Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:18:36
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
33
33
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor B?dzie Indult Generalny?
Administrator
Super Administrator

Postów: 33
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Data rejestracji: 22.04.07
Dodane dnia 21-05-2007 18:49
"Ojciec ?wi?ty ma zamiar rozszerzy? na ca?y Ko?ció? ?aci?ski mo?liwo?? celebracji Mszy ?wi?tej i Sakramentów wed?ug ksi?g liturgicznych promulgowanych przez b?ogos?awionego Jana XXIII w 1962 roku" - powiedzia? kard. Hoyos.
Za serwisem Sanctus.pl podajemy tre?? wyst?pienia kard. Hoyosa.
Drodzy i Czcigodni Bracia,

Pozwalam sobie zaprezentowa? krótk? informacj? o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei i o stanie spraw duszpasterskich, które Ojciec ?wi?ty odda? do jej kompetencji.

Komisja zosta?a utworzona przez S?ug? Bo?ego Jana Paw?a II w roku 1988, kiedy znaczna grupa kap?anów i wiernych - którzy wyrazili swoje rozgoryczenie z powodu soborowej reformy liturgicznej i zgromadzili si? pod przewodnictwem francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre - odci??a si? od niego, poniewa? nie zgadzali si? ze schizmatyckim aktem wy?wi?cenia biskupów bez wymaganej zgody Papie?a. Oni bowiem postanowili pozosta? w pe?nej komunii z Ko?cio?em. Ojciec ?wi?ty, pisz?c Motu Proprio Ecclesia Dei Adflicta, powierzy? naszej Komisji opiek? duszpastersk? nad tymi wiernymi Tradycjonalistami.

Dzisiaj, aktywno?? Komisji nie ogranicza si? do s?u?enia tym wiernym, którzy, w tamtym czasie, pragn?li pozosta? w pe?nej jedno?ci z Ko?cio?em, ani do wysi?ków zako?czenia bolesnej sytuacji podzia?u oraz prób doprowadzenia do powrotu braci z Bractwa ?w. Piusa X do ca?kowitej wspólnoty. Na mocy woli Ojca ?wi?tego, ta dykasteria rozszerza swoj? s?u?b?, do tego jeszcze, aby zaspokoi? s?uszne pragnienia tych, którzy z powodu szczególnej wra?liwo?ci, a nie maj?c powi?za? z wy?ej wspomnianymi grupami, chc? kultywowa? staro?ytn? liturgi? ?aci?sk? w sprawowaniu Eucharystii i innych Sakramentów.

Niew?tpliwie, najwa?niejsze wysi?ki, które dotycz? ca?ego Ko?cio?a, to poszukiwanie ko?ca sytuacji podzia?u i odbudowa pe?nej jedno?ci bez ?adnych niejasno?ci. Ojciec ?wi?ty, który by? przez lata cz?onkiem tej Komisji, ?yczy sobie aby sta?a si? organem Stolicy Apostolskiej z godnym i wyra?nym celem zachowania i podtrzymania skarbu Tradycyjnej Liturgii ?aci?skiej. W tym miejscu trzeba jasno powiedzie?, ?e to nie jest zwrot wstecz r11; powrót do czasów sprzed reformy z roku 1970. Jest to, natomiast, wielkoduszna propozycja Wikariusza Chrystusa, który, jako wyra?enie swojej pastoralnego zapa?u, pragnie odda? do dyspozycji ca?ego Ko?cio?a wszystkie skarby Liturgii ?aci?skiej, które przez stulecia o?ywia?y ?ycie duchowe tak wielu pokole? katolickich wiernych. Ojciec ?wi?ty pragnie zachowa? te ogromne duchowe, kulturalne i estetyczne walory zwi?zane z dawn? Liturgi?. Odzyskanie tych skarbów nie jest zwi?zane z pomniejszaniem drogocenno?ci obecnej Liturgii Ko?cio?a.

Dla powy?szych powodów, Ojciec ?wi?ty ma zamiar rozszerzy? na ca?y Ko?ció? ?aci?ski mo?liwo?? celebracji Mszy ?wi?tej i Sakramentów wed?ug ksi?g liturgicznych promulgowanych przez b?ogos?awionego Jana XXIII w 1962 roku. Istnieje dzisiaj nowe i odnowione zainteresowanie t? liturgi?, która nigdy nie zosta?a zakazana i która, jak powiedzieli?my, jest uwa?ana za skarb, i równie? z tej przyczyny Ojciec ?wi?ty jest przekonany, ?e nadszed? czas aby u?atwi?, jak chcia?a zrobi? pierwsza Komisja Kardyna?ów w 1986 roku, dost?p do tej liturgii, czyni?c j? rnadzwyczajn? form?r1; (extraordinary form) jednego Rytu Rzymskiego.

Istniej? dobre wzory wspólnot ?ycia religijnego lub apostolskiego, powo?anych przez Stolic? ?wi?t?, które celebruj? dawn? liturgi? w pokoju i spokojnym usposobieniu. Grupy wiernych, którzy uczestnicz? w tych celebracjach z rado?ci? i wdzi?czno?ci?, gromadz? si? wokó? nich. Ostatnio powo?ane to: Instytut ?w. Filipa Nereusza w Berlinie, który dzia?a jako Oratorium, i który jest równie? obecny i dobrze odbierany w diecezji Trewiru; Instytut Dobrego Pasterza w Bordeaux, który gromadzi razem ksi??y, seminarzystów i wiernych, niektórych z nich z Bractwa ?w. Piusa X. Procedura rozpoznania wspólnoty kontemplacyjnej Oaza Jezusa Kap?ana, z Barcelony, jest mocno zaawansowana.

W Ameryce ?aci?skiej, o czym dobrze wiadomo, musimy dzi?kowa? Panu za powrót ca?ej diecezji, tej w Campos - wcze?niej Lefebvrystowskiej, która teraz po pi?ciu latach, wydaje dobre owoce. To by? pokojowy powrót i wierni, którzy zapisali si? do Administratury Apostolskiej s? zadowoleni, ?e mog? ?y? w pokoju ze swoimi parafialnymi wspólnotami; co wi?cej, w efekcie niektóre brazylijskie diecezje nawi?za?y kontakty z Administratur? Apostolsk? w Campos, która daje swoich kap?anów do ich dyspozycji, dla opieki nad tradycjonalistycznymi wiernymi w ich lokalnych ko?cio?ach. Plan Ojca ?wi?tego zosta? cz??ciowo potwierdzony w Campos, gdzie pe?ne zgody wspó?istnienie dwóch form jedynego Rytu Rzymskiego w Ko?ciele jest pi?kn? rzeczywisto?ci?. Mamy nadziej?, ?e ten model przyniesie dobre owoce równie? w innych miejscach w Ko?ciele, gdzie ?yj? razem Katolicy o ró?nych wra?liwo?ciach liturgicznych. A ponadto ufamy, ?e ten sposób ?ycia razem, przyci?gnie równie? tych Tradycjonalistów, którzy nadal pozostaj? daleko.

Obecnie cz?onkami Komisji s? kardyna?owie: Julian Herranz, Jean-Pierre Ricard, William Joseph Levada, Antonio Canizares i Francis Rode. Jej konsultantami s? podsekretarze z niektórych innych dykasterii.

W ramach Ecclesia Dei zgromadzi?o si? do tej pory kilkana?cie wspólnot rozsianych po ?wiecie. 300 ksi??y, 79 zakonników, 300 zakonnic, 200 seminarzystów i kilkaset tysi?cy wiernych. Zainteresowanie m?odych szczególnie wzrasta we Francji, USA, Brazylii, W?oszech, Skandynawii, Australii i Chinach. Z Diecezji Campos przyby?o, od momentu jej powrotu, 50 kap?anów, oko?o 50 seminarzystów, 100 zakonnic i 25 tysi?cy wiernych.

Natomiast grupy Lefebvrystowskie maj? dzisiaj 4 Biskupów, których wy?wi?ci? Abp Lefebvre, 500 ksi??y i 600 tysi?cy wiernych. Do??czy?o do tej grupy kilkana?cie klasztorów kontemplacyjnych oraz niektóre m?skie i ?e?skie wspólnoty religijne, przy których s? parafie, seminaria i stowarzyszenia. Oni s? obecni w 26 krajach.

Pro?my Boga, ?eby to przedsi?wzi?cie Ojca ?wi?tego mog?o zosta? wkrótce zrealizowane dla jedno?ci Ko?cio?a.====================
Balian of Ibelin: What could a king ask of a man like me?
Godfrey of Ibelin: A better world than has ever been seen. A kingdom of conscience. A kingdom of heaven...
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: B?dzie Indult Generalny?
ReTlif
Użytkownik

Postów: 7
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 21-05-2007 19:33
Ja my?l?, ?e BXVI, jest bardzo m?dry, a co "nagle to po diable" ... on musi godzi? wiele spraw, i wiele ró?nych "interesów".
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: B?dzie Indult Generalny?
Kaban123
Użytkownik

Postów: 5
Data rejestracji: 23.05.07
Dodane dnia 23-05-2007 14:35
B?dzie, ale mo?e za 2-3 lata.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014