Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 06:47:51
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 11
Zjazd Kresowian 11
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 17-07-2011 22:55
"Czy pójdziemy w ?lady W?gier?" - pytaj? nag?ówki internetowych portali - "ojciec Tadeusz Rydzyk wezwa? naród do Krucjaty Ró?a?cowej" [1].

Zaaferowani katolicy przekazuj? sobie, ?e przed wyborami 2010 roku "Dwa miliony W?grów przyst?pi?o do krucjaty ró?a?cowej w intencji ojczyzny. Cud nie da? na siebie d?ugo czeka?. Jego skutki od roku z zazdro?ci? podziwiamy. Parlament W?gier przyj?? now? konstytucj?, która uznaje rol? chrze?cija?stwa za kluczow? dla podtrzymania narodu, a jej preambu?a zaczyna si? od s?ów modlitwy: Bo?e, pob?ogos?aw W?grów!." Dlatego i u nas zawi?za?a si? w oczekiwaniu podobnego cudu "nowa Krucjata Ró?a?cowa w intencji Ojczyzny" pod szczytnym has?em "Maryjo Królowo Polski pomó? tej ziemi!"

Modli? si? za Ojczyzn?, to rzecz chwalebna i w zasadzie codzienny obowi?zek dobrego Polaka. Sk?d jednak pomys? przedwyborczej krucjaty z powo?ywaniem si? na przyk?ad W?gier? Spróbujmy si? zastanowi?.

W?grami rz?dzi Fidesz premiera Orbana - obecnie ma 27 % poparcia w sonda?ach, czyli mniej wi?cej, jak w Polsce PiS.

Fidesz nie chcia? i nie chce stworzy? wspólnej koalicji z trzeci? w?giersk? si?? polityczn? - parti? narodow? Jobbik (w ostatnich wyborach dosta?a 16,67 % g?osów i ma w parlamencie 47 pos?ów), czyli Fidesz zachowuje si? mniej wi?cej, jak PiS wobec LPR-u w poprzednim polskim sejmie.

Fidesz mo?e ignorowa? Jobbik (Ruch na rzecz Lepszych W?gier) i hamowa? jego dzia?alno??, poniewa? blok Fidesz (W?gierska Partia Obywatelska) i KDNP (Chrze?cija?sko-Demokratyczna Partia Ludowa) dosta? a? 263 miejsca w w?gierskim sejmie i posiada samodzielnie wi?kszo?? konstytucyjn?.

Tak du?e zwyci?stwo Fidesz by?o mo?liwe m.in. dzi?ki zaanga?owaniu przedstawicieli Ko?cio?a katolickiego w jego kampani? (w?gierska "krucjata ró?a?cowa"). Wydaje si?, ?e w Polsce ten pomys? móg?by by? skopiowany na rzecz zwyci?stwa PiS-u, za? aktualny brak polskiego odpowiednika Jobbiku bardzo temu sprzyja.

Ideologia polityczna partii Jobbik, to narodowy konserwatyzm, nacjonalizm, antyglobalizm i eurosceptycyzm. Jobbik jest uczestnikiem Europejskiego Przymierza Ruchów Narodowych (The Alliance of European National Movements, AENM). Strona internetowa: www.jobbik.hu - a w j?zyku angielskim: www.jobbik.com

Dlaczego Fidesz nie chce wspó?rz?dzi? z narodowcami w?gierskimi? Mo?e prób? wyt?umaczenia b?dzie fakt, ?e Fidesz (wraz z KDNP) jest uczestnikiem Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, a w barwach EPL wyst?puj? razem takie osobisto?ci, jak:

premier W?gier Viktor Orban (Fidesz)
prezydent W?gier Pál Schmitt (Fidesz)
premier Donald Tusk (UW, PO)
prezydent Bronis?aw Komorowski (UW, PO)
przewodnicz?cy PE Jerzy Buzek (AWS, PO)
przewodnicz?cy KSZ PE Jacek Saryusz-Wolski (PO)
komisarz KE Janusz Lewandowski (UW, PO)

M?dremu do??, jak mówi o. Dyrektor, tylko dlaczego polscy katolicy maj? robi? krucjat? ró?a?cow?, "?eby by?o jak na W?grzech"???

Zapytany rok temu o perspektywy wspó?pracy Fideszu z Jobbikiem, by?y ambasador W?gier w Polsce, Akos Engelmayer (uczestnik w?gierskiej rewolucji 1956 r. i cz?onek NSZZ Solidarno??), odpowiedzia? tak: "Kiedy powsta?a ta partia [Jobbik] by?em nawet sk?onny odda? swój na nich swój g?os. Ale potem posz?a w stron? skrajno?ci. Dla mnie jest zastanawiaj?ce, ?e Gyurcsany, lider postkomunistów, jako premier przekaza? na rzecz fundacji tej partii 25 milionów forintów. Podejrzewam, ?e finansuj? j? równie? Rosjanie. Z ramienia tej partii europose? pani Krisztina Morvai, prawnik, która po zaj?ciach z 23 pa?dziernika 2006 roku zacz??a prowadzi? ?ledztwo, sprawdza?a dlaczego strzelano do ludzi bior?cych udzia? w obchodach 50 rocznicy W?gierskiego Pa?dziernika, a zatem wyda?a si? bardzo sensowna i sympatyczna. Tymczasem w wywiadzie dla "GW" z 9 kwietnia tego [2010] roku wyra?nie mówi o zainteresowaniu partii Wschodem, mi?dzy innymi Rosj? i Kazachstanem. (...)

[Premier Orban] chce stworzy? bardzo mocn? ?rodkow? Europ?, wspó?pracuj?c? ze sob? na wzór pa?stw Beneluksu. Premier liczy, i? motorem tej ?rodkowoeuropejskiej formacji b?d? Polska i W?gry. Premier Tusk oceni?, ?e Polska i W?gry dobrze wspó?pracuj? w ramach grupy Wyszehradzkiej, której przewodniczy teraz w?a?nie Budapeszt. "Z satysfakcj? stwierdzili?my obaj, ?e Wyszehrad mo?e w najbli?szej przysz?o?ci s?u?y? jeszcze skuteczniej ni? do tej pory Unii Europejskiej i naszym krajom" - podkre?li? polski premier." (Nowy rz?d w?gierski. Rozmowa z Akosem Engelmayerem., 18.07.2010 http://przegladse.pl/nowy-rzad-wegierski/ ).

W ?wietle powy?szego mo?na zaryzykowa? tez?, ?e Wiktor Orban (który bynajmniej "nie obnosi si? z apriorycznym antyamerykanizmem") jest przywódc? "w?gierskiego PiS-u", a Fidesz to partia nie tyle antyunijna, ile antyrosyjska, dobrze wpisuj?ca si? w o?ywion? obecnie proameryka?sk? koncepcj? "kordonu sanitarnego" maj?cego oddzieli? Niemcy od Rosji.

Mo?na t? koncepcj?, w ?lad za PiS-em i prof. Giertychem, popiera? (lub nie), ale, na lito?? Bosk?, jak mo?na forsowa? polityk? antyrosyjsk? przy pomocy "krucjaty ró?a?cowej"?

"Pary? wart jest Mszy"?

[1] - http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4862&Itemid=56

Edytowane przez polski blog ru dnia 17-07-2011 22:58
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 18-07-2011 23:17
No có? - nie wiem " kto za tym wszystkim stoi"... sam jestem sceptyczny wobec tego rodzaju krucjat (?) ró?a?cowych. Jan Stachniuk napisa? kiedy? ?e: "Ani Zachód, ani Wschód, ani ?adne si?y nadprzyrodzone nie wyprowadz? narodu polskiego z biedy i poni?enia, n?dzy moralnej i cywilizacyjnej w jakiej uparcie tkwimy od trzech stuleci. Musimy to zrobi? My sami". Oczywi?cie nie oznacza to i?bym negowa? sens modlitw w intencji Ojczyzny z "Bo?e co? Polsk?" (z hymnem Królestwa Polskiego lat 1815-31) na czele, o ile nie maj? nas one zwalnia? od dzia?ania i wprowadza? mistycznego prze?wiadczenia ?e mamy cieszy? si? jak?? "nadzwyczajn?" opiek? Niebios.
Co za? do FIDESZu to my?le jednak ze cho? przypomina on nasz PiS jest jednak parti? na wy?szym poziomie, czego dowodem rejwach w UE p-ko Orbanowi. Ale tak naprawd? narodowy jest na W?grzech oczywi?cie Jobbik - o prawie 17 % w wyborach parlamentarnych polscy narodowcy (?) mog? sobie jedynie pomarzy?....smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 19-07-2011 12:21
Z materia?ów "krucjaty":
"Informacja dla wszystkich zainteresowanych ratowaniem Ojczyzny.
W ostatnich dniach podj?to wst?pne ustalenia odno?nie podj?cia Krucjaty Ró?a?cowej na wzór w?gierski.
Ruszy?o te? przesy?anie tej informacji sms-ami (tzn. linków do tekstu).
We?my przyk?ad z W?grów.
Polska musi pój?? w ?lady W?gier.
A wi?c zaczynamy.
15 czerwca zawi?za?a nowa Krucjata Ró?a?cowa w intencji Ojczyzny, co
og?osi? ks. Ma?kowski na Krakowskim Przedmie?ciu:"
http://www.youtube.com/watch?v=o59X1LXYQ60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=a1lV2H5Z0Uk&feature=related

Do krucjaty modlitewnej za Ojczyzn? na wzór W?gier, gdzie naród wymodli? sobie wielkie zmiany w pa?stwie, wezwa? o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja. W czasie poniedzia?kowego spotkania Rodziny Radia Maryja w sanktuarium Matki Bo?ej Niepokalanej i ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie o. Tadeusz Rydzyk wezwa? do wielkiego szturmu modlitewnego za Polsk?. (Nasz Dziennik, 13.07).

Na Jasnej Górze 14 lipca br. odby?o si? spotkanie organizacyjno-informacyjne zwi?zane z Krucjat? Ró?a?cow? za Ojczyzn?. Przyby?o ponad 80 osób z ró?nych stron Polski i z ró?nych wspólnot modlitewnych, m.in. z Jasnogórskich Rodzin Ró?a?cowych. By?o wielu kap?anów. Spotkanie rozpocz??o si? Msz? ?w., któr? koncelebrowa?o pi?ciu kap?anów, a homili? wyg?osi? ks. ?ukasz Kadzi?ski. Po Mszy ?wi?tej ks. Stanis?aw Ma?kowski opisa? zagro?enia przed jakimi stoi Polska. Pó?niej zebrani zapoznali si? z has?em i intencj? modlitewn? Krucjaty. Jakub Sawicki przedstawi? Sekretariat Krucjaty, sposób jego funkcjonowania i roli s?u?ebnej wobec osób i wspólnot przyst?puj?cych do Krucjaty. Wszyscy zebrani byli zgodni, aby na wzór w?gierski podj?? Krucjat? Ró?a?cow? w intencji Polski. (http://www.bibula.com/?p=40175 ).

Polsce potrzeba ró?a?cowej rewolucji. Z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja, rozmawia S?awomir Jagodzi?ski. (Nasz Dziennik, 16-17.07).

Zastanówmy si?:

Ks. Stanislaw Ma?kowski, to ksi?dz, który wyst?puje pod namiotem "Solidarnych 2010":
http://www.youtube.com/user/ckhopi?feature=mhee#p/c/D43D69C23DC896C9/173/Ja1ZiWy5izU

"Solidarni 2010", to "krytycy serwilistycznej polityki rz?du wobec Rosji, sympatycy PiS i NSZZ "Solidarno??", s?uchacze Radia Maryja" (http://solidarni2010.pl/p,6,manifest.html ). Jest o nich g?o?no w mediach:

"Solidarni 2010". Przeciw Rosjanom, Platformie i "GW"
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7817499,_Solidarni_2010___Przeciw_Rosjanom__Platformie_i__GW_.html
Solidarni 2010 czekaj? na króla i drugi stan wojenny
http://wyborcza.pl/1,75248,9724148,Solidarni_2010_czekaja_na_krola_i_drugi_stan_wojenny.html
Solidarni 2010 wrócili na Krakowskie Przedmie?cie
http://niezalezna.pl/9010-solidarni-2010-wrocili-na-krakowskie-przedmiescie

Ale pod namiotem "Solidarnych 2010" go?ci? w czerwcu tak?e prof. Andrzej Nowak, historyk z Krakowa, autor m.in. ksi??ki "Jak rozbi? rosyjskie imperium?" i cz?onek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczy?skiego w wyborach prezydenckich 2005 roku:

"Odwo?uj?c si? do Rosji, prof. Nowak powiedzia?: (...) Donald Tusk wyci?gn?? bardzo logiczny wniosek i znalaz? niezwykle konsekwentnego s?ug? tego wniosku, cho? nieco groteskowego, mam na my?li ministra Sikorskiego, ?e skoro s?siedzi przez 10 wieków obt?ukuj? nam serwantki, b?oc? pod?og?, to nale?y zrobi? wszystko, ?eby pogodzi? si? z nimi na ich warunkach. Takich warunkach, na jakich oni chc?, bo my jeste?my s?absi od nich przecie?. Zarówno tych ze Wschodu, jak i z Zachodu, od Niemców, jak i od Rosjan. Dlatego musimy odrzuci? wszelkie my?li o niezale?no?ci. (...). Prof. Nowak mówi? tak?e o ró?nicy mi?dzy Polsk? a W?grami, w zakresie sytuacji geopolitycznej i ich relacji z Niemcami i Rosj?, o stosunkach mi?dzy Stanami Zjednoczonymi a Rosj?, o okre?leniu "kondominium niemiecko-rosyjskiego" (okazuje si?, ?e zosta?o ono u?yte pierwszy raz przez Amerykanów w waszyngto?skim czasopi?mie eksperckim)" (relacja + wideo: http://blogpress.pl/node/9012 ).

Ju? w styczniu 2011 prof. A. Nowak "zarekomendowa? na Portal ARCANA" specjalny list poparcia dla premiera Wiktora Orbana: "List do przyjació? W?grów" (Polak, W?gier - dwa bratanki do prawicy i do szklanki! http://www.portal.arcana.pl/List-do-przyjaciol-wegrow,565.html ).

Nieco wcze?niej, we wrze?niu 2010 r., prof. Nowak straszy? czytelników "Rzeczypospolitej" najnowszymi koncepcjami Siergieja Karaganowa, przygotowanymi dla prezydenta Miedwiediewa: "Artyku? Karaganowa mówi o ostatniej szansie Rosji i Europy. T? szans? ma by? utworzenie ich formalnego, strategicznego i gospodarczego zwi?zku. Argumenty s? powa?ne: Europa s?abnie, a i Rosja bez zwi?zku z Europ? b?dzie dryfowa? ku roli surowcowego dodatku do Chin. Trzeba po??czy? mi?kk? si?? Europy z tward? si?? niema?ego potencja?u strategicznego Rosji - stwierdza kategorycznie autor. (...) To w?a?nie tworzy now?, trzeci? szans? budowy Zwi?zku Europejskiego. Zwi?zek taki pomóg?by stawi? wspólnie czo?a wyzwaniom rywalizacji z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Do takiej "zjednoczonej Europy" mo?na by w??czy? kolejne kraje: Turcj?, Ukrain?, Kazachstan... i w ten sposób stworzy? si?? równowa??c? ?wiat do spó?ki z USA i Chinami. Pi?kna wizja. Tym bardziej ?e realna. (...) rz?d Donalda Tuska wespó? z prezydentem Komorowskim chce wspó?tworzy? ide? "Zwi?zku Europy", licz?c (a mo?e tylko sugeruj?c to polskiej opinii publicznej) na to, ?e akceptuj?c t? ide? i rezygnuj?c z dotychczasowej polityki wschodniej, Warszawa do??czy do Berlina, Pary?a i Rzymu jako jedna z uznanych przez Moskw? stolic owocnego zwi?zku: zwi?zku na rzecz modernizacji. Nie wiem, czy ta polityka si? uda."

Alternatywa? Wed?ug Nowaka, "Przywrócenie wspólnoty transatlantyckiej, odbudowa nie tylko wspó?pracy gospodarczej [z Zachodem], ale tak?e to?samo?ci ideowej Zachodu - opartej na wolno?ci zakotwiczonej w chrze?cija?skiej tradycji - to d?ugofalowo najpewniejszy sposób odnowienia Europy. Takiej, która zdolna by?aby do poszerzenia: na Ukrain?, Bia?oru?, Zakaukazie, a w ko?cu tak?e na Rosj?. Mo?emy wci?? szuka? dla tej wizji si?y i sojuszników." (http://www.rp.pl/artykul/533077-Nowak--Niebezpieczne-zwiazki-Europy-z-Rosja.html ).

Solidarno??, AWS, PiS, Krucjata Ró?a?cowa...

Czy, bior?c to wszystko pod uwag?, nie mo?na wyci?gn?? wniosku, ?e mamy do czynienia z brutaln? prób? skanalizowania polityki polskiej i postawienia Polaków przed wyborem: "Z Rosj?, albo przeciwko Rosji"?

Takie pozornie bezalternatywne dylematy ju? przerabiali?my ("albo komunizm, albo plan Balcerowicza i kapitalizm", "albo Unia, albo Bia?oru?") i kolejny raz nie powinni?my da? si? wywie?? na polityczne manowce. To nie ko?cówka XVIII wieku i nawet nie rok 1980.

Owszem, katolicy powinni si? przy pomocy ró?a?ca za Polsk? modli?, ale walczy? o ni? i dba? o ni? powinni za pomoc? g?owy.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 19-07-2011 22:18
Koncepcja Zwi?zku Eurazjatyckiego - do?? interesuj?ca. Jest chyba lepsza od naiwnego liczenia na USA, podobnego do uroje? fantastów z XIX w., którzy s?dzili, ?e kiedy wybuchnie u nas powstanie r11; to Zachód natychmiast przyjdzie z pomoc? rwalcz?cym o wolno?? Polakomr1;. Margrabia Wielopolski mia? wtedy powiedzie?: rCzy flota angielsko-francuska przyp?yn??a ju? pod Cz?stochow??r1;. Lub naiwnego liczenia na pomoc Anglji i Francji we IX 1939.
Skoro dominacji USA rzuc? wyzwanie Chiny tak jak 100 lat temu brytyjskiej hegemonii rzuci?y wyzwanie Niemcy - to taki zwi?zek móg?by odegra? rol? tak? jak 100 lat temu USA - "trzeciej si?y" rozstrzygaj?cej globalny konflikt.
Poza tym ZEA os?abi spoisto?? Unii Europejskiej a na tym chyba eurosceptykom powinno zale?e?! smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 20-07-2011 13:49
"Rossijskaja Gazieta" opublikowa?a wspomniany przez prof. A. Nowaka artyku? Karaganowa "Zwi?zek Europy i Rosji - ostatnia szansa?" w dniu 09.07.2010 r., a jeszcze w czerwcu, czyli przed drug? tur? wyborów prezydenckich w Polsce, prof. Nowak udzieli? portalowi kresy.pl ciekawego wywiadu: "Musimy wróci? do aktywnej roli w Europie Wschodniej". Stwierdzi? w nim, ?e istniej?cy w latach 2003-2005 i obejmuj?cy praktycznie wszystkie partie polityczne, "konsensus w polityce wschodniej zosta? z?amany przez PO z powodów wewn?trznej walki z PiS" (a zatem - zauwa?my - wcale nie z nag?ej mi?o?ci do Rosji), za? "Wizyta ministra Sikorskiego (w Moskwie w styczniu 2008 roku) by?a pewn? manifestacj? zdrady dotychczasowej polskiej polityki wschodniej."

Krytykuj?c "brak polityki wschodniej, cedowanie jej wy??cznie na Uni? Europejsk?", prof. Nowak ujawni? now? koncepcj? polityki antyrosyjskiej: "Pojawi?y si? nowe mo?liwo?ci w naszym regionie (...) Wi??? si? one z rezultatami wyborów parlamentarnych na W?grzech, w Czechach, na S?owacji. Mamy te? stabilnie korzystn? z naszego punktu widzenia sytuacj? w Rumunii. Razem kraje te tworz? pewn? potencjaln? si?? wewn?trz Unii Europejskiej. Mo?na zrobi? z niej u?ytek po os?abieniu lobby prorosyjskiego, które d?ugo dominowa?o w wymienionych trzech krajach przed wyborami. W?gry i S?owacja by?y od Rosji uzale?nione nie tylko energetycznie, ale i coraz bardziej politycznie. Nowe rz?dy b?d? wi?c szuka? w Europie sojuszników, aby odwróci? dotychczasow? tendencj?. Z pewno?ci? nie znajd? takiego sojusznika w rz?dzie Donalda Tuska - rz?dzie, który konsekwentnie wybiera Moskw? nie uzyskuj?c nic w zamian. Ale mog?yby znale?? sojusznika, gdyby Polska wybra?a powrót do aktywnej roli w Europie Wschodniej." - czyli, jak mo?na by?o sobie dopowiedzie?, gdyby wybra?a na prezydenta J. Kaczy?skiego, a do sejmu wi?kszo?? z?o?on? z kandydatów PiS-u. (http://www.kresy.pl/publicystyka?zobacz/musimy-wrocic-do-aktywnej-roli-w-europie-wschodniej ).

Ripostowa? wówczas Jan Engelgard: "Prof. Nowak, mimo ewidentnego krachu takiej polityki (jak? stara? si? realizowa? Lech Kaczy?ski), protestuje przeciwko jej korekcie i og?asza ten fakt jako niemal zdrad? polskiej racji stanu. (...) Rz?d Tuska zwyczajnie wyci?gn?? wnioski wynikaj?ce z nowej sytuacji i próbuje przystosowa? do niej Polsk?. Nie ma w tym nic dziwnego ani strasznego. (...) W czasach Putina do g?osu doszli teoretycy formu?uj?cy wnioski bardzo pragmatyczne i realistyczne (np. Wadim Cymburski). Odrzucono romantyczne mrzonki imperialne, uznaj?c je za niebezpieczne dla samej Rosji (tak? opini? forsowa? jeszcze za ?ycia Aleksander So??enicyn).

Potulski ["Wspó?czesne kierunki rosyjskiej my?li geopolitycznej", Gda?sk 2010] pisze: Za rz?dów W?adimira Putina nast?pi?a rewizja polityki zagranicznej pa?stwa, sta?a si? ona bardziej pragmatyczna i nakierowana na rozwi?zywanie wewn?trznych. Zrezygnowano z retoryki neoimperialnej i promowania nierealnych celów polityki zagranicznej na rzecz odbudowy silnego pa?stwa, przede wszystkim poprzez rekonstrukcj? i rozwój potencja?u gospodarczego pa?stwa jako najskuteczniejszego ?rodka dla przywrócenia Federacji Rosyjskiej statusu ?wiatowego supermocarstwa. (...) Tak wi?c celem jest nie ekspansja zewn?trzna, jak to mia?o miejsce w przesz?o?ci, ale koncentracja do wewn?trz i odbudowa poziomu ?ycia obywateli oraz poprawa jako?ci ?ycia. Jest to priorytet ca?ej polityki rosyjskiej, a polityka zagraniczna ma stworzy? sprzyjaj?ce warunki zewn?trzne, ma chroni? zasoby i interesy Rosji bez wdawania si? w konfrontacj?.

Wp?ywy w strefie "limitrofu" [przestrzeni rozdzielaj?cej od siebie imperia lub cywilizacje] maj? temu w?a?nie s?u?y?, a nie jakiemu? celowi imperialnemu w starym stylu. U nas tymczasem w ogóle nie analizuje si? rosyjskiej rzeczywisto?ci, nie ?ledzi dyskusji jaka si? tam toczy, zast?pujemy to czerpanymi z historii fobiami i strachami. Bo tak jest wygodniej i tak ?atwiej indoktrynowa? maluczkich, którzy w to uwierz?. No i efekty mamy jak na d?oni - spora cz??? Polaków zamiast nowej Rosji widzi nadal zbrodnicz? Bolszewi? z czerezwyczajk? w roli g?ównej. Na tym jednak nie mo?na budowa? ?adnej przysz?o?ci" ("Szkoda prof. Andrzeja Nowaka" http://engelgard.pl/?p=355 ).

W??czaj?c si? zatem do krucjaty ró?a?cowej w intencji Ojczyzny, spróbujmy jednocze?nie pomy?le?, o co w?a?ciwie chodzi w tej ca?ej polityce, w której kampania przedwyborcza w Polsce jest tylko male?kim fragmencikiem? By? mo?e racj? ma prof. Tadeusz Marczak, kierownik Zak?adu Studiów nad Geopolityk? Uniwersytetu Wroc?awskiego, który pisze: "Plany eurazjatystów Wschodu i Zachodu zmierzaj? wi?c do wyparcia Stanów Zjednoczonych z Eurazji i zredukowania ich pozycji mi?dzynarodowej. Drugim, rzadziej wymienianym celem, jest Izrael. Stoj?c na gruncie realizmu politycznego, musimy traktowa? to pa?stwo jako wielkie mocarstwo nie tylko ze wzgl?du na trzeci na ?wiecie arsena? nuklearny. A wed?ug belgijskiego geopolityka Jeana Thiriarta, projektowana przez niego Wielka Europa nawi??e partnerstwo strategiczne ze ?wiatem islamu. W tej sytuacji Izraelowi przypadnie rola, jak stwierdza? [Thiriart], "ma?ego pasterskiego kraju na Bliskim Wschodzie". Wreszcie trzecim regionem, którego rola zostanie zdegradowana, jest Europa ?rodkowo-Wschodnia z Polsk? na czele." ("Widmo Wielkiej Eurazji" http://www.zapalowski.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:iii-zjazd-geopolitykow-polskich&catid=20:moim-zdaniem&Itemid=54 ).

Czy mamy si? wobec tego martwi? o Stany Zjednoczone i Izrael?
Nie - zadbajmy w nowym uk?adzie o siebie. O interes Polaków i S?owian.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
SecretLegionsPL
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 132
Data rejestracji: 28.04.10
Dodane dnia 20-07-2011 15:13
Hm... ciekawe iformacje. Osobi?cie uwa?am ?e pa?stwo polskie w swoim w?asnym interesie nie powinno wtr?ca? si? w globalne rozgrywki mocarstw zmierzaj?cych do rozszerzania swoich wp?ywów. Naszym priorytetem winny by? reformy wewn?trzne które zapewni? nam silniejsz? pozycj? na arenie mi?dzynarodowej. W stosunkach z UE musimy w miar? naszych skromnych mo?liwo?ci powstrzymywa? gro?ne dla nas zap?dy Brukseli sprowadzaj?ce si? do zast?powania krajowego prawa unijnym. Federacyjne plany euro- lewactwa napawaj? co najmbiej g??bokim niepokojem.smiley


Czo?em Wielkiej Polsce
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 22-07-2011 13:30
Co to znaczy, ?e pa?stwo polskie ma si? nie wtr?ca? "w globalne rozgrywki mocarstw zmierzaj?cych do rozszerzania swoich wp?ywów"?

Rz?d jako organ pa?stwa ma prawo i obowi?zek realizowa? polityk? zgodn? z interesem narodu polskiego (a cho?by i tylko "spo?ecze?stwa", mieszka?ców Polski, je?eli poj?cie narodu sta?o si? ju? dyskusyjne). Oznacza to, ?e musi zaj?? stanowisko zarówno wobec oferty politycznej np. Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Watykanu (i kogo tam jaszcze uznamy za mocarstwo zainteresowane Polsk? i Polakami), jak i wobec dzia?a? tych mocarstw na terenie Polski, a tak?e wobec autentycznej opinii publicznej (nie sterowanej ani przez mocarstwa, ani przez Ko?ció?).

No, ale taka autentyczna opinia musi najpierw istnie?, st?d te? i takie artyku?y:
Sk?d pomys? tej krucjaty? http://polski.blog.ru/123498051.html

Edytowane przez polski blog ru dnia 22-07-2011 13:33
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
SecretLegionsPL
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 132
Data rejestracji: 28.04.10
Dodane dnia 22-07-2011 21:07
Chodzi?o mi o to ?e Polska nie powinna robi? z siebie przys?owiowego "lotniskowca" tego czy innego pa?stwa tylko zaj?? si? prowadzeniem polityki zagranicznej zgodnej w pierwszej kolejno?ci z polsk? racj? stanu. Uwa?am za skandaliczny przyk?ad mieszania si? w rozgrywki mocarstw np. posstaw? ?p. Lecha Kaczy?skiego podczas ostatniego konfliktu na Kaukazie lub wysy?anie przez "naszych" polityków" ?o?nierzy Wojska Polskiego na Bliski Wschód aby wspomaga? neokolonialne wojenki USA. Przy tej okazji warto przypomnie? s?uszne stanowisko pos?ów LPRu którzy sprzeciwili si? polskiemu uczestnictwu w wojnie przeciwko Saddamowi Husseinowi(nata bene wcze?niejszemu agentowi CIA).


Czo?em Wielkiej Polsce
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 23-07-2011 10:33
W kontek?cie przedwyborczej "krucjaty" warto przypomnie? ubieg?oroczne s?owa kard. Dziwisza:

"Krzy? - mówi? to z ca?? odpowiedzialno?ci? - nie mo?e by? narz?dziem w sporze. Krzy? nie mo?e by? "zak?adnikiem" w za?atwieniu nawet s?usznych spraw. Krzy? nie jest i nie mo?e by? w?asno?ci? ?adnego ugrupowania politycznego. Krzy? nale?y do wyznawców Chrystusa i do tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyjmuj? Jego or?dzie pojednania, mi?o?ci i pokoju." (Stanis?aw Kardyna? Dziwisz, Jasna Góra 11.08.2010).

Niektórzy blogerzy wr?cz ironizuj?:

"Troch? trzeba by?o si? naczeka? na krucjat? o. Rydzyka przeciw cz??ci narodu polskiego. Warto by?o.
Nie mo?e tak by?, ?e cz??? Polaków i to zdecydowanie wi?ksza ?yje pod wp?ywem ojca k?amstwa, Szatana.
Polakom potrzebna jest prawda - gorzka prawda. W tego szatana nale?y uderzy? ró?a?cem. Sygna? do krucjaty rewolucyjnej daje w?a?nie o. Rydzyk.
Hajda na szatana, na barykadach nasz? broni? b?dzie ró?aniec. B?dziemy uderza?, a? scze?nie szatan, a wraz z nim wi?kszo?? Polaków.
Nie wiem, ilu nas b?dzie po zwyci?stwie krucjaty ró?a?cowej. Nie ilo?? Polaków, ale ich jako?? si? liczy.
Ró?a?cowi Polacy, do dzie?a!"

(Krucjata ró?a?cowa o. Rydzyka., 16.07.2011 http://nadblog-wszystkich-blogow.blog.onet.pl/Krucjata-rozancowa-o-Rydzyka,2,ID431082092,n ).

Obawia? si? nale?y, ?e pomys? z t? krucjat? mo?e co najwy?ej skonsolidowa? zwolenników PiS i RM przed wyborami, ale w ostatecznym efekcie mo?e przynie?? wzrost liczby g?osuj?cych na PO/SLD (syndrom wyboru pomi?dzy Wa??s? i Kwa?niewskim) oraz dalszy spadek autorytetu Ko?cio?a, a wi?c dalszy odwrót od chrze?cija?stwa.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 02-08-2011 15:06
Krótko:

- krucjata - kolejna inicjatywa sekty smole?skiej/szale?ców (niepotrzebne skre?li?)

- wymodlone zmiany na W?grzech - no, to jaki? ?art po prostu!
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 04-08-2011 11:22
"P?omienne kazanie wzywaj?ce do podj?cia KRUCJATY RÓ?A?COWEJ ZA OJCZYZN?
(...)
Polacy powinni milionami wyj?? na ulice i wo?a?: Ludzie, obud?cie si?. Walczmy, chro?my, poniewa? obudzimy si? w niewoli. A tych milionów nie ma. I mo?e warto sobie zada? pytanie dlaczego ich nie ma. Dlaczego nie ma tych milionów na ulicach, domagaj?cych si?, aby byt suwerenny, byt Polski zosta? zabezpieczony. Dlaczego tego nie ma? I znów jest to pytanie, które powraca: gdzie jest nasza dusza Polska? Gdzie s? te miliony, które potrafi?y gromadzi? si? na Jasnej Górze i sk?ada? ?luby Jasnogórskie Narodu i wo?a?: Królowo Polski, przyrzekamy broni? ?ycia ludzkiego bardziej za cen? w?asnego ?ycia, ?ycia nienarodzonych. Gdzie s? te t?umy? (...)

Patrzymy dzisiaj na W?grów i na ?wiadectwo i na to, co uda?o im si? uczyni? w tak krótkim czasie, kiedy odwo?ali si? przez ró?aniec do Bo?ej opieki i chcemy na nasz w?asny polski styl, odwo?uj?c si? do tych, którzy nam zostali dani, jak s?uga Bo?y kardyna? Hlond, jak s?uga Bo?y kardyna? Wyszy?ski, jak wielu innych. Chcemy na ich s?owach, ich ?wiadectwach, ich ?wiat?ach si? oprze? by walczy? o ten naród by wzi?? udzia? w tej walce, która toczy si? ju?, czy chcemy tego, czy nie o dusz? tego narodu. Chcemy zawalczy? o to."

http://toczytaelita.nowyekran.pl/post/21160,plomienne-kazanie-wzywajace-do-podjecia-krucjaty-rozancowej-za-ojczyzne

Czy nie jest to kszta?towanie atmosfery insurekcyjnej?
Wszystko ju? by?o:
"Obok Or?a znak Pogoni,
poszli nasi w bój bez broni..."

a potem si? okaza?o, ?e ró?a?ce, krzy?e i dobre ch?ci nie wystarczy?y.

Uwa?ajmy, historia lubi si? powtarza?.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 11-08-2011 12:31
Gdyby kto? si? zastanawia?: ile krucjaty jest w tej "krucjacie" (ile czystej religii, a ile prawdziwej polityki), to powinien wzi?? pod uwag? i taki tekst:

"Ksi?dz Natanek i ojciec Rydzyk jako mistrzowie patriotycznej rewolucji?

W naszym konserwatywnym ?rodowisku, krytycznym wobec PiS, co jaki? czas ujawnia si? dyskusja czy partia ta jest bardziej niebezpieczna dla polskiej prawicy czy dla polskiego katolicyzmu. Nie mam w?tpliwo?ci, ?e PiS i ca?y ruch smole?ski opiera si? wy??cznie na demagogicznej charyzmie jednego cz?owieka: Jaros?awa Kaczy?skiego. Po jego odej?ciu z polityki lub ?mierci Sekta Smole?ska [SS] rozpadnie si?, a poj?cia "prawicy" i "katolicyzmu" b?d? o?mieszone na dziesi?ciolecia. Nikt bowiem lepiej nie przyczynia si? dzi? do przysz?ej laicyzacji Polski jak w?a?nie Jaros?aw Kaczy?ski, przekszta?caj?c polski katolicyzm w rodzaj "lotniczej" sekty. W tekstach zwolenników SS raz po raz czytamy, ?e 10 kwietnia w samolocie prezydenckim lecia? Jezus Chrystus, a medialna nagonka na Lecha Kaczy?skiego jest ju? porównywana z procesem Jezusa.

Miar? religijnego szale?stwa SS jest przera?aj?cy komentarz Pana Andrzeja Sobkowiaka pod jednym z moich tekstów na facebooku:

W dobie, gdy panuje otwarta wojna sil ateistycznych i demoliberalnych przeciw KK, w??cznie z dywersj? ideologiczn? w ?onie samego ko?cio?a, tacy bojownicy jak Rydzyk, Natanek czy Ma?kowski mog? zmobilizowa? do obrony ko?cio?a, wiary i to?samo?ci. Ich przes?anie musi by? si?a rzeczy uproszczone. Gdy si? przyst?puje do boju, nie czas jest na dyskurs teologiczny. Dlatego haniebne jest, ze podkopuje pan ich pozycje albo to pos?uguj?c sie argumentami wroga, albo wrogowi tych argumentów dostarczaj?c.

To bardzo charakterystyczne s?owa dla przedstawicieli SS: guzik mnie obchodz? dogmaty, nie interesuj? nas prawdy wiary, mamy w nosie czy pogl?dy religijne popieraj?cych nas duchownych s? prawowierne, czy te? jest to - u?ywaj?c okre?lenia Piusa X - "skrzy?owanie wszelkich herezji". Wa?ne jest aby duchowni wzi?li udzia? w naszej patriotycznej rewolucji, która wyniesie do w?adzy PiS, a Jaros?awa Kaczy?skiego uczyni Premierem lub Prezydentem IV RP.

Podczas gdy Jaros?aw Kaczy?scy, jego pomagierzy i nadworni "teologowie polityczni" zaczadzeni wizj? "m?cze?stwa" Lecha Kaczy?skiego staraj? si? jeszcze zachowa? jakie? pozory w akcji upartyjnienia polskiego katolicyzmu i przekszta?cenia go w religi? posmole?sk?, szeregowi zwolennicy tej rewolucji politycznej - jak w?a?nie Andrzej Sobkowiak - pisz? do nas otwartym tekstem: Ko?ció? nas nie interesuje, prawda katolicka nas nie interesuje, to tylko instrumenty w walce o w?adz? i nasz? "patriotyczn?" rewolucj?. Ko?ció? mo?e si? zapa??, rozpa??, sp?on?? - byle Jaros?aw Kaczy?ski doszed? do w?adzy.

Adam Wielomski"

07.08.2011 http://konserwatyzm.pl/artykul/1295/ksiadz-natanek-i-ojciec-rydzyk-jako-mistrzowie-patriotycznej

Odmawiaj?c ró?aniec, módlmy si?, by do tego nigdy nie dosz?o.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 30-08-2011 00:46
Adam Smiech napisa?/a:
Krótko:
- krucjata - kolejna inicjatywa sekty smole?skiej/szale?ców (niepotrzebne skre?li?)
- wymodlone zmiany na W?grzech - no, to jaki? ?art po prostu!


I wykraka? Pan.

PREMIER ORBAN "NAWRÓCONY" NA WSPÓ?PRAC? Z ROSJ??

Jak doniós? 29.08.2011 portal interia.pl, Wiktor Orban - ulubieniec aktywistów "krucjaty ró?a?cowej na wzór w?gierski" - zamierza w swoich staraniach o uratowanie suwerenno?ci gospodarczej W?gier wykorzysta? wszelkie mo?liwe ?rodki, a nawet chce znale?? sojuszników w Rosji, Chinach i krajach arabskich:

"Viktor Orban ostrzeg?, ?e w?gierskiej gospodarce grozi krach z powodu kryzysu w strefie euro. - W?grzy od dawna nie stali przed tak trudnym wyzwaniem i tak trudn? jesieni? jak w tym roku - przyzna? premier dodaj?c, ?e "drastyczne oszcz?dno?ci maj? zapobiec temu, by W?gry, tak jak Grecja, nie straci?y suwerenno?ci gospodarczej".

Orban przyzna?, ?e w?gierska gospodarka nie odnotowuje tendencji wzrostowych. Zapewni? jednak, ?e "rz?d wszystkimi dost?pnymi ?rodkami b?dzie d??y? do utrzymania 3-procentowego deficytu budzetowego". We wrze?niu gabinet przedstawi za?o?enia kolejnego pakietu oszcz?dno?ciowego.

Premier Orban podkre?li?, ?e inne kraje Unii, które krytykowa?y W?gry, id? w ich ?lady, ?ci?gaj?c podatki od instytucji finansowych. Zdaniem Orbana, kryzys w strefie euro wymaga poszukiwania nowych sojuszników spoza Wspólnoty: nale?? do nich Chiny, Rosja i kraje ?wiata arabskiego."

http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/grecki-scenariusz-w-kolejnym-europejskim-kraju,1687298

Niedowiarki maj? si? z pyszna, a my nie mamy nic przeciwko wymodleniu tak?e i u nas podobnej zmiany geopolitycznej orientacji "na wzór w?gierski".

Zob. tak?e:
Sk?d pomys? tej krucjaty? http://polski.blog.ru/123498051.html

Edytowane przez polski blog ru dnia 30-08-2011 01:18
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 05-09-2011 11:08
DZIEWI?? MIESI?CY WCZE?NIEJ...

(Informacja "G?osu Rosji" z dnia 30.11.2010 r.)

"U progu przewodnictwa W?gier w UE jej premier zacie?nia stosunki z Rosj?

W okresie w?gierskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej pojawi? si? nowe impulsy dla wspó?pracy na kontynencie europejskim, wyra?a nadziej? Moskwa. Wspó?praca rosyjsko-w?gierska ma olbrzymi potencja?, zaznaczy? W?adimir Putin podczas spotkania w Moskwie z w?gierskim koleg? Wiktorem Orbanem.

W?gry poczynaj?c od 1 stycznia 2011 roku obejm? przewodnictwo w Unii Europejskiej, czyli w tym okresie b?d? g?ównym negocjatorem w rozmowach z Moskw?. Ma to dla nas wa?ne znaczenie - zaznaczy? W?adimir Putin rozpoczynaj?c spotkanie z w?gierskim koleg? - porozmawiamy na temat wspó?dzia?ania z Uni? Europejsk?. Mam nadziej?, ?e pod waszym przewodnictwem Unia Europejska uzyska odpowiedni impuls dla wspó?pracy z Rosj?.

Premierzy Rosji i W?gier omówili tak?e szereg du?ych projektów energetycznych. Mamy tematy do dyskusji w sferze energetyki, na przyk?ad, perspektywy rozwoju energetyki atomowej - podkre?li? W?adimir Putin. - Zagadnienia do omówienia s? tak?e w sferze transportu oraz technologii zaawansowanych. Co dotyczy nanotechnologii, to w tej dziedzinie mamy konkretne plany, posuni?cia oraz przedsi?biorstwa. S? tak?e du?e projekty, o których, mam nadziej?, tak?e porozmawiamy.

Szefowie rz?dów stwierdzili wzrost wymiany handlowej w 2010 roku. Wzajemne inwestycje obu pa?stw maj? zrównowa?ony charakter. W?gierskie przedsi?biorstwa zainwestowa?y w Rosji dwa miliardy dolarów, natomiast trzy miliardy zainwestowa? rosyjski biznes na W?grzech. Jednak w tej sferze wynik?y powa?ne problemy.

Rosyjska spó?ka Surgutnieftiegaz naby?a 20 % akcji w?gierskiej spó?ki MOL. Jednak Rosjanie nie s? dopuszczani do udzia?u w zarz?dzaniu tym w?gierskim operatorem naftowym. Koliduje to ze wszystkimi zasadami prowadzenia biznesu. Podobnie sytuacja ma si? z w?gierskimi narodowymi liniami lotniczymi MALEV. Rosyjski Aeroflot zosta? jego partnerem strategicznym i zainwestowa? znaczne pieni?dze, aby uratowa? t? spó?k? przed bankructwem. Mimo to interesy strony rosyjskiej równie? nie s? uwzgl?dniane.

Szef w?gierskiego rz?du Wiktor Orban wyrazi? nadziej?, ?e strony nie tylko znajd? odpowiedzi na istniej?ce pytania, ale równie? umocni? zaufanie i rozszerz? sfery wspó?dzia?ania. Ma to wa?ne znaczenie dla obu stron."

http://polish.ruvr.ru/2010/11/30/35990184.html

No prosz?.

A kiedy W?gry ko?czy?y w po?owie 2011 roku swe przewodnictwo w UE, dogaduj?c si? w tym okresie z Rosj?, a zapewne te? z Chinam i krajami arabskimi, w Polsce rozpoczyna?a si? na dobre akcja "krucjaty ró?a?cowej na wzór w?gierski", w któr? bardzo mocno zaanga?owali si? krytycy Rosji i zwolennicy polityki proameryka?skiej.

Gdy wi?c pod koniec sierpnia b.r. Wiktor Orban og?asza? ju? publicznie, ?e sojuszników widzi w Rosji, Chinach i w krajach arabskich, to prezes Kaczy?ski mówi? na konwencji wyborczej swej partii (27.08), ?e ca?a nadzieja w PiS-ie i w "zbli?eniu z Zachodem" (Zamiast prawdziwego, autentycznego zbli?enia z Zachodem, mamy podporz?dkowywanie Polski Rosji Putina.).

Czy?by wi?c naprawd? W?grzy do?wiadczyli ju? "cudu krucjaty ró?a?cowej"?

Patrz?c na W?gry i Rosj?, coraz bardziej zaczynam w to wierzy?.

Edytowane przez polski blog ru dnia 05-09-2011 12:06
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Sk?d pomys? tej krucjaty?
polski blog ru
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 216
Data rejestracji: 25.06.11
Dodane dnia 18-09-2011 12:53
JAK FUNKCJONUJE PROAMERYKA?SKA PROPAGANDA?

Po wrzuceniu do wyszukiwarki youtube has?a "W?gry Rosja" odnajdujemy na czele to:

"Strach przed Rosj?"
http://www.youtube.com/watch?v=PKQVrkPdJsQ

Jest to ordynarna propaganda antyrosyjska, skierowana do konkretnej grupy odbiorców. Kto? naiwny móg?by wywnioskowa? z tego filmiku, ?e np. Rosja sprzeciwia si? kontaktom Polski i W?gier, bo obawia si? ich wspó?pracy i - w jej efekcie - kolejnego "cudu nad Wis??".

TYMCZASEM po wrzuceniu do wyszukiwarki youtube has?a "W?gry Rosja" w j?zyku rosyjskim odnajdujemy to:

"Rosja i W?gry. Nowe mo?liwo?ci wspó?pracy"
http://www.youtube.com/watch?v=ZanLa-ub5fU

Opis: "Wyjazdowe spotkanie w?gierskiego Business Clubu w dniach 24-25 maja 2011 r. w mie?cie Wo?ogda. Organizatorzy: W?gierski Business Club, Spó?ka Nord, European Business Holding, urz?d miasta Wo?ogda."

Dwa ?wiaty: propaganda antyrosyjskiej "krucjaty" i rzeczywisto??.

PRZED WYBORAMI PROPAGANDA ANTYROSYJSKA NASILI?A SI?, dochodzi tak?e do jawnych prowokacji wymierzonych w pojednanie polsko-rosyjskie i wspó?prac? Polski z Rosj?:

"Adam S?omka zatrzymany
17.09.2011
Rusofob w Katowicach malowa? swastyki
Kandyduj?cy do Senatu dzia?acz KPN-OP Adam S?omka zosta? w sobot? zatrzymany przez policj? za zniszczenie stoj?cego w centrum Katowic pomnika po?wi?conego ?O?NIERZOM RADZIECKIM. Kandydat namalowa? na nim faszystowskie i komunistyczne symbole." (konserwatyzm.pl).

POLACY POWINNI SZUKA? PRAWDY. Na jej okruchy mo?na natrafi? w ró?nych miejscach:

"Niemcy to ko? troja?ski Rosji w Europie - mówi? szef MSZ Rados?aw Sikorski (do) zast?pcy sekretarza stanu USA.
(...)
Ujawniona przez WikLeaks ameryka?ska depesza z 2008 r. dotyczy?a m.in. szczytu NATO w Bukareszcie. Minister cierpko zauwa?y?, ?e gdy Polska wchodzi?a do UE w 2004 r., wielu oskar?a?o (j?), ?e jest koniem troja?skim USA w Europie. Ale w NATO jest inny ko? troja?ski - czytamy w depeszy.
Niemcy wydaj? si? mie? uk?ad z Rosj? - doda? Sikorski. a w zamian niemieckie koncerny robi? interesy w Rosji na setki miliardów euro" (wiadomo?ci.onet.pl, 17.09.2011).

M?dremu do??.
http://polski.blog.ru/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014