Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:21:10
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
30
30
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 04-12-2011 19:33
[img]http://sibcatholic.ru/wp-content/uploads/2011/02/Troje.jpg[/img]
Benedykt XVI w towarzystwie prezydenta Rosji

Watyka?ski Sekretarz Stanu, kardyna? Tarcisio Bertone wystosowa? 01.12.2011 r. list do prze?o?onego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, o. Janusza Soka, w którym z okazji 20. rocznicy istnienia Radia Maryja przekaza? w imieniu papie?a Benedykta XVI "pozdrowienie i Apostolskie B?ogos?awie?stwo Za?o?ycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i ?wieckim, wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyn? tej katolickiej rozg?o?ni znajduj? umocnienie w wierze na drodze do spotkania z Bogiem.
(...)
Ojciec ?w. Benedykt XVI wyra?a sw? rado??, z faktu, ?e dzi?ki Radiu Maryja i zwi?zan? z nim TV Trwam, Jego podró?e apostolskie, audiencje ?rodowe i inne wyst?pienia, mog? by? odbierane w Polsce w j?zyku ojczystym. Jest to wyra?ny wk?ad, w przybli?anie Misji Piotrowej w waszym kraju i w?ród waszych rodaków na obczy?nie. Nie bez znaczenia pozostaje równie? dzia?alno?? chrze?cija?sko-spo?eczna waszego Radia. Znany i religijnie cenny jest wspólnotowy wymiar s?uchaczy Radia Maryja, rodzin, m?odzie?y a zw?aszcza wspania?y i jedyny tego rodzaju fenomen Podwórkowych Kó?ek Ró?a?cowych Dzieci, gromadz?cych oko?o 150 tys. dzieci, w ró?nych cz??ciach ?wiata, które wyra?aj? sw? mi?o?? do Matki Zbawiciela poprzez regularn?, codzienn? modlitw? ró?a?cow?.

Z my?l? o formacji m?odzie?y i w trosce o katolickich dziennikarzy, dzia?a ju? od 10 lat w Toruniu, Wy?sza Szko?a Kultury Spo?ecznej i Medialnej a prasowy wymiar dziennikarstwa reprezentuje znany w Polsce dziennik. Radio Maryja pielgrzymuje te?, po ojczystej ziemi, transmituj?c Msz? ?w. i inne nabo?e?stwa z wielu sanktuariów w diecezji i parafii oraz ?ledzi wydarzenia z ?ycia Ko?cio?a w Polsce.
(...)
Nale?y wspomnie? tak?e o ?rodowiskach naukowych, kulturalnych i spo?ecznych, skupiaj?cych si? wokó? Radia Maryja i opowiadaj?cych si? jasno za nauk? moraln? Ko?cio?a Katolickiego, w obronie ?ycia od jego pocz?cia do naturalnej ?mierci i w obronie rodziny opartej na odpowiedzialnym i przez Boga pob?ogos?awionym zwi?zku m??czyzny i kobiety oraz na chrze?cija?skim wychowaniu potomstwa.
(...)
Ojciec ?w. Benedykt XVI dzi?kuj?c wam za 20 lat ofiarnej Misji Ewangelizacyjnej, prosi Boga, za przyczyn? Matki Naj?wi?tszej Patronki Radia Maryja, aby to Dzie?o przenikania wiary, do sumie? ludzkich, prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Redemptorystów w Polsce i na ?wiecie, zaowocowa?o trwa?ym zwyci?stwem dobra nad z?em i przyczyni?o si? do dobra wielu chrze?cijan i ca?ego waszego kraju. W tym duchu ??cz? si? i ja w rado?ci jak? prze?ywacie i pozdrawiam wszystkich uczestników uroczysto?ci oraz radios?uchaczy.

Sekretarz Stanu Kard. Tarcisio Bertone"

Ca?o??: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1140628

I chocia? pojawi?y si? od razu interpretacje ka??ce nam s?dzi?, ?e list kard. Bertone

Jest uznaniem sta?ego miejsca Radia Maryja w Ko?ciele Powszechnym. A s?owa o "apostolskim b?ogos?awie?stwie" dla wymienionego z imienia i nazwiska o. Tadeusza Rydzyka oznaczaj? wzi?cie go w obron? przed atakami i akceptacj? dla jego dzia?alno?ci. Do tej pory mówi?o si?, ?e Radio Maryja popiera wp?ywowa, ale tylko cz??? polskiego episkopatu. Od dzisiaj wiadomo, ?e jest te? akceptacja Watykanu. Z tej medialnej nagonki Radio i jego za?o?yciel wychodz? zdecydowanie wzmocnieni. Rzym si? wypowiedzia?, sprawa sko?czona. Przynajmniej wewn?trz Ko?cio?a.
Warto te? zauwa?y?, ?e do tej wypowiedzi dochodzi w okresie nasilaj?cych si? w Polsce ataków na duchowie?stwo i symbole religijne. Oznacza to, ?e Ko?ció? nie pozostanie na to oboj?tny, ?e odpowiada zwarciem szeregów i podj?ciem walki z "recydyw?" antyklerykalizmu.
(B. Kowalski, Roma locuta, causa finita, myslpolska.info, 04.12.2011),

to jednak w powy?szym li?cie kard. Bertone nie mo?na si? w ?aden sposób doczyta? b?ogos?awie?stwa czy cho?by tylko pochwa?y dla geopolitycznych, partyjnych wyborów o. Rydzyka i tzw. "?rodowiska Radia Maryja", które za ich po?rednictwem maj? od lat prze?o?enie na pogl?dy i postawy polityczne wielu zwyk?ych Polaków-katolików. Trudno, na przyk?ad, s?dzi?, by papie? - opowiadaj?cy si? za wspó?prac? katolicyzmu i prawos?awia, Ko?cio?a i Cerkwi, Watykanu i Moskwy - pochwala? wieloletni antyrosyjski i rusofobiczny kurs propagandy mediów o. Rydzyka, partycypuj?cych wytrwale w powstawaniu partii i ruchów prozachodnich, proameryka?skich, a tym samym - niestety - socjalistycznych, bo proliberalnych.

B?ogos?awie?stwo dla "Ko?cio?a toru?skiego" mo?na wi?c interpretowa? w ten sposób, ?e papie? - popieraj?cy bez w?tpienia sojusz Niemiec i Rosji - chce mie? w Polsce spokój i nie chce Ko?cio?a polskiego sk?óconego, podzielonego na geopolityczne frakcje, w??czaj?cego si? aktywnie w antyrosyjskie "smole?skie smuty", czy w antyniemieckie i antyrosyjskie zarazem burdy-marsze.

Mo?na powiedzie?, ?e Benedykt XVI wys?a? rozmy?lnie kardyna?a Bertone do toru?skiej Canossy, by da? szans? tamtejszym polskim patriotom na wycofanie si? ze ?lepego, proameryka?skiego zau?ka, w jaki przez te lata zabrn?li. Je?li nie zrozumiej?, ?e obrona chrze?cija?stwa i polsko?ci nie polega na tworzeniu pomi?dzy Niemcami i Rosj? ?ywej tarczy z Polaków-katolików - to Rzym zapewne przemówi do nich innym g?osem.

[img]http://www.ogoniok.com/common/4988/Og12_002_Page_1_Image_0001.jpg[/img]
Benedykt XVI i W?odzimierz Putin

Papieskie podzi?kowanie za 20 lat misji ewangelizacyjnej Radia Maryja ma przede wszystkim charakter religijny i jest form? s?usznego docenienia pracy tych wszystkich, z o. Rydzykiem na czele, którzy wspó?dzia?ali z toru?skimi redemptorystami na rzecz obrony Ko?cio?a katolickiego w Polsce, rodziny chrze?cija?skiej, jako jego podstawy i dziesi?ciu przykaza? Bo?ych jako kierunku ludzkiej drogi przez ?ycie. Natomiast wydaje si? zupe?nie oczywiste, ?e apostolskie rocznicowe b?ogos?awie?stwo Benedykta XVI nie zamyka dyskusji na temat spo?eczno-politycznej dzia?alno?ci o. Rydzyka i ca?ego "radiomaryjnego" ?rodowiska, ani te? nie jest ?adnym glejtem, uniemo?liwiaj?cym dokonywanie w tym zakresie nawet bardzo krytycznych ocen.

Na Forum Bractwa Kap?a?skiego ?w. Piusa X czytamy bardzo wymown? wymian? zda?:
"(u?ytkownik:) Niech B?dzie Pochwalony Jezus Chrystus. Interesuje mnie stosunek Bractwa, czy te? ?rodowiska zwi?zanego z Bractwem, do dzia?alno?ci o. Rydzyka i ks. dra Natanka. B?d? szczerze ukontentowany odpowiedzi?. Z Panem Bogiem"
"(moderator:) O. Rydzyk? A który segment dzia?alno?ci: radio, szko?a, fundacja, geotermia, telewizja, prasa, polityka?" (forum.piusx.org.pl).

Skoro dzia?alno?? o. Rydzyka ma charakter wieloaspektowy (wielobran?owy, rzec by mo?na), to i ocena musi by? zró?nicowana, w zale?no?ci od skutków dla narodu polskiego w poszczególnych tej dzia?alno?ci dziedzinach. A w dziedzinie polityki - po tylu z?ych wyborach - wnioski nasuwaj? si? ju? same, zgodnie zreszt? z mi?? o. Rydzykowi biblijn? zasad?: "Po owocach ich, poznacie ich." Trudno zatem u?ywa? tu powiedzenia "Roma locuta, causa finita" do kneblowania zawiedzionym Polakom ust. Papieskie podzi?kowanie dla Radia Maryja za szerzenie wiary powinno by? raczej dla wszystkich zainteresowanych mocn? zach?t? do znalezienia odpowiedzi na pytanie: co zrobi?, aby generalna pora?ka prozachodniej linii politycznej "?rodowiska RM" nie uczyni?a polskiej Nowej Ewangelizacji syzyfow? prac??...

[img]http://religioved.com/uploads/1310996934_papa_patriarh.jpg[/img]
Dla wspó?pracy rosyjskiego prawos?awia i polskiego katolicyzmu nie ma rozs?dnej alternatywy. Benedykt XVI i patriarcha Cyryl

Edytowane przez polski blog ru dnia 05-12-2011 12:14
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 07-01-2012 17:10
NALE?A?O SI? TEGO SPODZIEWA?...

"KRRiT nie chce TV Trwam
(...)
KRRiT odrzuci?a wniosek fundacji ojca Rydzyka o koncesj? na miejsce telewizji Trwam na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej. Uprawnia ona do nadawania programów w technologii cyfrowej. Od 1 sierpnia 2013 roku telewizja cyfrowa zast?pi w pe?ni tradycyjn? analogow?. Brak tej koncesji spowoduje, ?e telewizja Trwam nie b?dzie dost?pna mi?dzy innymi w kablówkach.
(...)
Jednocze?nie KRRiT nie udziela informacji o szczegó?owych powodach odmowy wydania koncesji TV Trwam. W?ród dziennikarzy zatrudnionych w warszawskiej centrali stacji nieoficjalnie mówi si?, ?e decyzja KRRiT ma charakter polityczny i nale?a?o si? jej spodziewa?."

?ród?o: http://www.bankier.pl/wiadomosc/KRRiT-nie-chce-TV-Trwam-2465281.html

I zacz??o si? (tylko nag?ówki):

"Solidarna Polska i PiS walcz? o Telewizj? Trwam"

"Opozycja broni TV Trwam"

"Hierarchowie martwi? si? o Telewizj? Trwam"

"STOP SKANDALICZNEJ DYSKRYMINACJI TV TRWAM W KRRiT"

"TV Trwam bez koncesji - PO wasalizuje multipleksy"

Szczerze mówi?c, trudno si? dziwi? tej bez w?tpienia politycznej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W obliczu nadchodz?cego powa?nego kryzysu gospodarczego i politycznego szereg krajów ogranicza swobodny dost?p do internetu, nie mówi?c ju? o kontrolowaniu radia i telewizji. Polska za? jest i tak bardzo tolerancyjnym pa?stwem, trudno sobie bowiem wyobrazi? funkcjonowanie proameryka?skich tub propagandowych w takim, dajmy na to, Iranie, czy na s?siedniej Bia?orusi.


Jedna z gwiazd Tv Trwam. Foto: Wikipedia.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 10-01-2012 12:18
Prof. Adam Wielomski: Walcz? z R[adiem] M[aryja] tak samo brutalnie, jak to RM walczy ze swoimi wrogami politycznymi, a konkretnie, z przeciwnikami PiS. Warci jedni drugich. Ja po RM p?aka? nie b?d?, bo o. Rydzyk na wsparcie nie zas?uguje. Niech ginie.

http://konserwatyzm.pl/artykul/3413/nie-ma-multipleksu-bo-nie-ma-lex-rydzyk (09.01.2012)


W "Naszym Dzienniku" z dnia 09.01.2012 r. ukaza? si? wywiad z o. Tadeuszem Rydzykiem, zatytu?owany "Licz? na pomoc wielu". Czytamy w nim mi?dzy innymi:

"Zwraca si? Ojciec do wszystkich z apelem o pomoc w uzyskaniu od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji licencji na miejsce na tzw. multipleksie. Co jego brak b?dzie oznacza? dla widzów Telewizji Trwam?

- Powi?kszy si? liczba kana?ów telewizyjnych odbieranych naziemnie w ca?ej Polsce, ale Telewizj? Trwam b?dzie mo?na odbiera? jedynie przez satelit?. W konsekwencji, my?l?, ?e mo?e nie by? ju? kablówek, na których sygna? Telewizji Trwam jest dost?pny. Tak jak dzi? jest jeden kana? analogowy, tak na multipleksie b?dzie osiem kana?ów cyfrowych. Prosz? pomno?y?, ile to b?dzie telewizji. One b?d? nadawa?y naziemnie, z tego nas wykluczaj?.
(...)
Zwyk?e urz?dnicze zaniechanie?

- Wida?, ?e po prostu nie chc? da? nam prawa do dotarcia do ca?ego spo?ecze?stwa, co uwa?am za polityk? wi?cej ni? w stylu Machiavellego: to nawet nie sztuka rz?dzenia, ale urz?dzania si? grup maj?cych w?adz?. Patrz?c od samego pocz?tku, od chwili, gdy doszli do w?adzy, widzimy, ?e jeste?my - ma?o powiedzie? dyskryminowani czy wykluczani. W stosunku do nas po prostu stosuje si? metody totalitarne. (...)

Dlaczego tak niewygodne dla obecnych decydentów w Polsce s? Telewizja Trwam i Radio Maryja?

- Dlatego, ?e jest to ewangelizacja. Wyst?pujemy w obronie ?ycia, rodziny i pokrzywdzonych.


Miejsce na multipleksie to by? albo nie by? Telewizji Trwam, istnienie Radia Maryja te? jest zagro?one?

- Radio Maryja chc? inaczej uciszy?, wyeliminowa?. Zniszczy? finansowo. Obecnie gro?? nam odebraniem statusu nadawcy spo?ecznego i strasz? olbrzymimi karami za ukryt? reklam?. Tymczasem nigdy nikt nie zdefiniowa?, co to jest ukryta reklama. (...)".

?ród?o: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120109&typ=po&id=po21.txt

Alphonsus Liguori, ?wi?ty.

Telewizja Trwam otrzyma?a koncesj? 13.02.2003 roku, a zainaugurowa?a nadawanie 10.06.2003 roku. W?a?cicielem stacji jest wroc?awska Fundacja Lux Veritatis, nale??ca do o. Tadeusza Rydzyka i dwóch innych redemptorystów, która jest instytucj? ?wieck? i nie ma bezpo?rednich powi?za? z w?adzami ko?cielnymi, podobnie jak spó?ka wydaj?ca gazet? "Nasz Dziennik" formalnie nale??ca do jej redaktor naczelnej - Ewy So?owiej.

Na temat powo?anej przez Lux Veritatis TV Trwam prymas Józef Glemp wypowiedzia? si? w li?cie do KRRiTV "Nie znamy okoliczno?ci powstania takiego medium, st?d te? nie mo?emy wypowiada? si? na ten temat".

"Przed uruchomieniem TV Trwam do Konferencji Episkopatu nie wp?yn??o ?adne pismo z informacj? na jej temat ani takie, które mia?oby na celu uzyskanie zgody na nazwanie tej telewizji "katolick?"." - powiedzia? ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, wyda? do?? ostry komunikat mówi?cy, ?e dzia?ania osób duchownych, w tym zakonników, na polu publicznym, w fundacjach czy spó?kach "które w jakikolwiek sposób anga?uj? autorytet Ko?cio?a, wymagaj? pisemnej zgody w?asnego ordynariusza, a w przypadku instytucji o zasi?gu ogólnopolskim - tak?e zgody Konferencji Episkopatu Polski". Takich zgód przedsi?wzi?cia Fundacji Lux Veritatis dotychczas nie uzyska?y.

Media Fundacji Lux Veritatis nie maj? ko?cielnego imprimatur, nie przydzielono im asystenta ko?cielnego, s? zatem inicjatywami ?wieckimi, za które Ko?ció? nie odpowiada. (wed?ug Wikipedii)


Komentarz

Wierz?cy w Boga Polacy powinni mie? znacznie lepsze media, ni? TV Trwam, Radio Maryja i "Nasz Dziennik".

Powinny to by? media w miar? obiektywne i prowadz?ce polityk? PROPOLSK?, a nie propisowsk? i proameryka?sk?.

"Obiektywne media" nie istniej?, bo ludzie s? ró?ni i ich interesy tak?e. Natomiast media w miar? obiektywne, to takie media, które nie s? czyst? propagand?.

Przyk?ad. Wychodzi dwóch ludzi, z których jeden mówi:

- To jest tak?e nasza wojna.

a drugi mówi:

- To nie jest nasza wojna.

Je?li ten pierwszy nie ma ewidentnie racji, a ?rodki masowego przekazu go popieraj?, to jest to propaganda. Przekaz w miar? obiektywny polega?by nie tylko na uwzgl?dnieniu opinii tego drugiego, ale tak?e na zapytaniu o zdanie tych, z którymi ma by? toczona walka.

Poza tym nale?y pami?ta?, ?e prawda nie jest zale?na od tego, kto j? g?osi, czyli ?aden no?nik (?rodek przekazu) nie jest sam w sobie kreatorem prawdy. Ergo: ?adne radio, telewizja czy gazeta nie mo?e uchodzi? za "?wi?t? krow?".

W najnowszej, grudniowej "Opoce w Kraju" nr 77(98)/2011 (http://opoka.giertych.pl/owk77.htm), prof. Maciej Giertych zadaje k?am twierdzeniu o. Rydzyka, ?e przyczyn? obecnych trudno?ci ze strony w?adz pa?stwowych jest "ewangelizacja":

"Dziwna w czasie tych wyborów [parlamentarnych 2011 roku] by?a rola Ko?cio?a. Episkopat na ogó? zachowa? si? poprawnie, wzywaj?c do udzia?u w g?osowaniach i do popierania godnych kandydatów, czyli ludzi o w?a?ciwych postawach moralnych. Natomiast zdecydowana wi?kszo?? duchowie?stwa emocjonalnie zaanga?owa?a si? w popieranie PiS-u. Bardziej emocjonalnie ni? rozumowo. Stwarzali wra?enie jakoby Ko?ció? popiera? w?a?nie t? parti?. Traktowali to jako obowi?zek patriotyczny i moralny. Takie i podobne opinie szerzyli wokó? siebie. Innymi s?owy identyfikowali Ko?ció? z Radiem Maryja, uwierzyli zapewnieniom Radia Maryja, ?e PiS to partia patriotyczna i katolicka, wierna nauce Ko?cio?a. Podobne by?y g?osy w publicystyce katolickiej (np. artyku? Ewy Polak-Pa?kiewicz w Niedzieli z 20.XI.11). Jak?e krótka jest pami??! Jak?e ma?a jest wiedza o tym, ilu to rozwodników jest w?ród pos?ów PiS-u! PiS zawsze g?osi? program prawowierny, ale gdy dochodzi?o do g?osowa? czy to nad aborcj?, czy nad elementami programu pro-rodzinnego, czy nad ustawami g??biej uzale?niaj?cymi nas od Unii Europejskiej, to na PiS nigdy nie mo?na by?o liczy?. Nie by?o dyscypliny, dzielili si?, robili uniki i w efekcie to nie oni uzyskiwali potrzebne zmiany. Po prostu PiS nie jest parti? wiarygodn?. W tych wyborach nie by?o partii godnej popierania z katolickiego punktu widzenia. ?le si? sta?o, ?e powsta?o wra?enie, i? Ko?ció? popiera? PiS. ?le si? sta?o, ?e stanowisko Ko?cio?a jest identyfikowane ze stanowiskiem Radia Maryja, a nie ze stanowiskiem episkopatu.

Chyba i o. Rydzyk przekona? si? o tym w czasie tych wyborów. Twardo popiera? PiS
, ale kandydaci przez niego wskazywani otrzymali kiepskie miejsca lub nie otrzymali ich wcale i do Sejmu ma?o kto z nich wszed?. Takie s? skutki, gdy instytucje ko?cielne zbyt intensywnie anga?uj? si? w polityk?.

Co b?dzie dalej? S?dz?, ?e PiS dalej b?dzie traci? wybitniejszych pos?ów, bo nikt powa?ny d?ugo nie wytrzyma re?ymu rozkazodawczego. Grupa Ziobry ju? jest poza PiS-em. Ze wzgl?du na posiadane ?rodki z kasy pa?stwowej i statut partii nikt Jaros?awa Kaczy?skiego nie zast?pi, czyli PiS w obecnym kszta?cie trwa? b?dzie do ko?ca kadencji. Niezdolno?? koalicyjna PiS-u pozostanie. W rezultacie na pewno powstanie co? nowego po prawej stronie sceny politycznej, co? bardziej wiarygodnego i zdolnego do koalicji - i na to Polska czeka."

Zob.: Klerykalna Partia Polski?
http://jednodniowka.pl/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=444
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 16-01-2012 03:45
OBALANIE MITU RM I TV TRWAM

[img]http://www.day.kiev.ua/img/196404/29-3-2.jpg[/img]
Pose? Stefan Niesio?owski.

"NIESIO?OWSKI: TELEWIZJA TRWAM JEST TRUCIZN?, ?RÓD?EM K?AMSTWA I NIENAWI?CI

Ze Stefanem Niesio?owskim - pos?em PO, by?ym wicemarsza?kiem Sejmu, przewodnicz?cym Komisji Obrony Narodowej - rozmawia Jacek Nizinkiewicz.
(...)
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zbiera podpisy pod wnioskiem o postawienie przed Trybuna? Stanu szefa KRRiT Jana Dworaka, poniewa? Telewizja Trwam nie znajdzie (si?) na multipleksie cyfrowym. Czy nie uwa?a pan, ?e telewizja O. Rydzyka jest dyskryminowana?

- Media O. Rydzyka nie s? dyskryminowane. Ziobro za wszelk? cen? zabiega o poparcie Rydzyka i w histeryczny sposób pragnie zwróci? na siebie uwag?. Je?li Ziobro nie znajdzie pomys?u dla swojego ugrupowania, to przepadnie w polityce. Póki co, to Kaczy?ski jest reprezentantem prawicowej cz??ci spo?ecze?stwa.

- A wracaj?c do Jana Dworaka przed Trybuna?em Stanu?

- Nie mo?na postawi? Jana Dworaka przed Trybuna? Stanu, bo nie jest konstytucyjnym ministrem. Ziobro zbiera podpisy, bo chce ?eby jego ugrupowanie maj?ce 2 proc. poparcia zaistnia?o. Telewizja Trwam jest trucizn?, ?ród?em k?amstwa i nienawi?ci. K?amstwem jest twierdzenie, ?e Rydzyk nikogo nie popiera, bo popiera PiS. ?amie koncesj?, dlatego ?e warunkiem koncesji by?o nienadawanie reklam, a telewizja Rydzyka nadaje reklamy. Powinno zabra? si? koncesj? Telewizja Trwam, a nie tylko cyfrówk?. Radio Maryja i Telewizja Trwam powinny straci? koncesj? na nadawanie. KRRiT w interesie Polski i polskiego Ko?cio?a powinna podj?? decyzj? o zabraniu koncesji mediom Rydzyka."

?ród?o: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/niesiolowski-telewizja-trwam-jest-trucizna-zrodlem,1,4998622,wiadomosc.html (15.01.2012)

Prof. Stefan Niesio?owski (PO) wspó?pracowa? m.in. z nast?puj?cymi politykami:
ZChN - Marek Jurek, Jan ?opusza?ski, Wies?aw Chrzanowski, Jerzy Kropiwnicki, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Marcinkiewicz, Marian Pi?ka, Henryk Goryszewski, Stanis?aw Zaj?c
Przymierze Prawicy - Marek Jurek, Kazimierz Marcinkiewicz, Marian Pi?ka, Artur Zawisza, Mariusz Kami?ski, Kazimierz Micha? Ujazdowski, Wies?aw Walendziak
Suwerenno??-Praca-Sprawiedliwo?? - Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Benedykt Czuma, Jan Orgelbrand (wg Wikipedii).
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 16-01-2012 20:48
BISKUPI BRONI? "PLURALIZMU" i "RÓWNO?CI"

Jak podaje "Rzeczpospolita", Rada Sta?a Episkopatu Polski zaapelowa?a dzisiaj do KRRiT o miejsce dla telewizji o. Rydzyka na multipleksie:

"Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasad? pluralizmu oraz równo?ci wobec prawa, tym bardziej ?e wi?kszo?? mieszka?ców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mie? zapewniony swobodny dost?p do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej" - napisali biskupi w o?wiadczeniu.

rp.pl/artykul/10,792891-Biskupi-bronia-telewizji-Trwam.html
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Pob?ogos?awione Radio Maryja
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 18-01-2012 02:43
TO JESZCZE NIE KONIEC...

"KRRIT: TELEWIZJA TRWAM NIE OTRZYMA KONCESJI

Fundacja Lux Veritatis nie otrzyma koncesji dla Telewizji Trwam na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym - poinformowa?a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po wtorkowym (17.01) posiedzeniu. Przewodnicz?cy KRRiT Jan Dworak poinformowa?, ?e wcze?niej podj?te decyzje koncesyjne pozostaj? w mocy."

To przecie? jeszcze nie koniec ca?ej zabawy, albowiem

"Nadawcy, którzy nie uzyskali koncesji w tym post?powaniu, b?d? mogli ubiega? si? o miejsca na tym multipleksie, które b?d? zwolnione przez Telewizj? Polsk?. Oprócz fundacji Lux Veritatis o miejsce na pierwszym multipleksie zabiegali trzej inni nadawcy."

?ród?o: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/krrit-telewizja-trwam-nie-otrzyma-koncesji,1,5000646,wiadomosc.html (17.01.2012)

Polsk? czeka jeszcze du?o emocji zwi?zanych z o. Rydzykiem, Radiem Maryja i Telewizj? Trwam. A potem zaczn? si? mistrzostwa Europy w pi?ce no?nej.


Igrzysk nigdy dosy?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN






















Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014