Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 22 2020 02:57:29
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
18
18
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Klaus o wolno?ci
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 27-09-2009 06:36


Prezydent Republiki Czeskiej Wac?aw (Vaclav) Klaus przyby? do Waszyngtonu z wizyt? robocz?. Wyst?pi? z kolejnym odczytem w zwi?zanym z liberalizmem ekonomicznym Cato Institute oraz udzieli? wywiadu dziennikowi "Washington Post". Mówi? o UE jako o obecnie najwi?kszym i w?a?ciwie jedynym realnym zagro?eniu dla Czech i innych krajów europejskich, natomiast Rosj? okre?li? jako "taki sam kraj, jak inne". Uzna? za stosowne przej?? do porz?dku dziennego nad postanowieniem administracji Obamy nie rozmieszczania elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Doda? te?, ?e obecnie uwa?a i? zagro?enie ze strony Iranu, a tym bardziej Rosji zosta?o wyolbrzymione. Nadal wypowiada si? w ostrych s?owach o tzw. eurokracji i okre?la j? jako post?puj?c? "jeszcze gorzej ni? my?la?em".

Uzna?em za stosowne przytoczy? co nieco w?asnych s?ów tego polityka, którego okre?li?bym jako narodowego libera?a (przy za?o?eniu, ?e liberalizm rozumiemy jako porz?dek oparty na wolno?ci ko?cz?cej si? tam, gdzie zaczyna si? wolno?? drugiego). Na wst?pie krótko o stosunku do (nie da si? ukry?, równie? polskiej) historii najnowszej, który ujawni?a g?owa s?siaduj?cego z nami pa?stwa chyba po raz pierwszy.

Upadek komunizmu, rola dysydentów, czeska ?cie?ka wyj?cia z tego okresu

W zwi?zku z przypadaj?c? na t? jesie? dwudziest? rocznic? zmiany ustroju spo?eczno-politycznego w krajach tzw. demokracji ludowej (czyli u europejskich nie tyle pa?stw sojuszniczych co satelickich ZSRR) czeski prezydent wskaza? przede wszystkim na to, ?e "komunizm nie zosta? pokonany, ale sam si? rozsypa?." Towarzyszy?y temu s?owa o marginalnej roli ruchów dysydenckich (inaczej: opozycji demokratycznej) w obr?bie bloku radzieckiego. Ze szczególnie ujemn? ocen? Klausa spotka?a si? na tym tle postawa wielu by?ych dzia?aczy tych ruchów, którzy sp?dzenie paru bezsemnnych nocy na przes?uchaniach itp. rzeczy uwa?aj? teraz za upowa?nienie do uznania si? za wielkich bohaterów, niepodwa?alne autorytety moralne itd. Obserwatorzy czeskiej sceny politycznej raczej trafnie domy?lili si?, ?e obecny prezydent Republiki czeskiej da? w ten sposób po?rednio do zrozumienia, co my?li o swoim poprzedniku na tym urz?dzie oraz dawnych ludziach Karty 77, którzy obecnie mu si? przeciwstawiaj? i o to mu g?ównie chodzi?o.
Histori? by?oby chyba lepiej pozostawi? historykom, uzna?em jednak za sensowne przytoczenie tego, co Klaus powiedzia? (z w?asnego do?wiadczenia, poniewa? w 1990 zosta? mianowany ministrem finansów) o okresie tzw. transformacji w owym Cato Institute ju? w kwietniu 2007: "Republika Czeska - podobnie jak inne by?e kraje komunistyczne - musia?a przej?? trudne przekszta?cenia. Uda?o nam si? zrozumie? naprawd? wcze?nie, ?e transformacja jest zadan? nam prac? domow? i nie da si? jej wykona? przy pomocy ?ci?gi z zagranicznej ekonomii stosowanej. Doszli?my te? do wniosku, ?e wszystkie teorie ekonomiczne maj? ograniczon? u?yteczno?? w naszej sytuacji, a nasz los zale?y od w?a?ciwych decyzji podejmowanych przez ludzi. Dzi?ki temu uda?o nam si? znale?? w?asn? drog? (and that we had to find our own path) - nasz? «czesk? ?cie?k?», prowadz?c? do w?a?ciwie dzia?aj?cego spo?ecze?stwa i skutecznej gospodarki." [1]


UE jako imperium szale?stwa ideologicznego

Podobnie przejrzysta jest (przynajmniej ta podana na u?ytek ameryka?skich s?uchaczy i czytelników) argumentacja Klausa w sprawie zagro?e? zwi?zanych z wybitnie jego zdaniem niew?a?ciwymi metodami budowania jedno?ci pa?stw cz?onkowskich:
"Powodem mojej wielkiej troski jest pojawienie si? nowych, niezwykle popularnych i rozreklamowanych -izmów, które ponownie usi?uj? nakre?li? rozmaite projekty, wizje, plany i recepty ponad wolno?ci? i prawem swobodnego wyboru (ahead of individual freedom and liberty). Oto bowiem mamy demokratyczny socjalizm (socjaldemokratyzm), nie b?d?cy niczym innym jak tylko z?agodzon? form? komunizmu; religi? praw cz?owieka, opart? na pomy?le, jakoby ludziom na ca?ym ?wiecie nale?a?y si? wy??cznie wszelkie prawa, a tak?e: internacjonalizm, multikulturalizm, europeizm, feminizm, ekologizm itd. itd. Komunizm dokona? ?ywota, ale przekonanie o potrzebie dokonywania odgórnych rewolucji ma si? dobrze, a nawet by? mo?e jeste?my ?wiadkami tego, jak w?a?nie wprowadza si? je w ?ycie." [2]

Na tym tle nale?y widzie? to, co dzieje si? z UE, bo to jest przyczyna wyst?puj?cego w jej obr?bie nadzwyczaj niepokoj?cego zjawiska: "Szczególna wra?liwo??, jak? ja i moi rodacy wykazujemy w stosunku do obecnych tendencji wyst?puj?cych w Europie, nakazuje mi zabiera? g?os w tych sprawach. Moi oponenci wydaj? si? w ogóle jak najdalsi od wys?uchania moich argumentów. A priori odrzucaj? argementacj?, która im samym si? nie podoba. Zrozumienie mojego krytycyzmu wymaga za? wiedzy o zmianach, jakie dokonuj? si? w ramach UE, któr? stopniowo usi?uje si? przekszta?ci? ze wspólnoty wspó?pracuj?cych ze sob? narodów w zwi?zek krajów niesuwerennych, wydanych na ?up przewa?aj?cych tendencji ponadnarodowych." [3] Z kolei w poniedzia?kowym wywiadzie dla "Washington Post"zaznaczy?: "?yjemy obecnie w spo?ecze?stwie o wiele bardziej skr?powanym nakazami i zakazami ni? 20 lat temu, tu? przed upadkiem komunizmu." [4]


Z Rosj? mo?na i trzeba si? dogada?
Klaus uspokaja, ?e decyzje prezydenta Obamy w sprawie tarczy antyrakietowej nie b?d? mia?y "?adnych nast?pstw praktycznych" dla bezpiecze?stwa Europy ?rodkowo-Wschodniej. No i dobrze, ?e takie decyzje zosta?y podj?te, bo u?atwi to rozwój stosunków gospodarczych z Rosj?, stosunki z któr? nale?y "zdepolityzowa?" r11; powiedzia?a g?owa pa?stwa czeskiego. Zagro?enie z jej strony dla pa?stw UE jest co najwy?ej "bardzo ma?e". Tak oto Vaclav Klaus wycofa? si? ze swoich twierdze? z ubieg?ego lata, kiedy co prawda zaznacza?, ?e nie zalicza si? do ludzi "wypatruj?cych rakiet za ka?dym ob?okiem", ale uwa?a podpisanie umowy antyrakietowej przez ministra spraw zagranicznych Karela von Schwarzenberga za dobry sposób na zrównowa?enie wpy?wów brukselskich tymi z Waszyngtonu. [5]. Obecnie g?osi, ?e nale?y porzuci? wszelkie (bezskuteczne i przynosz?ce skutki odwrotne od zamierzonych) próby wp?ywania na sprawy wewn?trzne tego wielkiego mocarstwa s?owia?skiego, tym bardziej, ?e "obecny system i swobody polityczne w Rosji stanowi? najwi?ksze osi?gni?cie w tej dziedzinie, jakiego dokonano w jej historii od dwóch tysi?cy lat." [6]
Tak oto zosta? dany jednoznaczny sygna?, ?e w Europie tworzy si? kierunek my?lenia i dzia?ania stawiaj?cy w sposób przemy?lany na Rosj? i ameryka?sk? prawic? spo?eczn? jednocze?nie. Klaus jest znany ju? od lat z przeciwstawiania si? rozszerzeniu UE na wschód, tzw. pog??bieniu integracji europejskiej, a tak?e ograniczaniu swobody gospodarowania w imi? takich racji, jakie Komisja Europejska do spó?ki z wi?kszo?ci? europarlamentu przytoczy?a przy sposobno?ci najnowszego rozporz?dzenia o stopniowym wycofaniu ?arówek ?arowych. Nie nale?y ogranicza? tych pogl?dów do samego Klausa. Ostatnio w bardzo podobny sposób (o konieczno?ci zachowania pa?stwa narodowego i jego nie daj?cej si? zast?pi? roli w udzielaniu pomocy zwyk?ym ludziom oraz stawianiu na nogi chwiej?cej si? gospodarki) wypowiada? si? Miedwiediew. Z pewno?ci? jednak nie tylko on wys?uchuje z coraz wi?ksz? uwag? s?ów Klausa, który po opuszczeniu swego obecnego stanowiska zapewne spróbuje (sam lub ya po]rednictwem grupy ludzi zaufanych) utworzy? now?, siln? parti? polityczn? w Czechach.

Ta za? b?dzie mog?a poda? r?ce podobnym ugrupowaniom w wielu innych krajach, bazuj?cym na raczej usprawiedliwionym niezadowoleniu zwyk?ych ludzi, którym okre?la si? z góry, jakich ?arówek nie wolno im u?ywa? oraz ?e maj? obowi?zek je?dzi? w pe?nym s?o?cu z w??czonymi reflektorami. Pytanie tylko, czy jakakolwiek antyunijna orientacja w Europie ma szanse na poparcie przez Rosj?. Patrz?c na stosunki Miedwiediewa z Sarkozym, Putina z Berlusconim, a obu rosyjskich przywódców z pani? Merkel oraz wiele innych rzeczy ?miem w to w?tpi?. Przynajmniej je?li chodzi o okres najbli?szych dziesi?ciu lat. Moim skromnym zdaniem Wac?aw Klaus jest cz?owiekiem m?drym, którego rozwa?ania w jaki? spos?b pr?dzej czy pó?niej wejd? do dziejów europejskiej my?li politycznej, czy jednak oka?e si? ponownie równie skutecznym i przewiduj?cym politykiem jak na pocz?tku swej kariery, to ju? zupe?nie inna sprawa. W ka?dym razie nie nale?y tego z góry wyklucza?.

?ród?a:

[1] http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=9301

[2] tam?e

[3] tam?e

[4] http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/czechs-have-less-to-fear-from-russia-than-eu-klaus-press/398933

[5] http://zpravy.idnes.cz/klaus-smlouvu-o-radaru-podepisu-bez-vahani-f2o-/domaci.asp?c=A080709_135817_domaci_bar

[6] http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/czechs-have-less-to-fear-from-russia-than-eu-klaus-press/398933

Edytowane przez gjw dnia 27-09-2009 06:42
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014