Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 07 2020 18:04:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Kultura
Autor S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-03-2008 08:53
Nasz Dziennik podaje dzisiaj:

"
Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy kwaterze legionowej zainaugurowano cykl spotka?-lekcji historii na ?ywo skierowany do ma?opolskich uczniów. Uroczysto?? patriotyczna odby?a si? w dniu imienin Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego, uczestniczy?o w niej oko?o 300 m?odych osób.

- Ten cykl spotka? ma przede wszystkim s?u?y? wychowaniu patriotycznemu m?odzie?y - podkre?li? Edward Jankowski, prezes Ma?opolskiego Oddzia?u Zwi?zku Pi?sudczyków, który podczas uroczysto?ci wyg?osi? s?owo o Marsza?ku na tle wspó?czesnych wydarze?. W spotkaniu wzi?li udzia? m.in. Józef Rostworowski, ma?opolski kurator o?wiaty, dyrektorzy ma?opolskich szkó?. M?odzie? z?o?y?a kwiaty i zapali?a znicze. Uroczysto?? poprowadzi? Jerzy Giza, dyrektor Zespo?u Szkó? Spo?ecznych nr 1 im. Józefa Pi?sudskiego w Krakowie, a modlitwie przewodniczy? o. Jerzy Paj?k, kapucyn.
Pomys?odawc? projektu jest wojewoda ma?opolski Jerzy Miller. Zale?y mu na tym, aby kwatera nie tylko by?a utrzymywana w dobrym stanie, ale tak?e aby s?u?y?a m?odym pokoleniom za miejsce, w którym mog? zetkn?? si? z histori? Polski namacalnie, a nie wy??cznie poprzez podr?cznik.
Kolejne spotkania zaplanowano na 16 kwietnia, 11 maja oraz 16 czerwca. Podczas tych szczególnych lekcji uczniowie w niestandardowy sposób poznaj? histori? polskich zrywów niepodleg?o?ciowych. Od wrze?nia ma ruszy? drugi, poszerzony etap projektu, w którym m?odzi b?d? mieli okazj? odkrywa? inne miejsca w Ma?opolsce zwi?zane ze zrywami niepodleg?o?ciowymi, a szczególnie z Legionami. Poznaj? przebieg ró?nych wydarze? historycznych, dok?adnie w miejscach, gdzie si? one rozgrywa?y. Jednym z wymiarów tego typu lekcji b?dzie tak?e opieka nad zaniedbanymi nagrobkami, kapliczkami i tablicami pami?tkowymi.
Ma?gorzata Bochenek"

I w ten sposób w?a?nie polityczny ob??d przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Dawno ju? tak?e przestali?my si? dziwi?, ?e arcykatolicki Nasz Dziennik gloryfikuje osob? Pi?sudskiego, bezwyznaniowca, formalnego odst?pcy od wiary katolickiej, posiadacza kochanek, konkubin i nie?lubnych dzieci, notorycznego k?amc? i megalomana, cz?owieka lewicy, który zniszczy? w 26 r. rz?d narodowo-ludowy z pomoc? komunistów i masonerii, pupila tej?e masonerii, odpowiedzialnego za mordy polityczne i prze?ladowanie patriotów z gen. Zagórskim na czele, cz?owieka bezpardonowo atakuj?cego pierwszego biskupa polowego WP Stanis?awa Galla, wreszcie demoralizatora, publicznie pos?uguj?cego si? j?zykiem rynsztokowym itp., itd.
To wszystko i wiele innych rzeczy nie przeszkadza Naszemu Dziennikowi w apoteozie tej czarnej postaci historii Polski. Wida? wyra?nie, ?e Pi?sudski i jego zabójcza dla Polski ideologia polityczna potrzebna jest tym, którzy pragn? naszej kl?ski. I s? oni, niestety, skuteczni. Irracjonalno?? polityki politycznych pogrobowców Pi?sudskiego, b?d?cych dodatkowo jego marnym odbiciem, jest tego najlepszym dowodem. Smutne, ?e nasi wrogowie korzystaj? przy tym z bezinteresownej pomocy po?ytecznych idiotów, tak?e tych z ND.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 20-03-2008 09:09
A oto efekt:
Z czym si? kojarzy polskiej m?odzie?y s?owo "niepodleg?o?ciowy"?

"22 wolny; 5 zryw; 4 wolno??; 4 wyzwole?czy; 3 niezale?ny; 3 powstanie; 3 ruch; 2 d???cy do wolno?ci kraju; 2 pa?stwo; 2 walka; autonomia; bieg; d???cy do niepodleg?o?ci; dzia?acz; g?upi; historyczny; 11 listopada; manifest; nacjonalistyczny; narodowy; naród; naród polski; niewarty niczego; niezale?no??; niezawis?y; normalny; Pi?sudski; samodzielny; suwerenny; ?wi?to; Warszawa; wi?kszo?? lektur; wojna; wolno?ciowy; wrogo??; wyzwole?czo??; wyzwolony; zwyci?ski; zwyci??ony"

?ród?o:
Lebda R., S?ownik polskich i serbskich asocjacji jako kulturowy obraz ?wiata, Kraków 2006

I ?adne inne nazwisko si? nie kojarzy??


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 20-03-2008 11:45
W moich oczach Pi?sudski nie jest czarn? postaci?, a zaledwie ciemnoszar?. Dostrzegam w nim kilka dobrych cech (np. nieprzekupno??), ale te z?e przewa?y?y i zaci??y?y ujemnie na losach narodu, a nawet kilku narodów. Moim skromnym zdaniem jeszcze gorsi od samego Naczelnika byli jednak jego leguni, zw?aszcza tzw. Trzecia Brygada, sk?adaj?ca si? z samych bizantyjczyków.

Natomiast pokornie prosz? wszystkich o to, aby oddziela? od z?ej polityki pi?sudczykowskiej ?mier? i rany naszych ?o?nierzy frontowych, którzy ofiarnie walczyli przeciw zaborcy w piekle i rzezi Wielkiej Wojny i oddawali ducha z imieniem Ojczyzny na ustach. Byli w?ród nich przewa?nie najlepsi ludzie, jak pisarz i zapoznany wieszcz Jerzy ?u?awski. Ja pot?piam powstanie styczniowe jako zbiorowe szale?stwo, ale przechodz?c przed krzy?em na dawnym miejscu rozstrzeliwania powsta?ców, za ka?dym razem padam na kolana na tej ?wi?tej ziemi. smiley
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
Adam Smiech
Administrator

Avatar Użytkownika

Postów: 644
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 15.05.07
Dodane dnia 20-03-2008 12:38
Przykro mi, ?e si? nie zgadzamy, ale jest to posta?, która wywar?a na Polaków i na Polsk? histori? najczarniejszy wp?yw, nie tylko na swoich wspó?czesnych, ale i na dalsze pokolenia, a jak wszystko na to wskazuje, jej negatywny wp?yw b?dzie nam towarzyszy? równie? i w przysz?o?ci. To Pi?sudski doprowadzi? do tego, ?e zdychaj?ca ideologia powsta?cza prze?y?a cios jaki zadali jej Dmowski et consortes, a pó?niej swoim antyrosyjskim ob??dem skazi? nasz? dusz? chorob? na Moskala w o wiele bardziej niebezpiecznej wersji od uniesie? XIX-wiecznych romantyków. Dzi? w ?wiadomo?ci Polaków, odzyskanie niepodleg?o?ci w 18 r., zwyci?ska wojna z Bolszewi?, i w ogóle Polska do 45 r., to Pi?sudski. Poza nielicznymi, nikt nie s?ysza? o Dmowskim i o Endecji, chyba ?e w negatywnym kontek?cie antysemickich pa?karzy. Zak?amana wizja historii lat 1890-1945 panuje niepodzielnie. To wszystko wspierane jest przez naszych wrogów, dla których zniewolenie polityki polskiej ob??dnymi wizjami Pi?sudskiego jest czyst? korzy?ci? polityczn?. Pi?sudski pasuje ?ydom, Niemcom i Anglosasom, wi?c nie na darmo s?czyli po 45 r. w Wolnych Europach i G?osach Ameryki jednostronn? wizj? historii. Nasze dzisiejsze og?upienie jest po cz??ci skutkiem tej polityki. Podobne skutki w tera?niejszo?ci i przysz?o?ci wywrze, bez ?adnych w?tpliwo?ci, wspó?czesna nam apoteoza Pi?sudskiego.
Co do nieprzekupno?ci - Panie Grzegorzu, mój Bo?e, ?atwo gra? nieprzekupnego, jak si? jest panem Polski, któremu nikt nic nie mo?e zrobi?. A co z kast? przekupnych sanatorów? Jako? nieprzekupno?? wodza im si? nie udzieli?a, a przecie? by? dla nich jedynym wzorcem we wszystkim.
Nie pisa?em o legionistach, bo nie widzia?em takiej potrzeby. Nie widz? te? potrzeby ci?g?ego powtarzania, zw?aszcza na forum, mantrycznej formu?y o rozdzielaniu oceny wodza od wysi?ku ?o?nierzy. Uczyni?em to ju? wielokrotnie w wielu tekstach, zw?aszcza w rocznicowych , po?wi?conych odzyskaniu niepodleg?o?ci (prosz? zajrze? do artyku?ów). Doceniam ich ofiar?, tak jak Pan, i chyl? czo?a przed ich po?wi?ceniem, ale nigdy nie trac? z pola widzenia faktu, ?e walczyli po niew?a?ciwej stronie, i ?e dobrze si? sta?o, ?e plany ich przywódców (tj. Pi?sudskiego i innych) leg?y w gruzach. Gdyby nie to, nie odzyskaliby?my niepodleg?o?ci. A có? mamy dzisiaj? Obchody 11 listopada, na których zwieziona si?? m?odzie? szkolna us?yszy wy??cznie o Pierwszej kadrowej(lub o Legionach Pi?sudskiego, cho? one Pi?sudskiego nie by?y), która wyruszy?a po niepodleg?o?? w 14 r. i, nie wiedzie? czemu, mówcy tego nie wyja?niaj?, j? w 18 r. zdoby?a. I tej m?odzie?y, której historia w ogóle niemal nie obchodzi, je?li co? w g?owie zostanie, to to proste skojarzenie - niepodleg?o??-Pi?sudski-Legiony. Dmowski jest dla nich poj?ciem równie abstrakcyjnym jak karburator albo cesarz Akbar. Przymykaj?c oczy na bezmy?lny kult Pi?sudskiego i jego rzekomych osi?gni?? my sami wbijamy sobie gwó?d? do w?asnej trumny.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 20-03-2008 19:52
Co do og?upienia, choroby na Moskala itd., zgadzam si? w zupe?no?ci. Natomiast w tym czarnym obrazie by?y moim zdaniem niew?tpliwe jasne punkty, jak przygotowanie dodatkowej kadry oficerskiej w szarych mundurach, która okaza?a si? potem niezb?dna do bicia niemieckich szowinistów i bolszewika oraz powo?anie Polskiej Organizacji Wojskowej. Oparcie si? na Niemcach te? nie okaza?o si? samobójcze, a to ze wzgl?du na to, co sta?o si? z Rosj? w 1917. Umo?liwi?o m. in. uratowanie niezliczonych tysi?cy Polaków zamieszka?ych na Kresach. Niemieccy ?o?nierze nie daliby im bezp?atnego miejsca w swoich taborach i eszelonach podczas ewakuacji roku 1918, gdyby inni Polacy nie podj?li wspó?pracy z ich genera?ami.

Za m?odu mia?em przyjemno?? rozmawia? ze stuletni? staruszk?, która mieszka?a w Wielkopolsce za czasów pruskich, a potem wysz?a za Polaka z Kongresówki. Tego zachodniego zaborc? uwa?a?a za twardego, ale sprawiedliwego i nie pozbawionego lito?ci, a tego wschodniego za barbarzy?ców. Inna by?a oczywi?cie jej ocena Hitlera. Warto pami?ta?, ?e Rosja zacz??a si? zmienia? na lepsze dopiero w 1905, a Prusy prowadzi?y polityk? jednoznacznie antypolsk? wobec w?asnych poddanych dopiero od 1871.

To tak odno?nie historii, natomiast w czasach wspó?czesnych nie zmieni to w niczym faktu, ?e interesy polskie domagaj? si? porozumienia z s?siadami, w pierwszej kolejno?ci z Rosj?, a nie przeciw niej. za? oczywi?cie ta choroba na Moskala (moim zdaniem równie? na Szwaba; na tym kierunku ostro?nie, ale bez szukania zwady) nie wyjdzie nam na zdrowie.

Edytowane przez gjw dnia 20-03-2008 19:53
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: S?czenie pi?sudczykowskiego jadu m?odzie?y
SecretLegionsPL
Użytkownik

Avatar Użytkownika

Postów: 132
Data rejestracji: 28.04.10
Dodane dnia 05-01-2014 21:02
.


Czo?em Wielkiej Polsce

Edytowane przez SecretLegionsPL dnia 05-01-2014 21:27
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014