Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:17:15
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pabianiczanie gin?li tak?e w Starobielsku...
Pabianiczanie gin?li tak?e w Starobielsku...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor "Rozwody" ko?cielne
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 07-02-2012 01:25
Nim osoby i ?rodowiska proponuj?ce wprowadzenie w Polsce powszechnie obowi?zuj?cych, nierozerwalnych ma??e?stw przejd? od s?ów do czynów (nie wiemy, jak te czyny mia?yby wygl?da?; od zwolenników tych rozwi?za? nie uzyskali?my ?adnych wyja?nie? w tej kwestii - jak to zamierzaj? uczyni?, w jaki sposób pó?niej egzekwowa? itp., itd.), chcia?bym zwróci? ich uwag? i w ogóle wszystkich PT Czytelników na sygnalizowany ju? na ?amach Jednodniówki Narodowej w kilku miejscach niezwykle powa?ny problem dotycz?cy tzw. "rozwodów" ko?cielnych, b?d?cych w istocie stwierdzeniami niewa?no?ci ma??e?stw sakramentalnych, ergo, stwierdzeniami ich nie zaistnienia od samego pocz?tku.

Oto kilka danych:

W ci?gu 10 lat trzykrotnie wzros?a liczba "rozwodów ko?cielnych". Boom na nie trwa tak naprawd? od kilku lat. W ubieg?ym roku w 40 s?dach diecezjalnych z?o?ono 10 tys. wniosków o uniewa?nienie ?lubu ko?cielnego. - http://facet.interia.pl/obyczaje/styl-zycia/news/rozwod-po-katolicku,1730919,7528

Ka?dego roku do trybuna?ów wp?ywa a? 10 tys. wniosków o rozwód ko?cielny. Jak pokazuj? statystyki, Polacy s? pod tym wzgl?dem na drugim miejscu w Europie, tu? za W?ochami. - http://www.nauka.trends24h.com/2011/05/rozwody-w-polsce/

Nie wszystkie pary mog? stara? si? o uniewa?nienie ?lubu ko?cielnego. Przede wszystkim, dotyczy ono tylko osób, które nie skonsumowa?y swojego zwi?zku ma??e?skiego a ponadto m.in: zosta?y zmuszone przez cz?onka rodziny lub inn? osob? do zawarcia zwi?zku ma??e?skiego, ich wspó?ma??onek zatai? przed nimi bezp?odno?? lub inn? powa?n? chorob?, która mo?e uniemo?liwi? posiadanie potomstwa. Warto jednak nadmieni?, i? do najpopularniejszych obecnie powodów, na które powo?uj? si? wnosz?cy pozew ma??onkowie jest niedojrza?o?? do pe?nienia roli ma??onka lub rodzica.(wyt?. - A?)
Ca?y proces polega na udowodnieniu, ?e ma??e?stwo zawarte zosta?o nieprzepisowo, w konsekwencji czego po prostu nie mia?o miejsca. St?d te? og?oszenie uniewa?nienia ?lubu ko?cielnego daje eks-ma??onkom szans? na kolejny ko?cielny ?lub.
- http://www.nauka.trends24h.com/2011/05/uniewaznienie-slubu-koscielnego/

Artyku?y dr Arletty Bolesty - http://artykuly.com.pl/szukaj?authorid=2261

A teraz strona praktyczna:

Kancelaria Kanoniczna - dyskretnie, rzetelnie, bez zb?dnych op?at - http://www.kancelaria-kanoniczna.pl/

Archidiecezja Warszawska - m.in. lista adwokatów zajmuj?cych si? stwierdzeniami uniewa?nienia ma??e?stw sakramentalnych - http://www.archidiecezja.warszawa.pl/archidiecezja/instytucje/sm/

Przyk?adowa wizytówka jednej z Pa? adwokat Archidiecezji War.- http://adwokatkoscielny.com/

I najciekawsze - dwie strony adwokatów z listy Archidiecezji Warszawskiej:

KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO - http://www.kanonista.com/
W zagajeniu wyja?nienie: "W pierwszej kolejno?ci nale?y bardzo mocno podkre?li?, ?e w Ko?ciele Katolickim nie udziela si? rozwodów (b??dne s? wi?c okre?lenia typu: rozwód ko?cielny, uniewa?nienie ma??e?stwa czy uniewa?nienie sakramentu ma??e?stwa), mo?na natomiast w okre?lonych przez prawo kanoniczne sytuacjach stara? si? o stwierdzenie niewa?no?ci ma??e?stwa b?d? o dyspens? od ma??e?stwa zawartego a niedope?nionego." Ale na pasku górnym... -

Serwis Prawno-Kanoniczny - [url]http://www.prawnik-kanonista.com/[/url]
W zagajeniu: "Chcemy doda?, ?e pos?ugiwanie si? w takich sytuacjach okre?leniami "uniewa?nienie ma??e?stwa", czy "rozwód ko?cielny" jest nieprawid?owe." Ale na pasku górnym... -

Prawda, ?e sympatyczne?

Co z tego wszystkiego wynika? Wa?na nauka - st?pajmy po ziemi Drodzy Pa?stwo!

Mo?na g?osi? dowolne postulaty, ale powa?nymi s? tylko te, które maj? umocowanie w rzeczywisto?ci.

W Polsce byli tacy, którzy jeszcze w styczniu 1945 r. planowali przesuni?cie granicy wschodniej za Smole?sk. Na tych, którzy widzieli nasz? s?abo?? i id?c? za t? s?abo?ci? kl?sk? polityczn? wykluczaj?c? jakiekolwiek programy granic na wschodzie, patrzyli z góry, z pogard? z jak? patrzy si? na kapitulantów, tchórzy i zdrajców.

W istocie, to po?al si? Bo?e mocarstwowcy reprezentowali jednak typ mentalno?ci najbardziej destrukcyjny dla polityki polskiej - pragn?c wszystkiego, nie osi?gn?li nic.

Wg mojego najg??bszego przekonania, postulaty tych spo?ród Pa?stwa, którzy g?osz? konieczno?? wprowadzenia wyznaniowego prawa ma??e?skiego w Polsce itd., zako?cz? si? podobnym skutkiem.

Ja proponuj? co innego - polityk? pa?stwa, która nie rzuca k?ód pod nogi ma??e?stwom, ale je wspiera. nie tylko i nie przede wszystkim przez jakie? dop?aty, dotacje, ale poprzez sprzyjaj?cy system prawny. Dzisiaj np. niektóre przepisy zwi?zane z pomoc? spo?eczn? zach?caj? do rozwodów. Sam znam przypadek ludzi, którzy rozwiedli si? tylko dlatego, ?eby spe?ni? warunki otrzymania pomocy, co dawa?o im zwyczajnie wi?cej pieni?dzy na ?ycie, ni? trwanie w ma??e?stwie. Pa?stwo ma wi?c u?atwia? i nie przeszkadza?. Tak?e nie ma by? ?andarmem naszego ?ycia ma??e?skiego i naszej alkowy, a ju? zw?aszcza ?andarmem wyposa?onym w sankcje. Ogromn? rol? do spe?nienia ma Ko?ció?. Rozwijaj?c sie? kancelarii zajmuj?cych si? tzw. "rozwodami" ko?cielnymi z pewno?ci? temu nie s?u?y.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 07-02-2012 03:38
Nauki, które z tego wynikaj?, s? proste: 1) Nie nale?y i nie warto prowadzi? dzia?alno?ci anty KRK. Jego hierarchia robi to bezb??dnie. O?miesza si? chyba jeszcze skuteczniej ni? np. herezjarchowie Ko?cio?a Anglii, forsuj?cy drwi?c sobie z nakazów i zakazów biblijnych biskupki, pra?atów-homoseksualistów itp. Osobi?cie mog? nad tym wszystkim wy??cznie g??boko ubolewa?. 2) Jedyna droga do zwalczenia nieszcz??? spo?ecznych, jakimi s? masowe rozwody, nie?lubne dzieci, przemoc w rodzinie itd. nie prowadzi przez program tworzenia wyznaniowego prawa pa?stwowego (nie by?o to s?uszne od samego pocz?tku, a obecnie jest te? niemo?liwe), ale stopniow? napraw? w oparciu o argumentacj? ?wieck?, zdroworozs?dkow?, cz??ciowo równie? naukow? i prostowanie oczywistych niedorzeczno?ci prawnych. Czyli reformizm i praca u podstaw, a nie p?omienna (kontr)rewolucja (ultra)katolicka, która jest obecnie równie jednoznacznie bez szans na osi?gni?cie swych celów jak nasze dawne polskie powstania podejmowane w warunkach braku daleko id?cego wyniszczenia si? zaborców.

Ze swej strony ko?cz? ju? t? dyskusj?. M?dremu do?? po s?owie, a wszystkie argumenty zosta?y wy?uszczone. Prawda jest okrutne, ale po stokro? okrutniejsze jest oszukiwanie si? a? do strasznego ko?ca. W najbli?szym czasie b?d? si? stara? zamieszcza? tutaj jedynie krótkie noty z dziedziny ekonomii politycznej + geopolityki, bo to ona g?ównie okre?li nasze dalsze losy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 07-02-2012 04:41
(kontr)rewolucja (ultra)katolicka...jest obecnie...bez szans na osi?gni?cie swych celów jak nasze dawne polskie powstania podejmowane w warunkach braku daleko id?cego wyniszczenia si? zaborców.


Z pewno?ci? kontrrewolucja, ale nie ?adna "ultra" i nie "bez szans".

W?a?nie temat zosta? ruszony, a pocz?tki s? najtrudniejsze, o czym dyskusja z Panami ?wiadczy dobitnie. Nic si? samo nie zmieni i biskupi nas w tym nie wyr?cz?. Szkoda, ?e Panowie wk?adacie najwi?kszy wysi?ek w zwalczenie s?usznej sprawy (bronicie rozwodów, niczym Jaruzelski socjalizmu), a nie w dopomo?enie narodowi polskiemu w jej rozwi?zaniu. To jest b??d, na który papie?e zwracaj? od dawna uwag?.

Jedynym sposobem na powrót do normalno?ci jest powrót do normalno?ci.

Tylko trzeba najpierw chcie?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 07-02-2012 08:22
Jak wida? wy?ej, Pan polskiblog.ru post?puje nadal tak jak w ka?dym innym miejscu na tej stronie. Temat - "Rozwody" ko?cielne. A Pan polskiblog.ru co? Swoje. Bez ?adnego odniesienia do tematu, bez wyjawienia cho?by minimum programu "powrotu do normalno?ci". Natomiast stwierdzeniami typu "bronicie rozwodów", pisz? to z przykro?ci?, zwyczajnie Pan si? o?miesza. Mo?e to by? tez za?o?ona taktyka w rodzaju "mój wpis b?dzie i tak ostatni". Wtedy mo?na w nim zarzuci? kontrdyskutantom cokolwiek, a ma?o skrupulatni czytelnicy swoj? opini? zbuduj? tylko na tym wpisie i wyjdziemy rzeczywi?cie na obro?ców rozwodów.

Tymczasem Pan gjw napisa?:
Jedyna droga do zwalczenia nieszcz??? spo?ecznych, jakimi s? masowe rozwody, nie?lubne dzieci, przemoc w rodzinie itd. nie prowadzi przez program tworzenia wyznaniowego prawa pa?stwowego (nie by?o to s?uszne od samego pocz?tku, a obecnie jest te? niemo?liwe), ale stopniow? napraw? w oparciu o argumentacj? ?wieck?, zdroworozs?dkow?, cz??ciowo równie? naukow? i prostowanie oczywistych niedorzeczno?ci prawnych. Czyli reformizm i praca u podstaw, a nie p?omienna (kontr)rewolucja (ultra)katolicka
Jest to dok?adnie to, co ja napisa?em wcze?niej innymi s?owy. Oraz
Ze swej strony ko?cz? ju? t? dyskusj?. M?dremu do?? po s?owie, a wszystkie argumenty zosta?y wy?uszczone. Prawda jest okrutne, ale po stokro? okrutniejsze jest oszukiwanie si? a? do strasznego ko?ca.
Podpisuj? si?.

W najbli?szym czasie b?d? si? stara? zamieszcza? tutaj jedynie krótkie noty z dziedziny ekonomii politycznej + geopolityki, bo to ona g?ównie okre?li nasze dalsze losy.
Protestuj?!smiley

P.S. Jako bonus pozatematowy polecam jeszcze nast?puj?c? podstron? Archidiecezji Warszawskiej - http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homeopage/artykulyduze/?a=4869, czyli Archidiecezja Warszawska i judaizm. Zaiste, mamy do czynienia z ko?cio?em rzymsko-judaistycznym...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 08-02-2012 14:49
"?lub ko?cielny nie dla wszystkich

Papie? jest przeciwny zbyt ?atwemu zawieraniu i uniewa?nianiu sakramentu ma??e?stwa.
Zebranie za?wiadcze? o chrzcie i bierzmowaniu oraz odbycie kursu przedma??e?skiego to za ma?o, aby zawrze? ?lub w ko?ciele. Tak uwa?a papie? Benedykt XVI i zaapelowa? do duszpasterzy o wi?ksz? odpowiedzialno?? przy dopuszczaniu narzeczonych do zawarcia sakramentu.

Niezadowolenie papie?a budzi równie? szybko rosn?ca liczba uniewa?nianych ma??e?stw. Skrytykowa? to w przemówieniu wyg?oszonym do cz?onków Roty Rzymskiej, czyli najwy?szego s?du ko?cielnego orzekaj?cego w?a?nie niewa?no?? ma??e?stw.

Zdaniem Benedykta XVI, odpowiedzialno?? za ten stan rzeczy spoczywa na ksi??ach, którzy nie troszcz? si? dostatecznie o solidne przygotowanie kandydatów do ma??e?stwa, lecz wychodz? z za?o?enia, ?e "chodzi tu o realizacj? naturalnego prawa osób do zawarcia ?lubu". W przysz?o?ci ma si? to zmieni?."

http://wiadomosci.wp.pl/opage,7,title,Slub-koscielny-nie-dla-wszystkich,wid,13067327,prasa_wiadomosc.html?ticaid=1de27

Na pewno Pan o tym wie, lecz celowo skierowa? Pan dyskusj? na "ko?cielne rozwody", a przecie? rozwodów w Ko?ciele katolickim NIE MA, a z?a praktyka masowego uniewa?niania ma??e?stw wyp?ywa z mody na rozwody w?ród wiernych i ze wspieraniu praktyk rozwodowych przez laickie pa?stwa i przez antykatolicki aparat medialny sprz??ony z polityk? pa?stwow?, wr?cz kreuj?cy j?.

Ale to pewnie te? Pan wie, wi?c o czym mam z Panem w tym temacie dyskutowa?, skoro jest Pan "endekiem" tak liberalnym i "nowoczesnym", ?e moda na rozwody i prawo rozwodowe nie przeszkadzaj? Panu w zajmowaniu si? tematami dla narodu polskiego drugo- i trzeciorz?dnymi (np. poszukiwaniem "endeckich korzeni" Szymborskiej, która na w?asne ?yczenie nie b?dzie mia?a katolickiego pogrzebu).

Dzi?kuj?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 08-02-2012 15:25
Ale to pewnie te? Pan wie, wi?c o czym mam z Panem w tym temacie dyskutowa?, skoro jest Pan "endekiem" tak liberalnym i "nowoczesnym", ?e moda na rozwody i prawo rozwodowe nie przeszkadzaj? Panu w zajmowaniu si? tematami dla narodu polskiego drugo- i trzeciorz?dnymi (np. poszukiwaniem "endeckich korzeni" Szymborskiej, która na w?asne ?yczenie nie b?dzie mia?a katolickiego pogrzebu).
Specjalnie dla Pana trzeba b?dzie za?o?y? dzia? "Kabaret".
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: "Rozwody" ko?cielne
Admin
Administrator

Postów: 9
Data rejestracji: 13.10.10
Dodane dnia 09-02-2012 08:38
Panie "Polski Blog Ru", a co mówi? lekarze?

Pan sobie ?artuje, czy serio nie potrafi Pan czyta? ze zrozumieniem. Kto tu mówi o popieraniu rozwodów, albo kto tu myli poj?cia i mówi o rozwodzie ko?cielnym. Kol. ?miech da? linka do Kancelarii Prawa Kanonicznego, gdzie w?a?nie jest napisane "Rozwody ko?cielne". Ogarnij si?, masz ty w ogóle rozum i godno?? cz?owieka? Bezczelnie manipulujesz wypowiedziami, na argumenty i pytania rzeczowe nie odpowiadasz. Zostajesz wg. mnie oficjalnym trollem zajmuj?cym nasz czas.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014