Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumSierpień 15 2020 16:31:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
9
9
Protest w Lublinie 30.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Kultura
Autor Pomnik dla Cyryla i Metodego
Stas
Użytkownik

Postów: 103
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 04.09.15
Dodane dnia 07-09-2015 17:37
Z redaktorem naczelnym s?owackiego kulturalnego magazynu Antik LUBOMIREM STAN?KIEM rozmawia Anna Radziukiewicz

Anna Radziukiewicz: r11; W Polsce, poza ?rodowiskiem prawos?awnych, tradycja cyrylometodia?ska zosta?a niemal wyparta ze ?wiadomo?ci ludzi. A w S?owacji?
Lubomir Stan?ek: r11; Jest bardzo ?ywa.
r11; Cyryl i Metody przybyli do was z Bizancjum, nie Rzymu. Teraz niemal ca?e wasze chrze?cija?stwo, podobnie jak w Polsce, jest zwi?zane z Rzymem. Wy jednak cyrylometodia?skie korzenie piel?gnujecie.
r11; Jeste?my z nich bardzo dumni. Czujemy si? nast?pcami Wielkiej Morawy, ewangelizowanej przez Braci z Salonik. Za rok b?dziemy obchodzi? 1150-lecie przybycia z misj? do Pa?stwa Wielkomorawskiego Cyryla i Metodego. Rokrocznie 5 lipca czcimy pami?? tej misji. To ?wi?to narodowe. W nast?pnym roku rozmach uroczysto?ci b?dzie szczególny. Stworzono ju? pa?stwowy program obchodów jubileuszu. G?ównym jego organizatorem jest pa?stwo, konkretnie ministerstwo kultury. Ministerstwo wspomagaj? ró?ne organizacje, g?ównie towarzystwo Macierz S?owacka. B?dzie wiele projektów o?wiatowych, konferencji. W ubieg?ym roku rozstrzygni?to konkurs na budow? pomnika ?wi?tych Cyryla i Metodego. Wzi??o w nim udzia? kilkudziesi?ciu artystów. Pomnik stanie na Starym Mie?cie w Bratys?awie. S? trzy proponowane lokalizacje. Ostatecznej jeszcze nie wybrano, cho? wszystkie s? godne. Wszak Cyryl i Metody s? patronami s?owackiego narodu, patronami Europy. A na bratys?awskiej starówce, tam gdzie stoi nasz parlament, odnaleziono fundamenty staros?owia?skiej bazyliki.
r11; Gdzie maj? miejsce g?ówne obchody upami?tniaj?ce misj? braci so?u?skich?
W Bratys?awie, przy ?redniowiecznym zamku Devin, a w zasadzie przy jego ruinach, z IX wieku. Zamek stoi w miejscu, w którym Morawa wpada do Dunaju. Zamek wysadzi?y w powietrze w 1809 roku wojska napoleo?skie. W?a?nie w tym symbolicznym dla nas miejscu spotykaj? si? ludzie podczas narodowego ?wi?ta, ?wi?ta wszystkich S?owaków, niezale?nie od ich wyznania.
r11; W innych miastach te? upami?tniacie misjonarzy z Salonik?
r11; Staramy si?, chocia? nie wsz?dzie z powodzeniem. Chcieli?my postawi? ich pomnik na po?udniu S?owacji w nadgranicznym Komarnie. To miasto i region zdominowany przez mniejszo?? w?giersk? i przez ni? zarz?dzany. Inicjatywa nie powiod?a si?. Protest mniejszo?ci w?gierskiej przeciw tej inicjatywie by? zdecydowany.
r11; Dlaczego?
r11; W?grzy nie chc? s?ysze? o tej misji, poniewa? za czasów Cyryla i Metodego W?grów w Europie ?rodkowej nie by?o. Pa?stwo Wielkomorawskie wraz z Panoni? obejmowa?o tereny wspó?czesnej S?owacji, Czech, W?gier i si?ga?o a? po rzek? Saw?, czyli do ziem zajmowanych przez Serbów. To by?y ziemie S?owian, na co wskazuj? i wykopaliska archeologów, równie? w?gierskich, czy wiele s?owia?skich nazw wsi i miast, które do dzi? spotykamy na terenie W?gier. W?grzy bardzo denerwuj? si?, kiedy mówi si? im o Panonii. Staraj? si? podkre?la? swoje d?ugie trwanie na tych ziemiach. W 1896 roku na skale z ruinami zamku Devin wznie?li pot??n? 33-metrow? Kolumn? Arpada dla upami?tnienia tysi?clecia pa?stwa w?gierskiego. Kolumn? zaraz po pierwszej wojnie zniszczy?y oddzia?y wojsk czeskich. Ocala?e resztki kolumny wywieziono do W?gier.
r11; O cyrylometodia?skiej misji dowiaduj? si? wasi uczniowie z podr?czników?
r11; Oczywi?cie, na ka?dym etapie kszta?cenia, równie? uniwersyteckim. Ucz? si? o Pa?stwie Wielkomorawskim, jego pierwszych w?adcach, czyli mi?dzy innymi o Ro?cis?awie, który o misj? prosi? bizanty?skiego cesarza Micha?a III Metystesa. Na temat tej misji ukazuj? si? u nas powa?ne publikacje, s? organizowane konferencje.
r11; Nie zabiegali?cie o misjonarzy z pa?stwa frankijskiego, cho? graniczyli?cie z nim?
r11; Frankowie, wprowadzaj?c chrze?cija?stwo, chcieli wraz z nim narzuci? swoj? w?adz?. To nie podoba?o si? naszym przodkom. Oni cenili niezale?no??. Bizancjum proponowa?o Wielkiej Morawie misj?, ale swej w?adzy nie narzuca?o.
r11; Wtedy, w dziewi?tym wieku, Wielka Morawa by?a silnym pa?stwem.
r11; Mog?a si? równa? niemal z ka?dym innym pa?stwem w ówczesnej Europie, a ju? na pewno w zachodniej. Wraz z cyrylometodia?sk? misj? otrzyma?a alfabet i mog?a tworzy? w?asne pi?miennictwo.
r11; Czy S?owacy s? zainteresowani ruchami, jednocz?cymi S?owian? W Polsce bowiem ka?da panslawistyczna idea jest odrzucana.
r11; U nas wielu ludzi mówi: Powinni?my troszczy? si? o to, by nie utraci? kontaktów z Rosj?, ale tak?e Ukrain? i Bia?orusi?. O te kontakty zabiega zw?aszcza nasze stowarzyszenie Pans?owia?ska Unia, podobnie jak i o dobre relacje z Polakami, Czechami.
r11; Czy S?owacy interesuj? si? rosyjsk? kultur??
r11; Ka?dy zaproszony z Rosji zespó? teatralny, baletowy, wystawiaj?cy u nas spektakle, czy chór daj?cy koncerty, cieszy si? ogromnym powodzeniem. Sala jest wtedy zabita do ostatniego miejsca. Trudno kupi? bilety. Warunek jest jeden. Ma to by? wysoki poziom spektaklu czy koncertu. A Rosjanie zwykle taki zapewniaj?. Bardzo cenimy rosyjsk? kultur?.
r11; Do rosyjskiej ksi??ki te? macie dost?p?
r11; Tak? jeszcze kilka lat temu trudno by?o znale?? w Bratys?awie. Dzi? mamy dwie czy trzy ksi?garnie, oferuj?ce wy??cznie rosyjsk? literatur?.
r11; By si?gn?? po rosyjsk? ksi??k?, trzeba zna? j?zyk.
r11; Rosyjski na S?owacji zaczyna wraca? do szkó? r11; po pi?tnastu latach odstawienia go boczny tor. Nasi uczniowie zaczynaj? obok j?zyka angielskiego, czy innego zachodniego, uczy? si? rosyjskiego i poznawa? rosyjsk? kultur?.
r11; Nast?pi?o u was rozczarowanie ameryka?sk? kultur??
r11; W du?ej mierze, poniewa? dociera do nas niemal wy??cznie kultura masowa w postaci ameryka?skiego filmu, gdzie g?ównym tematem jest seks, narkotyki, strzelanina. Ludzie coraz cz??ciej mówi?: do??! Chcemy wraca? do swoich korzeni. A swoje to tak?e ogólnos?owia?skie. ?aden przecie? naród nie ?y? w izolacji. Istnia?y zwi?zki kulturowe mi?dzy narodami. S?owak, Duszan Makowiecki, by? chocia?by osobistym sekretarzem Lwa To?stoja. Na uniwersytecie w Petersburgu wyk?ada?o w dziewi?tnastym wieku kilku s?owackich uczonych.
r11; W czasach komunistycznych nie tylko rosyjska czy sowiecka kultura przenika?a do Czechos?owacji lub Polski, równie? nasza by?a prezentowana w innych krajach wschodniego bloku.
r11; I tego S?owakom brakuje. Kultura sta?a si? dzi? w du?ej mierze towarem. I jako towar szuka rynku zbytu. Ameryka?ska, czy szerzej angloj?zyczna, wesz?a na rynek rosyjski. Walczy te? o niego kultura niemiecka czy francuska. To ogromy rynek. Jest o co zabiega?. My, S?owacy, nie trafili?my po przemianach na ten rynek. To wielka szkoda.
r11; W Polsce nikt tak dzisiaj nie my?li.
r11; Ale taka jest rzeczywisto??. Przecie? w czasach komunistycznych wysy?ali?my do Moskwy, Leningradu, innych miast, nawet na g?ubink?, nasze grupy teatralne, zespo?y muzyczne. Utwory naszych pisarzy by?y t?umaczone na rosyjski. A dzi? tego nie czynimy. To ?le.
r11; Próbuje Pan osobi?cie zrobi? jaki? wy?om w tej izolacji?
r11; Od czasu do czasu polec? do Moskwy. Porozmawiam na ten temat z kim? z Dumy czy ministerstwa kultury. Niestety oni odpowiadaj?: To ju? wasz problem. To wy odeszli?cie.
r11; Dzi?kuj? za rozmow?.
Autor:Anna Radziukiewicz Zrud?o Przegl?d Prawos?awny
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014