Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 06:52:46
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
33
33
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Zimowe szale?stwo ustroju
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 13-01-2010 00:08
[img]http://static1.money.pl/i/galeria/45/22/24109/zasypane,sniegiem,zakopane.jpg[/img]

Nie ma ju? w?tpliwo?ci. Mamy zim? stulecia. Matka natura czy te? (jak powiedz? ludzie wierz?cy) Wszechmog?cy drwi sobie z w?skog?owych m?drków fa?szywie prorokuj?cych globalne ocieplenie. ?nieg i mróz maj? ich gdzie? i bior? w swoje w?adanie to, co im si? nale?y (czyli m. in. nasz kraj) i nie nale?y (jak Francja i Anglia). Po?al si? ludu dziennikarze, którzy jeszcze par? tygodni temu rozpisywali si? i paplali jak bezmy?lne papugi o zagra?aj?cym ca?emu ?wiatu stopnieniu lodowców wyp?akuj? si? teraz w mankiet telewidzom i radios?uchaczom, ?e wcze?niej wstaj?cy s?siedzi zasypali im ich samochody odkopuj?c swoje, wskutek czego (biedaczyska!) musieli dojecha? do pracy autobusami. Wyp?aczcie si?, spece od nowej propagandy sukcesu, w mankiet trwale bezrobotnym, to dostaniecie na co zas?ugujucie.

Podobno mamy nowoczesn?, kapitalistyczn? gospodark? rynkow? - ?e odwo?am si? do owej propagandy sukcesu. Có? zatem stoi na przeszkodzie, aby nowoczesne, prywatne, energiczne firmy porz?dkowe wzi??y si? na powa?nie za od?nie?anie naszych miast (i nie tylko)? Oczywi?cie trzeba by?oby za to ekstra zap?aci?, ale na pewno w bardzo wielu miejscach znalaz?oby si? mnóstwo ludzi gotowych zrzuci? si? po te 10-20 z?otych, a to w sumie by wystarczy?o. Dlaczego zatem (o ile mi wiadomo) nie ma miejsca niemal ?apanka ch?tnych do uprz?tania ?niegu i lodu w zamian za jak?? godziw? zap?at? od godziny? Otó? dzieje si? tak dlatego, ?e propaganda sukcesu k?amie. Prywatne wcale nie jest bezwarunkowo lepsze od pa?stwowego, a zreszt? nie istnieje u nas wcale kapitalizm oparty na w?asno?ci prywatnej. Prawid?owo zarz?dzane firmy pa?stwowe lub spó?dzielcze w oparciu o udzielane im w razie potrzeby fundusze z podatków oraz rachunek ekonomiczny (bo to jest podstaw? sprawnie dzia?aj?cej gospodarki, a nie jakiekolwiek -izmy), b?d?c na dodatek zorganizowane w postaci spó?ek powszechnie wyst?puj?cych i z natury rzeczy wyposa?onych we wszystko co trzeba, b?yskawicznie zrobi?yby porz?dek, jak to si? dzieje ze ?niegiem i lodem na ulicach np. miast skandynawskich.

Dajmy jednak na to, ?e drobni prywatni przedsi?biorcy powinni reagowa? szybciej ni? pa?stwowe czy spó?dzielcze olbrzymy. Dlaczego zatem nie reaguj?? Ano dlatego, ?e to co mamy wokó? siebie to nie jest nawet tzw. dziki wzgl?dnie dziewi?tnastowieczny kapitalizm, który co prawda by? niesprawiedliwy, a nawet okrutny, ale za to przynajmniej wydolny. By? wydolny, bo nawet w carskiej Rosji nie musia? utrzymywa? a? takich hord urz?dasów, podwójnego rz?du (aparat prezydenta + aparat premiera) i podwójnej aministracji, a nawet podwójnej policji i innych darmozjadów, udaj?cych, ?e co? robi?. Nie mamy ani niew?tpliwej sprawno?ci kapitalizmu ani wzgl?dnego humanitaryzmu socjalizmu. ?yjemy ?ci?ni?ci w ?apach potworka ustrojowego ??cz?cego wszystkie wady tych dwóch dalekich od idea?u rozwi?za? systemowych. We wskazanym przyk?adzie pracodawcy nie mog? tak po prostu pój?? przed urz?dy bezrobocia albo kogo? tam wys?a? i zacz?? zatrudnia? ludzi wedle w?asnego uznania. Niedopuszczalne! Tzn. przepisy tego nie dopuszczaj?. Najpierw trzeba spisa? umowy o prac?, wszystko dok?adnie zaksi?gowa?, obliczy?, podpisa?, wys?a? poczt? i czeka? na zgod? wysokiego urz?du tego i wysokiego urz?du tamtego. Te za? skieruj? nieszcz?snych petentów, jak to mawiano, od Annasza do Kajfasza, miesi?c i d?u?ej...

Sytuacja, w której ludzie zasypuj? sobie nawzajem samochody byle by tylko samemu wyjecha?, jest te? ?wiadectwem tego, jak ten chory nowy ustrój, dla którego wr?cz trudno znale?? nazw?, demoralizuje spo?ecze?stwo. Mieli?my by? krajem katolickim, stali?my si? krajem bandyckim. Mia?o powsta? spo?ecze?stwo solidarne i cywilizowane niczym Szwajcaria czy Finlandia, zbudowano spo?ecze?stwo bezwzgl?dne i wulgarne, b?d?ce nadal w tyle za Murzynami, którzy w podobnej sytuacji np. na przedmie?ciach Chicago potrafi? si? zachowa? o wiele lepiej.

Ta zima u?wiadomi zapewne wielu ludziom do ko?ca, ?e maj? do czynienia z ustrojem niewydolnym i jednoznacznie szalonym, który musi zgin?? tak samo jak poprzedni, b?d?cy tylko niewydolny. Tak te? si? stanie. Ca?a sztuka polega jednak na tym, aby chory ustrój zosta? wreszcie zast?piony przez zdrowy porz?dek konserwatywno-narodowy, który zostanie oparty na naturalnych, odwiecznych podstawach ?ycia zbiorowego, b?dzie pozwala? na obron? uzasadnionych interesów ka?dego narodu i ka?dego pa?stwa, a tak?e zapewni ludziom tak zabezpieczenia spo?eczne na wypadek nieszcz??cia jak bezpiecze?stwo i silne pa?stwo oparte na wolno?ci, w tym wolno?ci gospodarowania po zap?aceniu umiarkowanych podatków. Niech ka?dy/ka?da, kto pragnie takiego porz?dku, przy??czy si? do nas w rozwa?aniach o jego podstawach. Czas goni. Dni obecnego szale?stwa pa?stwowoniszcz?cego s? ju? policzone.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Zimowe szale?stwo ustroju
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 18-01-2010 13:09
Pan gjw ma ca?kowit? racj?. Nie podzielam jedynie Jego optymizmu odno?nie policzonych dni obecnego szale?stwa pa?stwowoniszcz?cego. Obawiam si?, ?e dni te mog? jeszcze trwa? i trwa?. By? mo?e koncepcja Asimova z cyklu "Fundacja" b?dzie rozwi?zaniem koniecznym. Dla niezorientowanych - bohaterom Asimova chodzi?o o przyspieszenie upadku patologicznego i skazanego na zag?ad? (ale wci?? silnego; na tyle, aby jeszcze przez d?ugi czas opiera? si? nieuchronnemu upadkowi) galaktycznego imperium, aby tym szybciej doprowadzi? do powstania nowego, zdrowego imperium. Jest to wa?ne z naszego osobistego, prywatnego punktu widzenia, gdy? mamy jedno ?ycie tu na ziemi i ka?dy z nas chcia?by zapewne pozostawi? po sobie jakie? aktywa nast?pnym pokoleniom.

PS. Odsy?am równie? do tekstu na forum dotycz?cego odwo?ania Kropiwnickiego. Po cz??ci dotykam tam tych samych spraw.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Zimowe szale?stwo ustroju
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 18-01-2010 15:41
Tak jeszcze a propos cennych spostrze?e? p. gjw. Akurat ostatnio przypomnia?em sobie kilka utworów ze s?ynnego Festiwalu Piosenki Prawdziwej (hala Olivia sierpie? 1981). Jeden z nich, autorstwa Jana Tadeusza Stanis?awskiego zawiera m.in. nast?puj?ce, jak?e celne frazy:

Jeszcze nie zgin??a i nigdy nie zginie,
trzymajmy si? razem, nie dajmy ze?wini?.
Nie dajmy si? naszczu?: Polak, Czech, Rosjanin,
trzymajmy si? bracia i nie dajmy schami?.
Trwajmy jak w Zbara?u z Bogiem i narodem,
si?? nas nie wezm?, nie zdob?d? g?odem


Niestety, pragnienie poety zdecydowanie si? nie sprawdzi?o. Wi?cej, w dramatyczny sposób rozmin??o si? z rzeczywisto?ci? tzw. wolnej Polski.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Zimowe szale?stwo ustroju
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 18-01-2010 16:20
No prosz?, nie zna?am tej piosenki. smiley
A wracaj?c do tematu, to jedynie zastanawiam si?, czy okre?lenie "zima stulecia" nie jest jednak nieco na wyrost... Chocia?by dlatego, ?e stulecie w?a?ciwie dopiero si? rozpocz??o i jeszcze nie wiemy, jakie zimy przed nami. No chyba, ?e "w?a?nie ostatnia p?dzi morze tyrre?skie na oporne ska?y"... Ale to chyba jednak zbyt pesymistyczna przepowiednia. smiley


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014