Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:33:59
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Rewizja Dmowskiego: ?ydzi
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 20-09-2009 13:20
?ydzi to rasa, która stanowi dopust Bo?y dla narodów, w?ród których uda?o im si? zagnie?dzi?. Wszelkie próby wch?oni?cia ?ydów na wi?ksz? skale ko?cz? si? fatalnie dla narodów, które je podejmuj?. Wyrazistym przyk?adem tego sta?a si? Hiszpania, gdzie nawróceni na pozór ?ydzi zepsuli charakter narodowy, a odczekawszy cierpliwie par? wieków zem?cili si? krwawo za pozbawienie ich wiary przodków. ?yd ma w ?yciu dwa zasadnicze cele: bogaci? si? za wszelk? cen? i d??y? do panowania nad ?wiatem. Je?li za? wzbrania mu si? jednego i drugiego, wysila ca?y swój diabelnie wyostrzony rozum, aby szkodzi? krajowi, w którym mieszka.

Dlatego te? ka?dy naród ?wiadomy swoich w?a?ciwych celów winien stara? si? pozby? tej zaka?y, zmuszaj?c j? do wyjazdu do Palestyny lub na Madagaskar. Ogólnie rzecz bior?c im dalej, tym lepiej. Mo?na w ostateczno?ci zostawi? sobie tych paru s?awnych artystów i literatów pochodzenia ?ydowskiego, mówi?cych na co dzie? po polsku. Natomiast trzeba si? strzec ?ydówek, które s? zawsze rozpustne, a na dodatek ?adne. smiley

Takie by?y mniej wi?cej pogl?dy Dmowskiego, Doboszy?skiego, Nowaczy?skiego, J?drzeja Giertycha na spraw? ?ydowsk? w odniesieniu do Polski. Rzecz jasna nie wymy?lili tego sami. Podobne rozwa?ania snu? ju? Staszic, a na wiele wieków przed nim Maneton. Pogardy dla synów Jakuba nie ukrywa? nawet cesarz-filozof Marek Aureliusz, uchodz?cy za wzór w?adcy staro?ytnego i d?ugo mo?na by ci?gn?? t? list?, ale po co? W?a?ciwie rzecz bior?c jest to w tej chwili ju? jeden wielki antykwariat, wszystko to bowiem odnosi si? do tej silnej, licznej i zwartej zbiorowo?ci, która niegdy? by?a rozpowszechniona w?ród wszystkich ludów Pisma ?wi?tego, a obecnie stoi nad grobem.

Spójrzmy na karty historii najnowszej. Czytajmy je uwa?nie, ogl?daj?c z wielu stron. Nie da si? ukry?, ?e dwudziestowieczne teorie o ?ydowskim ?wiatoburstwie, któremu patronuje ksi??? piekie? Ahaswer (Ahasverus), mialy solidn? podstaw? w faktach. W tym samym mniej wi?cej czasie powsta?y i rozwin??y si? w krwi, ogniu i dymie dwa wielkie kierunki ?ydowskie: bolszewizmi i syjonizm.

Obecnie ten pierwszy jest ju? ca?kowicie zbankrutowany. Nie powinno bowiem by? nadmiernych w?tpliwo?ci co do tego, ze ustrój, który obecnie panuje w Chinach, Wietnamie, Laosie i na Kubie, to w gruncie rzeczy paternalistyczny, odpowiedni dla cywilizacji chi?skiej kapitalizm oraz usi?uj?ce przystosowa? si? by przetrwa? resztki na pó? weso?ego, a na pó? fanatycznego socjalizmu cywilizacji iberyjskiej, pochodz?cej ze zmieszania Romanów, Germanów, Arabów, Indian i dawnych czarnych niewolników. W?a?ciwie rzecz bior?c forma ustroju narodowego, w którym Marks, Mao i "wujaszek Ho" oraz macho Che Guevara to tylko sztandary bojowe z wypisanym na nich has?em: Nie zgadzamy si? by? koloni? ani nawet cz??ci? Zachodu.

Pozostaje syjonizm. Jednak i ten si? ko?czy. Spójrzmy na Izrael. Jak?e daleko mu do idea?u, którym mia?o by? zgromadzenie wszystkich synów i córek Jakuba w jednym, wielkim pa?stwie, które powinno w ró?ny sposób wch?on?? równie? cz??? Arabów. Asymilacja ludno?ci arabskiej nie powiod?a si?. Nap?yw nowych osadników pochodzenia ?ydowskiego jest od wielu lat bliski zera. Entuzjazm wyparowa? bez ?ladu. Ca?e to pa?stwo trzyma jeszcze w kupie wy??cznie strach przed zemst? s?siadów. Gdyby nie to, potomkowie nieustraszonych kibucników z pierwszej polowy ubieg?ego stulecia skoczyliby sobie natychmiast do garde?, usi?uj?c narzuci? jedni drugim wykluczaj?ce si? nawzajem pogl?dy na ?ycie zbiorowe i cel ?ycia jednostki. Jest to najprawdziwszy pocz?tek ko?ca cywilizacji ?ydowskiej, bez niej za? nie b?dzie ju? ?ydów.

Tak oto doszed?em do g?ównego wniosku. Kwestia ?ydowska, jak by jej nie ocenia?, odchodzi nieodwo?alnie do przesz?o?ci. Pozostan? jeszcze drobne skupiska ortodoksów, czasem dobrych, czasem z?ych (uwa?aj?cych si? za wybranych do tego, aby innych krzywdzili), ale ogromna wi?kszo?? to helleni?ci (jak ich przezwa? Meir Kahane, a oni jego w zamian faszyst?). Czy nie widzimy wokó? siebie, jak wpadaj? w ocean ?ycia kultury ?ródziemnomorskiej, jak przyjmuj? chrzest, jak staja si? cz??ci? nas samych? Po có? có? za? walczy? z cz??ci? w?asnego cia?a?

Mo?na uzna? to, co powy?ej napisa?em, za? w najlepszym wypadku hurraoptymizm. Mozna zapyta?, jak si? do tego maj? takie postacie jak Marcuse, Soros, Cohn-Bendit i ich dzia?alno??? Otó? moim zdaniem odpowied? na to pytanie sk?ada si? z dwóch cz??ci:

1) Gasn?ca w oczach i stoj?c? nad grobem odr?bno?? ?ydowsk? mo?emy podtrzyma? i wzmocni? my goimi. Sposób jest prosty - ?ydo?erstwo. Dlatego te? wstrzymajmy si? od tego.

2) ?ydzi s? twórcami i spadkobiercami najbardziej niebezpiecznych lewicowych teorii, tj. takich, które nie dostosowa?y si? do wymogów ?ycia i nie zosta?y przefiltrowane przez wp?yw cywilizacji zachodniej. S? to ideologie szkodz?ce ludowi, wr?cz nienawidz?ce prostych ludzi jako ostoi tradycyjnego porz?dku. Z lud?mi ho?duj?cymi tym ideologiom, od pajdokracji po globalizm, trzeba walczy?. Jest to jednak walka polityczna, wymagaj?ca zimnej krwi i przytomno?ci umys?u, nie za? emocjonalna walka ras o czysto?? krwi i ziemi.

W tym punkcie dochodzimy z powrotem do masonerii, co do której wyci?gn??em wniosek, ?e jest ju? tylko form? komunizmu. Wynika za? st?d, ?e ?ydomasoneria nadal istnieje, lecz samo to poj?cie jest ju? dzi? zupe?nie nietrafne i przestarzale i w zwi?zku z tym powinno wyj?? z u?ycia jako tworz?ce fa?szywy obraz dzisiejszego ?wiata. W tym miejscu stawiam swój wniosek g?ówny: masoneria jest sko?czona, ?ydzi w?a?nie si? ko?cz?. Pozosta? potwór sklecony przez masonów i wyznawców gorszej strony wybra?stwa ludu Jakuba, istny Golem ?ycia zbiorowego niszcz?cy przede wszystkim swych w?a?ciwych gospodarzy - ludy kultury ?ródziemnomorskiej. Potworowi temu na imi?: zideologizowana ?wiadomo?? pozornego post?pu rodzaju ludzkiego. Post?p ten jest pozorny cho?by z tego powodu, ?e wytworzy? z jednej strony grup? narodów, którym grozi wymarcie z powodu ma?ej liczby dzieci, a z drugiej grup? takich, które co i rusz nawiedza kl?ska powszechnej ?mierci g?odowej. Z jednej wiele milionów ludzi chc?cych pracowa?, a nie mog?cych, z drugiej setki milionów tyraj?cych ponad si?y od dzieci?stwa a? do przedwczesnego zgonu. Wszystko to za? w dobie wywo?uj?cego zawrót g?owy rozwoju cywilizacji materialnej. Itd., itp. Nie da si? tego w ?aden sposób obroni? nie tylko z punktu widzenia moralno?ci, ale i logiki.

Mamy do czynienia z garstk? ?a?osnych g?upców pochodzenia ?ydowskiego (i nie tylko) pi?uj?cych ga???, na której sami siedz?. T? ga??zi? jest dobry porz?dek i owocno?? (w tym produktywno?? materialna) cywilizacji ?aci?skiej oraz coraz bardziej zlatynizowanej cywilizacji bizantyjsko-tura?skiej narodów Rosji. Nie porównujmy przy tym ?ydów do robactwa tocz?cego s?abe i chore drzewa itp. Jest to naród o wyostrzonej inteligencji, pe?en ludzi genialnych. Jeden z kilku najwybitniejszych na ?wiecie. Dlatego te? coraz wi?cej z nich rozumie, ?e droga Sorosa jest tak? sam? pomy?k? jak droga Trockiego. Wielu z nich od?egnuje si? zatem od polityki, nie chc?c zosta? wci?gni?ci w szale?stwo swych wspó?plemie?ców. Inni na odwrót, rozwijaj? i usilnie proponuj? wszystkim odwrotno?? tego szale?stwa, jakim jest konserwatywny liberalizm. Ludzie ci przewa?nie dzia?aj? w dobrej wierze. Nale?y ich za ka?dym razem ?yczliwie wys?ucha?, a nast?pnie wyt?umaczy?, dlaczego nie maj? racji wzgl?dnie maj? j? co najwy?ej w po?owie.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014