Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumWrzesień 19 2020 07:56:53
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
W kuluarach Sali Kolumnowej
W kuluarach Sali Kolumnowej
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Katolicyzm | Katolicyzm
Autor Ukraina ma 18 lat
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 27-08-2009 01:31
[img]http://frendid.com/attachments/galleries/0104/5841/Parad.png[/img]

70 milionów hrywien kosztowa?a tegoroczna parada wojskowa w Kijowie. Prezydent Juszczenko przeforsowa? swoje zdanie w tej sprawie wbrew stanowisku panii premier Julii Tymoszenko, która twierdzi?a, ?e w okresie g??bokiego kryzysu gospodarczego nale?a?oby sobie oszcz?dzi? zwi?zanych z tym wydatków i przeznaczy? te pieni?dze na walk? z kryzysem i degradacj? si? zbrojnych, no i w ogóle oszcz?dza? na nie wiadomo po co potrzebnych wydatkach reprezentacyjnych. 15 milionów z bólem serca, licz?c by? mo?e na wys?uchanie jej wezwania do wystawienia "jednego kandydata wszystkich si? narodowych i demokratycznych" wydzieli?a na ten cel z bud?etu Urz?du Rady Ministrów pani premier. Reszt? zabrano z bud?etu ministerstwa obrony. Tymczasem si?y zbrojne "samostijnej" coraz bardziej chyl? si? do upadku. O tym wszystkim, snuj?c te? nieweso?e rozwa?ania na temat ogólnego bilansu ju? prawie dwóch dziesi?cioleci niepodleg?ej Ukrainy, pisa?a przed przerw? w ukazywaniu si? w zwi?zku z d?ugim weekendem tamtejsza prasa.


Komentarz redakcyjny dziennika "Den" czyli ch?osta wszystkich zaniedba? i niespe?nionych nadziei


Wypada zacz?? od najwi?kszej gazety ukazuj?cej si? w j?zyku ukrai?skim, jakim jest "Den" (ukr.: dzie?). Wypada zacz?? równie? dlatego, ?e tam w?a?nie najwi?cej (a zarazem najkrytyczniej) na ten temat napisano:

Na Placu Niepodleg?o?ci naród ukrai?ski dokona? swego wyboru w 2004, potwierdziwszy wol? rozwijania si? w kierunku europejskim. Jenak, jak wykaza? czas, rz?d okaza? si? niezdolny do zrealizowania pragnie? narodu. Po dzi? dzie? nie przeprowadzono ani jednej reformy systemowej.

We?my np. spraw? ziemi. W konstytucji napisano wyra?nie, ?e ziemia nale?y do narodu ukrai?skiego. W praktyce za? zasoby ziemi zosta?y podzielone mi?dzy zaledwie kilkuset obywateli (oligarchów, polityków itd.). Do tej pory nie powsta?y te? w?a?ciwe warunki prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Biznesmeni s? zmuszeni ulega? regu?om gry ustalonym jeszcze w latach dziewi??dziesi?tych: op?aty za tzw. ochron?, «kabany» [czyli ?apówki] itd. Zagraniczny inwestor, przybywszy na Ukrain?, jest zmuszony boryka? si? z nuizliczonymi problemami: niejasnymi uregulowaniami prawnymi, korupcj?, panoszeniem si? urz?dasów. W pe?ni logiczne wydaje si? pytanie; czy w ci?gu tych 18 lat powsta?y na Ukrainie bodaj podstawy gospodarki rynkowej?

Jednak najostrzejsz? krytyk? znawców przedmiotu wywo?uje nasz system wymiaru prawa. Totalna korupcja i zero reform. Jed?my dalej. Obrona narodowa. O jakiej reformie wojskowej mo?na mówi? w sytuacji, gdy w jednostkach regularnie wy??cza si? o?wietlenie?! Nie wymienia si? broni i sprz?tu, nie prowadzi si? prawie wcale szkolenia, nie podwy?sza si? kwalifikacji ?o?nierzy s?u?by czynnej. Minister obrony nie waha si? mówi? otwarcie o tym, ?e ju? za par? lat nasze si?y zbrojne mog? ca?kowicie utraci? swoj? zdolno?? bojow?.


Takie gorzkie ?ale znalaz?y si? ju? na samym wst?pie owego komentarza. Dalej za? wyliczono: ?a?osny stan s?u?by zdrowia, funduszy emerytalnych, dzia?ania samorz?du terytorialnego itd.
http://www.day.kiev.ua/278833/

No có?, nie b?d? zanudza? czytelników t?umaczeniem na j?zyk polski dalszego ci?gu owego artyku?u wst?pnego. Dodam tylko jeden, jak?e dramatyczny fragment:

Zdaniem pani kierownik Instytutu Strategii Antykryzysowych Katarzyny Kiryczenko taka ocena obecnego ukrai?skiego systemu sprawowania w?adzy [2+ wg jednego z sonda?y] stanowi dla? wyrok ?mierci. «Bezustanna, nie przebieraj?ca w ?rodkach walka o w?adz? mi?dzy ró?nymi klanami polityczno-oligarchicznymi doprowadzi?a Ukrain? na skraj katastrofy. Dalszy rozwój wydarze? mo?e doprowadzi? albo do wybuchu spo?ecznego niezadowolenia albo do utraty niepodleg?o?ciNieco optymizmu


Druga ogólnokrajowa gazeta codzienna w j?zyku ukrai?skim r11; "Ukrainska Prawda" (nie maj?ca dos?ownie nic wspólnego z dziennikiem "Prawda" z Moskwy r11; ani dawnym, ani nowym) zamie?ci?a w charakterze artyku?u okoliczno?ciowego rozwa?ania pióra Oleksija To?kaczowa r11; dzia?acza spo?eczno-politycznego pracuj?cego na rzecz przy??czenia swego kraju do UE i w tym upatruj?cego dla? wybawienia. Jednak, co znamienne, równie? on rozpocz?? sw? wypowied? w tonie zw?tpienia i rozpaczy:

W pierwszych latach naszej pa?stwowo?ci ka?da rocznica niepod?eg?o?ci by?a okazj? do tego, aby przyjrze? si? osi?gni?ciom i rozwa?a? plany na przysz?o??. Jednak teraz, w ostatnich latach, Dzie? Niepodleg?o?ci to sposobno?? jedynie do prób stwierdzenia, czy pacjent [któremu na imi? Ukraina] jeszcze ?yje czy te? jest ju? martwy.

Otó? próby odpowiedzi na to pytanie prowadz? do ?a?osnych wniosków. Okazuje si?, ?e po wszystkich spadkach, wzrostach i kolejnych wahaniach dochód narodowy brutto niepodleg?ej Ukrainy wynosi niespe?na 70 % dochodu narodowego z roku 1990. Niepodleg?a Ukraina utraci?a prawie 6 milionów swojej ludno?ci. Spo?ród tych, którzy jeszcze tu pozostali, niemal 70 % ?yje poni?ej granicy minimum socjalnego. W?adza pa?stwowa zamieni?a si? na Ukrainie w po?miewisko, energetyka w problem, medycyna w udr?k?, a obrona narodowa w fikcj?.

[url]http://www.pravda.com.ua/news/2009/8/20/100113.htm [/url]
Pan To?kaczow widzi jednak wyj?cie z matni. Jest nim powrót do tradycji Ukrai?skiej Republiki Ludowej (zwi?zanej z imieniem atamana Petlury), która zaciekle walczy?a o zaistnienie na mapie Europy w latach 1917-20. Jednym z pierwszych aktów na tej drodze powinno by? przesuni?cie daty Dnia Niepodleg?o?ci z 24 sierpnia na 20 stycznia (dzie? wydania pierwszego uniwersa?u Centralnej Rady Ukrai?skiej). W nast?pnych aktach ustawodawczych nale?y znie?? wszelkie pozosta?o?ci systemu prawnego ZSRR.


Urz?dowy optymizm


Redakcja dziennika "Den" udzieli?a g?osu równie? grupie dzia?aczy pa?stwowych, spo?ecznych i gospodarczych oraz pracowników naukowych, którzy wypowiadali si? ró?nie, przewa?nie jednak próbowali tchn?? w t? rocznic? spor? dawk? optymizmu. Oto do?? typowy przyk?ad takiego g?osu. Cytuj? Wo?odymyra Wasylenk? r11; delegata Ukrainy w ONZ:

Dla mnie jest to ?wi?to pa?stwowe, a zarazem osobiste. Robi?em wszystko, co w mojej mocy, aby Ukraina sta?a si? niepodleg?a. Dlatego te? nie?atwo jest mi oddzieli? to, co dotyczy mnie osobi?cie i co dotyczy ca?ego narodu. Uwa?am, ?e jest to ?wi?to nr 1 tak jak dla ka?dego innego, normalnego kraju. Czuj? si? wolnym cz?owiekiem i jestem zdania, ?e ?yj? w demokratycznym pa?stwie, chocia? oczywi?cie dostrzegam wiele niedoci?gni?? i pretensji, jakie mo?na wysuwa? pod adresem prezydenta i rz?du. Jednak ogólnie rzecz bior?c, post?p, jaki osi?gn??a Ukraina w ci?gu ubieg?ych dwóch dziesi?cioleci jest kolosalny i posuwamy si? we w?a?ciw? stron?. Dla mnie ten dzie? jest dniem wolno?ci Ukrainy r11; wolno?ci wyboru takiej drogi rozwoju, jaka jest niezb?dna dla Ukrai?ców.


Nie znaczy to, ?e w?ród osób wypowiadaj?cych si? tam zabrak?o g??bszej krytyki istniej?cego obecnie stanu pa?stwa i spo?ecze?stwa. Za przyk?ad mo?e pos?u?y? emerytowany publicysta (który zas?yn?? opisuj?c skutki katastrofy czernobylskiej), dzia?acz partii zielonych oraz ambasador Ukrainy w Izraelu i Kanadzie Jurij Szczerbak. Jego zdaniem 24 VIII 1991 Ukraina otrzyma?a jedynie pozory wolno?ci. W praktyce jest bowiem tak, ?e kto nie mia? za plecami poparcia "jednego z obwodowych sekretarzy KPZR z lat sze??dziesi?tych" (staruszkowi troch? si? pomyli?o, chodzi raczej o lata osiemdziesi?te), ten nie wysun?? si? na czo?o ani w polityce ani w gospodarce i tak te? pozosta?o do dzisiaj. Nowe pokolenie (ludzie poni?ej lat czterdziestu) w ogóle nie ma szans doj?? do g?osu. Nie ma ?adnego przywódcy ogólnokrajowego. Spo?ecze?stwo nie uto?samia si? z w?asnym pa?stwem.


Powszechna oboj?tno??

Z kronikarskiego obowi?zku zajrza?em jeszcze na ?amy najwi?kszej rosyjskoj?zycznej gazety Ukrainy, jak? jest "Komsomolskaja Prawda Ukrainy". Z komsomo?em (tak samo jak "Moskowskij Komsomoliec") jej redakcja ju? od dawna nie ma zbyt wiele wspólnego. Zachowano po prostu znany i pokupny tytu?. Wymieniona tu gazeta ukazuj?ca si? na Ukrainie najwyra?niej zwyczajnie stara si? dogodzi? gustom i postawom tych mieszka?ców tego kraju, którzy najch?tniej i najsprawniej pos?uguj? si? j?zykiem pó?nocnego s?siada. Otó? tam ?adnego artyku?u po?wi?conego rocznicy wyj?cia Ukrainy ze sk?adu ZSRR nie by?o. Redakcj? o wiele bardziej zainteresowa?y: zgon aktora Semena Farady, najnowsze wahania kursu hrywny oraz ... posta? "miss erotyki WNP", zdj?cie obszernego biustu której przyozdobi?o przeprowadzony z ni? wywiad, a tak?e (dalej w tym gu?cie!) niemal zupe?nie nagie damy opalaj?ce si? nad Morzem Czarnym w towarzystwie wysportowanych i bogatych m?odzie?ców. Odno?nie zbli?aj?cego si? g?ównego ?wi?ta pa?stwowego zamieszczono jedynie drobn? wzmiank? o li?cie gratulacyjnym Putina, wys?anym na r?ce pani premier Tymoszenko, z ?yczeniami "dla wszystkich mieszka?ców Ukrainy". Zakrawa to na kpiny i zapewne te? o to chodzi?o.

O wiele bardziej zaskakuj?cy by? dla mnie praktycznie zupe?ny brak komentarzy czytelników pod odno?nym artyku?em tak w internetowym wydaniu gazety "Den", jak "Ukrainskiej Prawdy". W tym pierwszym miejscu znalaz? si? zaledwie jeden komentarz w j?zyku rosyjskim, napisany tak m?tnie, ?e trudno doprawdy zgadn??, o co w nim chodzi.

Jakie st?d wnioski? No có?, wnioski nie nowe i jasne dla ka?dego, kto nie ?ywi si? wzi?tymi z Ksi??yca (albo z czystej propagandy) nadziejami na sojusz z ukrai?skim nacjonalizmem przeciw Rosji : 1) Niepodleg?a Ukraina jest w gruncie rzeczy mi?dzynarodowym przedsi?biorstwem za?o?onym na u?ytek by?ych kacyków z KPZR. 2) To przedsi?biorstwo (skrajni) nacjonali?ci ukrai?scy, nie zwa?aj?c na sk?ad narodowo?ciowy swojego pa?stwa, zamieszka?ego przez a? 14 narodów, a tak?e inne istotne okoliczno?ci, usi?uj? przekszta?ci? w pa?stwo jednego narodu. Jest to przyjmowane przez najwa?niejsz? mniejszo?? narodow? tj. rosyjsk?, zale?nie od stanu maj?tkowego jej cz?onków, w sposób nieprzychylny, od jawnej wrogo?ci, poprzez irytacj? do lekcewa?enia i kpiny (u najbogatszych). Nie budzi to we mnie weso?o?ci. Wprost przeciwnie, na my?l o tym odczuwam g??bokie wspó?czucie dla narodu i spo?ecze?stwa ukrai?skiego oraz l?k z powodu skutków, jakie ta sytuacja mo?e poci?gn?? za sob? dla Europy. Natomiast dla mojego w?asnego kraju wyci?gam z tych dwóch wniosków jeszcze trzeci. Pa?stwo znajduj?ce si? w takim stanie mo?e w najlepszym wypadku jako? przetrwa? na mapie Europy. Natomiast sojusznik z niego dla kogokolwiek taki jak ton?cy okr?t.

Edytowane przez gjw dnia 27-08-2009 04:10
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ukraina ma 18 lat
Piotr Kolczynski
Super Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 49
Miejscowość: ?ód?
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 31-08-2009 12:09
"(...)Nie ma si?y ludzkiej, zdolnej przeszkodzi? temu, a?eby oderwana od Rosji i przekszta?cona w niezawis?e pa?stwo Ukraina sta?a si? zbiegowiskiem aferzystów z ca?ego ?wiata, którym dzi? bardzo ciasno jest we w?asnych krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapita?u, organizatorów przemys?u, techników i kupców, spekulantów i intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji (...)Ukraina sta?a by si? wrzodem na ciele Europy; ludzie za?, marz?cy o wytworzeniu kulturalnego, zdrowego i silnego narodu ukrai?skiego, dojrzewaj?cego we w?asnym pa?stwie, przekonali by si?, ?e zamiast w?asnego pa?stwa maj? mi?dzynarodowe przedsi?biorstwo, a zamiast zdrowego rozwoju, szybki post?p rozk?adu i zgnilizny. (...)"
R.Dmowski "?wiat powojenny i Polska"

Komentarz do cytatu jest zwyczajnie zb?dny.smiley Dzisiaj w?a?nie tak jest.

Edytowane przez Piotr Kolczynski dnia 31-08-2009 12:12
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ukraina ma 18 lat
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 01-09-2009 01:06
Bez w?tpienia. Widzimy tu, ?e Dmowski umia? my?le? wyj?tkowo logicznie i mia? wizje, które (w tym temacie mo?na doda?: niestety) dok?adnie si? sprawdzaj?. Czy mo?na prosi? o podanie wydania i strony, wzgl?dnie rozdzia?u?
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ukraina ma 18 lat
Piotr Kolczynski
Super Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 49
Miejscowość: ?ód?
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 01-09-2009 09:47
Wydawnictwo "Nortom" Wroc?aw 1999r.
Cytat zaczyna si? na str. 145
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Ukraina ma 18 lat
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 26-12-2014 23:01
A kto pisa? o "zimie stulecia"?


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014