Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:38:31
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
3
3
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Kult fa?szu w KK
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 09:01
Dzi? w Ko?ciele Rzymsko-katolickim kolejny tzw. Dzie? Judaizmu. Indoktrynacja filosemicka i filojudaistyczna uprawiana jest w polskim Ko?ciele na ca?ego z Janem Paw?em II na sztandarach. Moja córka np. otrzymuje wiedz? na temat aposto?ów podan? nast?puj?co: Mateusz - ?yd itd. Marek - ?yd itd., Jan - ?yd itd., ?ukasz - itd. (brak informacji, ?e by? Grekiem). Tymczasem p. Dariusz Zalewski, or?downik edukacji klasycznej i przeciwnik szkolnej indoktrynacji (obydwa za?o?enia jak najbardziej s?uszne) odpowiadaj?c dyskutantowi na swojej stronie pisze: "Dzi?ki religii katolickiej (w szkole - przyp. A?) dzieci poznaj? obiektywn? prawd?, wzmacniaj? si? moralnie oraz duchowo. Tym samym buduj? swoisty pancerz ochronny przed manipulacjami, a tak?e prymitywn?, demoliberaln?, ateistyczn? i agnostyczn? propagand?". Jest to podej?cie idealistyczne, niestety naiwne i ca?kowicie oderwane od rzeczywisto?ci. Poni?ej tekst PAP na temat bie??cego Dnia J., który pokazuje skal? tego skandalicznego zjawiska.

"16.01. Przemy?l (PAP) - Przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik powiedzia?, ?e jest wdzi?czny ?ydom, ?e kultywuj? kultu Holokaustu, Shoah. Abp Michalik jest gospodarzem XIV Dni Judaizmu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

"Jestem wdzi?czny ?ydom, ?e kultywuj? kult Holocaustu, Shoah, bo budz? sumienie ?wiata, ?e tego rodzaju historia nie mo?e si? powtórzy?" - powiedzia? abp Michalik podczas konferencji prasowej. W niedziel? w Przemy?lu na wspólnej konferencji prasowej wraz z nim wyst?pili m.in.: zwierzchnik Ko?cio?a greckokatolickiego w Polsce, metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak, przewodnicz?cy Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski bp Mieczys?aw Cis?o, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, rabin Krakowa Boaz Pash i rabin Galicji Edgar Gluck.

Abp Michalik podkre?li?, ?e w relacjach chrze?cija?sko-?ydowskich nie ma miejsca na niech??, nie?yczliwo??, a tym bardziej na nienawi??. "Nie by?oby to ani ?ydowskie, ani chrze?cija?skie, ani katolickie" - zaznaczy?. Przypomnia? s?owa Jana Paw?a II, który mówi?, ?e "Jezus Chrystus prowadzi nas do judaizmu".

Michael Schudrich, nawi?zuj?c do wypowiedzi abp Michalika powiedzia?, ?e kiedy cz?owiek my?li o Holocau?cie to zdaje sobie spraw?, ?e jest z?o, którego nie mo?na zrozumie?. "Jest z?o, którego nie mog? zrozumie?, ale jest i dobro?, której nie rozumiem. Jak rodzina Ulmów (zosta?a rozstrzelana przez Niemców za ukrywanie ?ydów - PAP), jak wiele innych rodzin Polaków w czasie wojny. To jest dobro?, której ja nie mog? zrozumie?" - doda?.

Zaznaczy?, ?e jako przedstawiciel spo?eczno?ci ?ydowskiej, która obecnie nie jest prze?ladowana i nie musi obawia? si? opresji, ma obowi?zek g?o?no mówi? o chrze?cijanach, którzy s? w niektórych krajach prze?ladowani. "Np. w Chinach, Egipcie, te? niedawno w Pakistanie. My mieli?my taki czas cierpienia i dzisiaj, w Dzie? Judaizmu, mamy obowi?zek g?o?no mówi?, kiedy nasi bracia maj? trudno?ci. Nie mo?emy milcze?" - doda?.

W opinii Edgara Glucka, zwi?zki chrze?cija?sko-?ydowskie s? od wieków, ale dzi?ki Janowi Paw?owi II, Benedyktowi XVI i metropolicie krakowskiemu kardyna?owi Stanis?awowi Dziwiszowi s? naprawd? serdeczne. Gluck wyrazi? nadziej?, ?e takie spotkania jak to w Przemy?lu b?d? kontynuowane.

W niedziel? na przemyskim Kirkucie odby?a si? modlitwa za zmar?ych. Pó?niej w archikatedrze greckokatolickiej odprawiono nabo?e?stwo ku czci kap?ana tego obrz?dku b?. ks. Emiliana Kowcza, który poniós? ?mier? za pomaganie ?ydom w okresie II wojny ?wiatowej. W archikatedrze ?aci?skiej odby?o si? za? wspólne nabo?e?stwo S?owa Bo?ego z udzia?em m.in. abp Michalika i naczelnego rabina Polski.

Wieczorem w auli przemyskiego Wy?szego Seminarium Duchownego otwarto wystaw? przypominaj?c? rodzin? Ulmów z Markowej k. ?a?cuta. Podczas okupacji niemieckiej Józef i Wiktoria Ulmowie przechowywali w swoim domu o?mioro ?ydów. Józef, jego ci??arna ?ona, ich sze?cioro dzieci oraz ukrywaj?cy si? ?ydzi z rodzin Szalów i Goldmanów zostali rozstrzelani.

Abp Michalik poinformowa?, ?e w tej miejscowo?ci powstanie muzeum przypominaj?ce tamte wydarzenia. Trwa proces beatyfikacyjny Ulmów.

Wieczorem z udzia?em m.in. bp Cis?y, rabina Schudricha oraz prof. Jana Grosfelda w WSD odby?a si? dyskusja panelowa "Chrze?cijanie-?ydzi". Zastanawiano si? m.in. nad definicjami okre?laj?cymi spo?eczno?? ?ydowsk? z pozycji katolickiej - jako "starsi bracia w wierze", której u?ywa? Jan Pawe? II, czy "ojcowie w wierze", którym pos?uguje si? Benedykt XVI.

Zdaniem Schudricha, oba okre?lenia s? dobre, ale - w jego opinii - pierwsze jest lepsze. "Bycie starszym bratem oznacza pewn? równo??. Z kolei okre?lenie +ojcowie+ oznacza pewn? wy?szo??, a nie o to chodzi" - argumentowa?.

Wed?ug przewodnicz?cego Zwi?zku Gmin Wyznaniowych ?ydowskich w Polsce, do gmin ?ydowskich w Polsce nale?y ok. 4 tys. osób, natomiast ?ydów w Polsce mieszka ok. 20 tys.

Dzie? Judaizmu w polskim Ko?ciele katolickim ustanowiony zosta? 1997 r.(PAP)

?ród?o: PAP"
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 09:59
"Dzi?ki religii katolickiej (w szkole - przyp. A?) dzieci poznaj? obiektywn? prawd?, wzmacniaj? si? moralnie oraz duchowo. Tym samym buduj? swoisty pancerz ochronny przed manipulacjami, a tak?e prymitywn?, demoliberaln?, ateistyczn? i agnostyczn? propagand?". Jest to podej?cie idealistyczne, niestety naiwne i ca?kowicie oderwane od rzeczywisto?ci.

Ale je?li si? zastanowi?, jest to podej?cie prawdziwe! Trzeba tylko pami?ta?, ?e ma to by? religia katolicka. Nie judeochrze?cija?ska...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 10:15
Ja nie twierdz?, ?e to jest podej?cie nieprawdziwe. P. Zalewski ma racj?, je?eli chodzi o sytuacj? teoretyczn?. Rzecz w tym, ?e nauka religii jaka odbywa si? wspó?cze?nie w szko?ach, tylko w niewielkim stopniu ten idea? wyra?a. Jest to naturalnie pochodna sytuacji w Ko?ciele. Mo?na Ko?cio?a Katolickiego nie lubi?, mo?na by? nawet jego wrogiem, ale do SWII trudno by?o mu (poza tematami dost?pnymi raczej dla ludzi ponadprzeci?tnie wykszta?conych) zarzuci? brak konsekwencji. Dzisiaj jest to ju? niestety przesz?o??. Jak? prawd? obiektywn? otrzymuje dziecko ucz?c si? o ?ydach, ekumenizmie itd. w stylu posoborowym? A kiedy pos?ucha lub przeczyta wypowiedzi, takie jak powy?sze, jaki b?dzie mia?o obraz prawdy obiektywnej? P. Zalewski ?yje w krainie u?udy, chcia?by, ?eby by?o jak niegdy? i nieco na si?? przypisuje obecnej nauce religii cechy wzi?te z przesz?o?ci i ze swego, s?usznego (ale co z tego?) idea?u. I nawet je?li w Polsce istnieje kilka czy kilkana?cie szkó? rzeczywi?cie ów idea? realizuj?cych, to nie zmienia obrazu ca?o?ci.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 11:18
Oczywi?cie, ?e tak. Mnie chodzi?o w?a?nie o pewn? zasad?... Mo?e pos?u?? si? przyk?adem: Gdybym np. powiedzia?a, ?e niesypana marchewka jest zdrowa, kto? móg?by mi zarzuci?, ?e jestem idealistk?, bo niesypanych marchewek ju? prawie nie ma. Wiem, ?e prawie nie ma, ale wiem te?, ?e jest zdrowa. (No chyba, ?e najnowsze badania... smiley )
Poniewa? znam p. Zalewskiego, my?l?, ?e zdaje on sobie spraw? z tego, jak wygl?da wspó?czesna nauka religii. I nie dziwi? si?, ?e chcia?by, aby by?o jak kiedy?, bo ja te? bym chcia?a...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 17-01-2011 21:04
No có?, po SWII Ko?ció? mocno zaszkodzi? sam sobie. Zmiana formy prowadzi nieuchronnie do zmiany tre?ci, co teraz widzimy. Jan Pawe? II stara? si? zachowa? tradycyjne nauczanie w nowej formie, ale mo?e to w?a?nie ta forma , wspania?a, wzruszaj?ca msza trydencka, zapach kadzid?a, dostojny d?wi?k organów i podnios?e pie?ni zamiast gitar i murzy?sko-gospelowych piosenek, ?wi?ty j?zyk, strzeliste pi?kne ko?cio?y na Chwa?? Bo?? a nie na podobie?stwo zborów i synagog, symbolika, obecno?? Boga, sacrum -- tego wszystkiego zabrak?o, a przemiawia?y do serca mo?e i silniej ni? jakiekolwiek nauczanie. Papie?e posoborowi starali si? zachowa? tre?? bez formy, ale to droga donik?d. Je?li SWII mia? przystosowa? Ko?ció? do wspó?czesno?ci, to mo?e trzeba by?o dostosowa? nauczanie w najbardziej kontrowersyjnych sprawach zamiast zmienia? form?. Wystarczy spojrze? na statystyki urodze? w niegdy? p?odnych bastionach wiary rzymskiej - Polsce, W?oszech, Irlandii, Hiszpanii, by si? przekona? jak marginalny wp?yw ma papieskie nauczanie o antykoncepcji... Wydaje si?, ?e brak zmian w formie i tre?ci nie przyniós?by tyle szkód, co obecna sytuacja, cho? laicyzacja , przemiany obyczaowe i zwi?zana z tym erozja autorytetu Ko?cio?a by?y chyba nieuchronne.

Edytowane przez kot dnia 17-01-2011 21:26
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Arek
Użytkownik

Postów: 29
Data rejestracji: 08.01.10
Dodane dnia 17-01-2011 21:45
Mia?em kiedy? okazj? by? na mszy ?wi?tej w ko?ciele prawos?awnym i musz? powiedzie? ?e jak patrz? na te po soborowe murzy?skie ta?ce w naszym ko?ciele to zdecydowanie bli?ej mi w obrz?dku do tego co proponuje prawos?awie. Oni niczego nie reformuj? a poza tym warto pami?ta? ?e nasz Ko?ció? popar? przyst?pienie Polski do UE a Cerkiew Prawos?awna w Polsce nie zrobi?a tego co zosta?o skrz?tnie przemilczane.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
ricardopl77
Użytkownik

Postów: 396
Data rejestracji: 01.06.10
Dodane dnia 17-01-2011 22:02
Równie? tradycyjna jest liturgia Ko?cio?a Starokatolickiego Mariawitów - sprawowana na bazie obrz?dku trydenckiego, versus deum, lecz w j?zyku polskim.smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 17-01-2011 22:37
Arek napisa?/a:
Cerkiew Prawos?awna w Polsce

Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawos?awna, u?ci?laj?c. Wg ?róde? cerkiewnych (nie wiem na ile miarodajnych) mamy w Polsce 500 tys. prawos?awnych. Natomiast spis ludno?ci wykaza? tylko 48 tys. Bia?orusinów, 6 tys. Rosjan i 30 tys. Ukrai?ców (g? grekokatolików). A wi?c jest to cerkiew polska nie tylko z nazwy, a przyt?aczaj?ca cz??? wiernych okre?la siebie jako Polacy smiley Pozatem jest kanoniczna na równi z cerkwi? rosyjsk? czy serbsk?, w przeciwie?stwie do cerkwi ukrai?skich , a bia?oruskiej to chyba w ogóle nie ma.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 22:41
Papie?e posoborowi starali si? zachowa? tre?? bez formy, ale to droga donik?d. Je?li SWII mia? przystosowa? Ko?ció? do wspó?czesno?ci, to mo?e trzeba by?o dostosowa? nauczanie w najbardziej kontrowersyjnych sprawach zamiast zmienia? form?. Wystarczy spojrze? na statystyki urodze? w niegdy? p?odnych bastionach wiary rzymskiej - Polsce, W?oszech, Irlandii, Hiszpanii, by si? przekona? jak marginalny wp?yw ma papieskie nauczanie o antykoncepcji...


S?ucham? Dostosowa? nauczanie?? Z jakiej racji? Ko?ció? ma zmienia? ?wiat, a nie dostosowywa? si? do niego. Zreszt? z tez? o zachowanej tre?ci te? bym polemizowa?a...


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 23:02
Wybaczcie Panstwo,,pan Zalewski pisze "Religia Katolicka"..a panska coreczke indoktrynuja rabinkowie w religii wojtyliansko ekumeniczno- judajskiej...
To zasadnicza roznica i nie wolno mylic ani ..... lekcewazyc, wysylajac dziecko na takie nauki, czyni pan krzywde swemu wlasnemu dziecku!!!!
Tego panu robic nie wolno!!!!

) Zobaczmy teraz jak wygl?da niebo ?ydów, do którego wzdychaj? i na które ca?e ?ycie pracuj?. Przede wszystkim zapytajmy si? ?yda chasyda, to jest ?yda pobo?nego, kto si? znajduje w niebie ?ydowskim? On zaraz odpowie, ?e tam s? wszyscy, których ?yd kocha? za ?ycia, a nie ma nikogo, kim si? ?yd brzydzi? i kogo nienawidzi? w swym ?yciu. A wi?c w niebie ?ydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bo?ej, ani ?w. Józefa, ani ?adnych ?wi?tych, których czcz? Chrze?cijanie. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim nie ma tych ludzi, którzy za ?ycia kochali Pana Jezusa i Naj?wi?tsz? Pann? Maryj?. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim nie ma tych ludzi, którzy s?uchali Ko?cio?a, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty ?w. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim nie ma ?adnego, który ?y? i umiera? w mi?o?ci Krzy?a Chrystusowego. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim nie ma nikogo, kto ?y? pobo?nie, nosz?c Szkaplerz i odmawiaj?c Ró?aniec. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim nie ma ?adnego z tych, którzy s?uchali Ko?cio?a i chodzili na Msz? ?w., kazania, katechizm i inne nabo?e?stwa. A wi?c jest to piek?o.

W ko?cu w niebie ?ydowskim nie ma nikogo z tych ludzi, którzy, ?yj?c pobo?nie i trze?wie, znaczyli si? cz?sto znakiem Krzy?a ?w. i zginali kolana swoje przed Ukrzy?owanym. A wi?c jest to piek?o.

Wiemy wi?c kogo nie ma w niebie ?ydowskim. Teraz przypatrzmy si?, czym jest nape?nione niebo ?ydowskie.

Najprzód s? tam wszyscy ?ydzi, którzy ca?e ?ycie gardzili Chrystusem, Naj?wi?tsz? Pann? Maryj?, Krzy?em i nie chcieli si? nawróci?. A wi?c to jest piek?o.

W niebie ?ydowskim s? wszyscy mi?o?nicy i przyjaciele ?ydów, którzy ich na?ladowali we wszystkich nieprawo?ciach, a o Pana Jezusa i Ewangeli? wcale nie dbali; oni s?uchali ?ydów i wiernie im s?u?yli. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy na Przykazania Bo?e wcale nie zwa?ali, ale za to na ka?de skinienie ?yda byli gotowi. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy Ko?cio?a, Mszy ?w. ani Sakramentów nie cierpieli, za to szynki i pija?stwo bardzo lubili. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy do cnót Bo?ych, Ró?a?ca, katechizmu czuli wstr?t wielki, ale za to za przekle?stwem i wszelkimi z?o?ciami przepadali. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy s?ugi Bo?e nienawidzili, za to s?ugi diabelskie, ?ydy, ca?ym sercem ukochali. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy nie chcieli nosi? Szkaplerza ?w., ale raczej sami obdarci z ?aski Bo?ej i nadzy, drugich do n?dzy moralnej i materialnej przywodzili. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci wszyscy którzy obrazów ?wi?tych Pa?skich nie znosili, ale za to wszelkie obrazy piekielne i czartowskie wielce cenili. A wi?c jest to piek?o.

W niebie ?ydowskim s? ci, którzy nie chcieli ukl?kn?? i odda? pok?onu Panu Jezusowi utajonemu w Naj?wi?tszym Sakramencie, za to k?aniali si? i upadali przed tymi, których serce by?o mieszkaniem czartów. A wi?c jest to piek?o.

Wida? wi?c z tego jasno, ?e niebo ?ydowskie, do którego wszyscy ?ydzi niewierni id? po ?mierci, i dok?d prowadz? wszystkich ludzi, nie jest nic innego, tylko najg??bsze ogniem siarczystym gorej?ce piek?o.

Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bo?ej, ani ?wi?tych Aposto?ów, M?czenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidz?cy Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piek?o.

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 27-34
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 23:16
Religia katolicka w Lodzi jest wyznawana:

kaplica p.w. ?w. Piusa V

ul. Wschodnia 74
Porz?dek Mszy ?w.

* niedziele: 15.00

Zazwyczaj pó? godziny przed ka?d? Msz? ?w. odmawiany jest ró?aniec lub ?piewane Godzinki, istnieje te? mo?liwo?? przyst?pienia do spowiedzi.

W ?rody Ró?aniec o godz. 17:30.

Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 17-01-2011 23:42
Marzena Zawodzinska napisa?/a:
S?ucham? Dostosowa? nauczanie?? Z jakiej racji? Ko?ció? ma zmienia? ?wiat, a nie dostosowywa? si? do niego. Zreszt? z tez? o zachowanej tre?ci te? bym polemizowa?a...


Ma Pani racj? z punktu widzenia wiary. Moja wypowied? to takie "co by by?o gdyby". Zreszt? jak Pani pisze, to dostosowanie tre?ci te? ma ju? miejsce, czasem nawet wbrew intencjom papie?y. Widocznie bez odpowiedniego kszta?tu, chc?c czy nie, tre?? podlega przemianom ku nowym ideom, wyra?onym przez te nowe formy. Kiedy? bra?em udzia? w mszy trydenckiej i wyszed?em zdumiony, by?o to po prostu wspania?e prze?ycie, cho? wyznanie rzymsko- katolickie to dla mnie bardziej tradcyja rodzinno-narodowo-kulturowa ni? sprawa wiary. Msza równie? niezwyk?a pod wzgl?dem estetycznym: ?piewy, organy, tylko zapomnieli o kadzid?ach ale ja je jesczce pami?tam :-) Jakby wszytsko by?o na swoim miejscu, z w?a?ciw?, nale?n? sobie podnios?o?ci?, czci? i powag?. To kiedy? by?o wielk? si?? katolicyzmu a nie s?abo?ci?, któr? trzeba wstydliwie zmienia?.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 17-01-2011 23:55
Pan Zalewski, Panie Romku, napisa? to w odpowiedzi na stwierdzenie dyskutanta, który uzna?, ?e nauk? religii w szkole nale?y skasowa?. Wi?c chodzi?o mu o ca?kiem konkretn? nauk? odbywaj?c? si? obecnie w polskich szko?ach. Zapewniam Pana, ?e nie by?a to dyskusja o wyprowadzeniu nauki religii z jedynej szko?y prowadzonej w Polsce przez FSSPX.

Wie Pan, co mi czyni? wolno, czy nie wolno... Ja to w ogóle jestem duch niezale?ny, nie poddaj?cy si? ?adnemu instynktowi stadnemu.

Dziecko musi si? odnale?? w ?wiecie takim jakim on jest i pomimo tego, ?e jest jaki jest, nie straci? moralnego zmys?u. Ja staram si? to dzieciom zapewnia?. Jednocze?nie ?ycie przyzwyczaja do swego rodzaju hipokryzji. I ja przyzwyczajam dzieci, mówi?c, ?e nie zawsze wszystko wygl?da tak, jak kto? twierdzi, nawet z poziomu takiej czy innej katedry. Jestem przeciwny burzeniu ?ycia dziecka w imi? cho?by najpi?kniejszej ideologii. Wypisanie z lekcji religii wi??? si? z ostracyzmem ?rodowiskowym, którego nie zamierzam mu fundowa?. Jako skrajny realista wychowuj? do rozs?dku, do umiej?tno?ci wypo?rodkowania, zachowania zdrowego trzonu, a nie do wielkich gestów, do rejtanowskich, czy romantycznych uniesie? wedle zasady "wszystko albo nic". Ja chodzi?em do szko?y tzw. komunistycznej, któr? generalnie bardzo wysoko oceniam. Niemniej, by? w niej element indoktrynacji, który potrafi?em omija? i traktowa? z przymru?eniem oka. Dlaczego? Bo w domu wyt?umaczyli mi bezsens jednorazowych a bezsensownych, bo kompletnie bezskutecznych gestów sprzeciwu. Dzisiaj ja to t?umacz?, na razie starszej córce. Mo?e osi?gn? po??dany efekt, mo?e nie. Tego nie wiem, mamy bowiem ograniczon? mo?liwo?? wp?ywu nawet na w?asne dzieci, ale pracuj? w tym kierunku.

Gdybym mia? mo?liwo?ci Mela Gibsona (który jak Pan wie, z?ama? si?) mo?e stworzy?bym metanoj?, ale w okoliczno?ciach w jakich ?yjemy nie jest to mo?liwe, ani, wedle moje oceny, uzasadnione i konieczne.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 18-01-2011 00:44
Oby sie panu udalo.
Co do wolnosci nie jest to tak jak sie panu wydaje.Wolnosc to nie robienie co sie panu podoba czy nie. Wolnosc to swiadomy wybor dobra, nie stadny instynkt ale uzycie daru wolnej woli swiadomego ducha, Nie niezaleznego.
Instynkt stadny u ludzi nie wystepuje, zastepuje go zbiorowe zachownaie obrony tozsamosci grupy. Godzenie sie z widoczna i ewidentna zmiana tozsamosci w imie swietego spokoju( unikniecia stracyzmu) jest zwyklym tchorzliwym wygodnictwem i oddaniem wartosci swej grupy walkowerem,
ja tez chodzilem do komunistycznej szkoly..bo relgigiw wraz z krzyzami usunieto chyba w 3 , czy 5 klasie...ale uczylismy sie teh religii w kosciele potem w salkach katechetycznych.. Wtedy jeszcze byla to odtrutka na indoktrynacje szkolna. Ale wtedy jeszcze nie bylo sojuszu paly z pastoralem.
Zycie -ma pan racje- uczy hipokryzji, religia zajmuje sie tym co po zyciu hipokryte czeka..nie kazdemu podoba sie ta wizja. I decyduja sie nie straszyc dzieci:-)))
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 18-01-2011 01:16
Nie musi mi Pan mówi? czym jest wolno??. Zgadzamy si? w tej kwestii. Ja Panu zaprezentowa?em moj? prywatna refleksj? na swój w?asny temat, a siebie znam najlepiejsmiley S? ludzie, którzy w grupie przycupn? na boku i wykonuj? polecenia. Ja si? do tego po prostu nie nadaj?. Chodz? swoimi drogami i nie daj? si? kszta?towa?. Nie pasuj? do uporz?dkowanej machiny. Tak ju? jest. Wiem, ?e w jednych sytuacjach to zaleta, ale wiem te?, ?e w innych to wada. I tak ju? zostanie. Co do mojego tchórzostwa, pewnie kto? to tam kiedy? oceni. Moj? dewiz? jest - nie mo?esz zrobi? wszystkiego, zrób co si? da. Zwalczam dewiz? - masz wiele, ale nie masz wszystkiego - zniszcz to, co masz. Tyle.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 18-01-2011 11:23
KRK miewa? okres prawdziwej wielko?ci wtedy, kiedy napomina? w?adz?, by? od niej niezale?ny. Kiedy wszed? w nowy sojusz tronu z o?tarzem, przygl?daj?c si? uwa?nie dzi?ki komu mo?e przetrwa? fizycznie i porasta? w piórka (?eby nie okre?li? dosadniej), sta? si? ma?y duchem, a pewnie b?dzie jeszcze mniejszy. Co do mszy trydenckiej itd. To ju? s? sprawy mi?dzy wami katolikami. Gdyby forma mszy mia?a by? wa?niejsza od wiary cz?owieka albo jej braku, to... Mniejsza z tym. Jako si? rzek?o wy?ej.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 18-01-2011 21:15
Tzw przez pana ..sprawa Mszy Trydenckiej" wbrew pozorom to jest Sprawa Wiary.
ja wierze, ze Msza jest Eucharystyczna Ofiara ,,pan w to nie wierzy.
Wiekosc Kosiola zawsze rosnie wtedy -gdy przeciwnie nie rosnie w piorka , ale w swietosc Chrystusowa Prawda.. Kiedy ja traci upada, bladzi i odpadaja po niego plewy. tak bylo jest i bedzie...poczawszy od pierwszych wiekow , poprzez Reformacje dzisiejszy moderninizm ekumeniczny i tak bedzie do Konca....nawet ja upadnei papiestwo przecuiz Kosciol Chryustusowy ma swoje Wschodznei Pluco Prawoslawie zachowujace cala skrbnice Wiary i pelnie Sakramentow.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 19-01-2011 03:01
Wierz?, ?e krew i cia?o Pa?skie w Wieczerzy Pa?skiej jest wielk? tajemnic? wiary i ?e musi si? ta Wieczerza Pa?ska zwana te? z grecka Eucharysti? powtarza? tak d?ugo a? Pan Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Wierz? te?, ?e ka?dy Ko?ció? widzialny (a z powodu pychy ludzkiej jest ich wiele) mo?e upa?? na samo dno grzechów i b??dów, ale i tak pozostanie na ziemi Ko?ció? niewidzialny prawdziwych wyznawców jednej i nienaruszalnej Ewangelii. To on jest oparty na skale i to jego nie przemog? bramy piekielne.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 19-01-2011 03:19
Jeszcze jedno. O czym my w ogóle dyskutujemy? Jest List ?w. Paw?a do Hebrajczyków. Ludzi wiary moj?eszowej nale?y tolerowa? i to a? do ko?ca ?wiata. Nie wbija? si? wobec nich w pych?. Uwa?a?, ?e chrze?cija?stwo jest im winne jakie? pos?usze?stwo... To jednoznaczna wyprzeda? depozytu wiary. Z politycznego punktu widzenia na ka?d? organizacj? ko?cieln?, która tak? postaw? (pos?usze?stwa) przyjmuje trzeba po?o?y? krzy?yk. Nie wi?za? z ni? ?adnych nadziei, d?ugoterminowych planów itd. Mo?na j? tylko tolerowa?. Wspiera? nie warto. To wszystko.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Kult fa?szu w KK
RomanK
Użytkownik

Postów: 88
Data rejestracji: 26.05.07
Dodane dnia 19-01-2011 03:59
http://piotrbein.wordpress.com/2011/01/18/list-otwarty-do-wladz-i-sponsorow-wyzszej-szkoly-filologii-hebrajskiej-w-toruniu/

Wyślij Prywatną Wiadomość
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014