? stosuj? jego zwolennicy pocz?wszy od demonstracji na Placu Bojowników o W?adz? Radzieck? we W?adywostoku w dniu 7 XII. Oddam mu g?os, bo to cz?owiek rozumny (co jeszcze nie znaczy m?dry) i przez to chyba najbardziej niebezpieczny (tak te? uznali milicjanci, pa?uj?c go i pakuj?c do rsukir1; nim doszed? do Placu Triumfalnego w stolicy w dniu 31 I):

Na bierny, w?a?nie bierny opór jeste?my skazani przez postanowienia konstytucji Federacji Rosyjskiej, tak ?e b?dziemy, jak d?ugo da si? wytrzyma? (tzn. dopóki nie zaczn? do nas strzela?) bra? udzia? w pokojowych zgromadzeniach i pochodach, na które zezwala nam artyku? 31 naszej Konstytucji. To w?a?nie proponuj? wszystkim moim zwolennikom.
Moj? propozycj? najszybciej w?a?ciwie oceniono w kierownictwie MSW. Na ogólnomiejskim zebraniu «w sprawie profilaktyki narusze? prawa» 17 grudnia wiceminister gen. p?k. Suchodolski przyzna?, ?e praca milicji staje si? coraz bardziej skomplikowana, jako ?e «opozycja zmienia taktyk? i przystosowuje si? do metod pracy organów prawa i porz?dku». Je?li jest im trudniej nas bi?, to znaczy, ?e posuwamy si? we w?a?ciwym kierunku.
Teraz jeszcze o pobiciach na wiecu we W?adywostoku. Nie na pociech? dla was, towarzysze z W?adywostoku, ale do waszej wiadomo?ci; nas, nacjona?bolszewików, bij? ju? dziesi?? lat. W 2007 10 grudnia umar? w wyniku odniesionych obra?e? nacjona?bolszewik Jurij Czerwoczkin. Dokonywano na nas wielokrotnie napa?ci r?kami prokremlowskich organizacji [m?odzie?owych]. Moi ochroniarze nie raz zakrywali mnie w?asnymi cia?ami podczas marszów [r30;] przed pa?kami OMON-u [radziecki i rosyjski odpowiednik ZOMO]. 15 kwietnia 2007 w Petersburgu aresztowa?a mnie brygada antyterrorystyczna w pe?nym oporz?dzeniu. Ze 150 nacjona?bolszewików posadzono wtedy za to, ?e próbowali mnie broni?. Tak? oto mamy teraz «drog? wolno?ci». Swoich praw trzeba broni?. Je?li nie macie gdzie si? podzia?, je?li nie wy?yjecie bez tych japo?skich samochodów, to trzeba broni? swoich praw na ulicach. D?ugo was bi? nie b?d?. Za?ami? si? nerwowo trzeciego, czwartego dnia. Albo samym omonowcom r?ce opadn? albo stchórz? ich dowódcy. Najpewniej za? nast?pi jedno i drugie. Na razie skomplikujemy im ?ycie. B?dziemy wychodzi? na ulice tam, gdzie si? nas nie spodziewaj?

http://www.grani.ru/opinion/limonov/m.146267.html

Komunistom z KPRF nie pozwolono zebra? si? 31 stycznia w Moskwie pod pomnikiem Karola Marksa. To mnie dziwi. Dlaczego nie pozwala? tym ludziom manifestowa? jak najszerzej, dok?d (z powrotem) chc? poprowadzi? narody Rosji? Czerwoni, wiadomo... Czerwono-brunatni (narodowi bolszewicy) do twórczego po??czenia III Rzeszy z pa?stwem Lenina (podobn? ideologi? tworzy? swego czasu gen. W?asow). Granatowi (tzw. libera?owie i demokraci) z powrotem w lata dziewi??dziesi?te. Nic dziwnego, ?e ca?y czas nie s? w stanie zapewni? sobie odpowiedniego poparcia w spo?ecze?stwie. Gdy takie poparcie si? pojawia, ruch nim obdarzony jest w stanie doj?? w ko?cu do w?adzy nawet w warunkach dyktatury ?ami?cej prawa obywatelskie jawnie, cynicznie i bez umiaru. Ostatnie ?wier? wieku da?o tego wiele przyk?adów. Maj?c do wyboru podobne alternatywy wobec tzw. putinoidów narody Rosji jeszcze d?ugo b?d? g?osowa? na W?odzimierza W?odzimierzowicza i ka?dego, kogo on zechce im wskaza?.

[img]http://nbp-info.ru/new/images/flagsmal.jpg[/img]

Tylko czy to aby naprawd? tak ?le dla reszty ?wiata? Czy naprawd? uszcz??liwi?by nas powiewaj?cy nad Kremlem czerwony sztandar z sierpem i m?otem ustawionymi dok?adnie w tym samym miejscu, w tych samych barwach i pod tym samym k?tem, gdzie niemieccy faszy?ci mieli swastyk?? Czy jest jakakolwiek gwarancja, ?e po upadku Putina wzgl?dnie jego bezpo?redniego nast?pcy, w warunkach s?abej w?adzy i wielkich problemów, nie dojd? w tym ?wiatowym mocarstwie do w?adzy Limonow i jego ludzie? Zastanówmy si? nad tym! Te ostatnie s?owa kieruj? zw?aszcza do tych, którzy bez w?asnej z?ej woli i nie maj?c w tym ?adnego osobistego interesu, ulegaj? propagandzie wymierzonej bynajmniej nie tylko w Putina i Miedwiediewa, ale w siln?, stabiln? i rozwijaj?c? si? bez wielkich wstrz?sów Rosj? jako tak?.

Edytowane przez gjw dnia 05-02-2009 00:22
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014