Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 13:46:34
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zobacz Temat
Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl | Zagadnienia | Kultura
Autor Dialekt ?l?ski
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 28-12-2008 21:57
Nawi?zuj?c do wymiany zda? w komentarzach do newsa o ?l?skich separatystach, postanowi?am, aby nie wdawa? si? w polemik? z panem Jerczy?skim, zamie?ci? kilka informacji nie tam, a tutaj, na forum.

Oto co na temat dialektu ?l?skiego mo?na przeczyta? w "Encyklopedii j?zykoznawstwa ogólnego" oraz w "Encyklopedii j?zyka polskiego":
"?l?ski dialekt. jeden z dialektów j?z. pol. (grupa zach.s?ow.). U?ywany na obszarach ?l?ska pierwotnego (tj. bez terenów na wsch. od Lubli?ca, Zabrza i Pszczyny). Nie jest jednolity (p?n. mazurzy, p?d. nie mazurzy). Odznacza si? charakterystycznym s?ownictwem. Prawie nie bra? udzia?u w kszta?towaniu si? pol. j?z. literackiego."
Encyklopedia j?zykoznawstwa ogólnego, red. Kazimierz Pola?ski, Wroc?aw 1993, s. 544

"Dialekt ?l?ski zachowa? si? w pd.-zach. cz??ci Polski, a tak?e na niewielki terenie w Czechos?owacji. Na obszarach zachodnich uleg? germanizacji. Obecnie (1991 - dop. mój) dialekt ten si?ga na zach. po lini? Syców - Prudnik. Granic? pd.-zach. jest w przybli?eniu linia Prudnik-Czaca. Granica wsch. przebiega w okolicach Lubli?ca, Tarnowskich Gór, Katowic, Bielska, granic? pn.-wsch. tworzy mniej wi?cej linia Syców - Lubliniec. J?zykowo dzieli si? ?l?sk na po?udniowy i pó?nocny, czasem wyró?nia si? tak?e ?rodkowy, b?d? na Cieszy?ski, Górny i Opolski. ?l?ska z pochodzenia by?a gwara chwalimska."
Encyklopedia j?zyka polskiego, red. Stanis?aw Urba?czyk, Wroc?aw 1991, s. 62

Ciekawe, ?e w przypadku dialektu kaszubskiego autor has?a wspomina, i? w XIX wieku pojawi?y si? pogl?dy, ?e jest to osobny j?zyk s?owia?ski, ("jednak?e pewne cechy kaszubskie s? wspólne z wielkopolskimi, niektóre z mazowieckimi"smiley, nie ma takiej uwagi przy opisie dialektu ?l?skiego.

Z kolei Stanis?aw Urba?czyk w swoim "Zarysie dialektologii polskiej" pisze, ?e ?l?sk jako ca?o?? ma ma?o cech charakterystycznych. "Od s?siednich prowincji ró?ni si? raczej brakiem tych cech, które s? dla tamtych typowe."
s. 82
Stanis?aw Urba?czyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1984, s. 82.

To oczywi?cie zaledwie u?amek tego, co na temat dialektu ?l?skiego napisano.
Podejrzewam, ?e pan Jerczy?ski i tak si? tu pojawi i podwa?y te informacje albo b?dzie twierdzi?, ?e s? nieaktualne, bo najnowsze badania... Ciekawe, co takiego zmieni?o si? w dialekcie ?l?skim, ?e badania si? "zdezaktualizowa?y"? smiley


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 28-12-2008 21:59
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
Dariusz Jerczynski - SRS
Użytkownik

Postów: 3
Data rejestracji: 25.12.08
Dodane dnia 29-12-2008 03:18
Podane informacje nie s? nieaktualne, tylko nie?cis?e. Jak zwykle pomija si? ?l?ski dialekt laski (uznawany za czeski, chocia? nie ulega w?tpliwo?ci, ?e jest genetycznie znacznie bli?szy pozosta?ym dialektom ?l?skim, zw?aszcza s?siednim, ni? j?zykowi czeskiemu), wyst?puj?cy na wschodzie ?l?ska Opawskiego, zachodzie ?l?ska Cieszy?skiego (Ostrawa, Frydek) i po?udniu powiatu raciborskiego (Krzanowice i okolice). Gwara chwalimska jest ?l?ska, bowiem wyst?puje na terenie historycznego Dolnego ?l?ska (ko?o Zielonej Góry), ?l?ski z pochodzenia jest dialekt chazacki, wyst?puj?cy na terenie Wielkopolski (2 wsie ko?o Leszna i kilkana?cie ko?o Rawicza). Na temat kaszubskiego napisano, o pogl?dach, traktuj?cych go jako odr?bny j?zyk s?owia?ski, poniewa? (dzi?ki Ceynowie) tak klasyfikowali go niemal wszyscy s?awi?ci poza Polsk?. W kwestii ?l?skiego niewielu zdecydowa?o si? na badanie problemu (Amerykanie, Brytyjczycy, niektórzy slawi?ci niemieccy), wi?kszo?? sz?a na ?atwizn? i powiela?a wywody polonistów. ?l?ski nie "prawie" tylko w ogóle nie bra? udzia?u w tworzeniu literackiego polskiego. By? jednak jeden wybitny slawista polski Jan Niecis?aw Ignacy Baudouin de Courtenay, który prowadzi? badania nad ukrai?skim, s?owackim, kaszubskim, ?l?skim, bia?oruskim. Jego zadaniem "?aden warszawski polityk, który chcia?by zmieni? Kaszubów, ?l?zaków i Bia?orusinów w Polaków nie mia? prawa czu? si? dotkni?ty tym, ?e carska administracja próbowa?a zmieni? Polaków w Rosjan". W?grzy wyrzucili go za dowodzenie odr?bno?ci j?zyka s?owackiego, Rosjanie uwi?zili za dowodzenie odr?bno?ci ukrai?skiego. Cech? charakterystyczn? ?l?skiego jest wymowa, tak charakterystyczna, ?e nawet, gdy pos?ugujemy si? polszczyzn?, poza ?l?skiem jeste?my bezb??dnie rozpoznawani, jako ?l?zacy. ?l?ski ma wiele cech wspólnych z s?siednimi dialektami polskimi, ale ma te? cechy wspólne z dialektem morawskim, j?zykami ?u?yckimi, a nawet s?owackim. Cechy wspólne z dialektami wielkopolskim i ma?opolskim nie czyni? ze? dialektu polskiego, zw?aszcza ?e niektóry z tych cech (np. dyftongi, pozosta?o?? aorystu) nawet nie s? polskie. Dariusz Jerczy?ski
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
Marzena Zawodzinska
Administrator

Postów: 267
Miejscowość: Pabianice
Data rejestracji: 17.05.07
Dodane dnia 29-12-2008 22:16
Ci?g dalszy:

Oczywi?cie terminu "gwara" nie mo?na u?ywa? wymiennie z terminem "dialekt". B??d ten, podobnie jak i inne, pope?niany jest nieraz nawet w ksi??kach. Tymczasem dialekt to umowne okre?lenie "ugrupowania s?siaduj?cych ze sob? gwar o okre?lonym zespole jednorodnych, zazwyczaj nie wyst?puj?cych na terytorium przyleg?ego dialektu cech gwarotwórczych". (Karol Dejna, Gwara i jej stosunek do innych odmian j?zyka ogólnonarodowego, w: Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne za?o?enia dialektologii, red. S?awomir Gala, ?ód? 1998, s. 17)

"Odr?bno?? etniczno-j?zykowej krainy, która sta?a si? kolebk? ?l?skich innowacji j?zykowych, si?ga czasów przedpiastowskich, kiedy to poszczególne ugrupowania plemion ?l?skich wzgl?dnie ich zaspo?y zajmowa?y dolin? górnej po?owy Odry po uj?ciu Bobru. Mimo ?e wytworzone dawno poczucie odr?bno?ci ?l?ska by?o tradycyjnie silnie wyczuwane, a nawet przez d?ugie wieki pog??biane przez szereg czynników politycznych, dialekt tej dzielnicy rozwija? si? w wielu szczegó?ach tak samo jak s?siednie dialekty. Tak?e w okresie os?abienia kontaktów ludno?ci ?l?skiej z ludno?ci? wielkopolsk? czy ma?opolsk? rozwija?y si? tu paralelne w?a?ciwo?ci j?zykowe na skutek chyba silniejszych wi?zów pokrewie?stwa i by? mo?e podobnych substratów. Nawet te konwergentne cechy ?l?sko-wielkopolsko-ma?opolskie mog? by? uwa?ane za w?a?ciwo?ci dialektalne, przeciwstawiaj?ce si? cechom obszarów mazowiecko-pomorskich, zasiedlonych przez odr?bne zespo?y plemienne, które przyby?y tam, jak mo?na s?dzi?, innymi szlakami migracyjnymi i asymilowa?y inny substrat, przyjmuj?c z niego do swego j?zyka szereg nie spotykanych nigdzie indziej w?a?ciwo?ci j?zykowych."
Karol Dejna, Dialekty polskie, Wroc?aw 1973, s. 261

"Grupa j?zykowa czesko-s?owacka"
"Podzia? gwar j?zyka czeskiego"
"Gwary laskie"
"W przeciwie?stwie do gwar hanackich dialekty laskie dziel? si? wyra?nie na trzy g?ówne, wcale jasno si? wyodr?bniaj?ce grupy: a) "morawsk?" (tak nazwan? ze wzgl?du na najwi?ksze podobie?stwo do gwar rdzennych Moraw) ko?o miast Pribor, Stramberk i Frenstat, b ) "ostrawsk?" po obu brzegach rzeki Ostrawicy (ko?o miast Frydlant, Mistek, Frydek, Ostrava, oraz na pó?noc od Ostrawy, c) "opawsk?" po obu brzegach rzeki Opawy, ko?o miast Opava i Hlucin. Skrawki obszaru ostrawskiego i opawskiego le?? ju? w granicach Polski." (s.83)

"Gwary laskie, zw?aszcza ich cz??? bli?sza granicy j?zykowej polskiej, wykazuj? ju? bardzo silne podobie?stwa do dialektów polskich (brak iloczasu, akcent na przedostatniej, polskie ?, ?, ?, [d?], cz??ciowe zachowanie [dz], wzd?u? granicy o<a, zmiana e o na i (y) u przed N podobnie jak w ogromnej wi?kszo?ci polskich gwar itd.). Wyst?puj? tu te? pewne morfologiczne i liczne s?ownikowe cechy polskie. Podobie?stwa te s? zbyt liczne, by mog?y by? przypadkowe. Jest rzecz? oczywist?, ?e powsta?y one na skutek odwiecznych kontaktów polsko-czeskich w tych stronach.
Trzeba pami?ta?, ?e pod wzgl?dem geograficznym ca?y obszar laski wraz z jego dzi? morawsk? cz??ci? stanowi dorzecze górnej Odry, co go oczywi?cie wyra?nie ??czy z polskim ?l?skiem. Nie ma te? ?adnej granicy naturalnej mi?dzy obszarem laskim i polskim, istnieje natomiast wyra?na granica naturalna (pasmo Jesionika) mi?dzy terytorium dialektów laskich a reszt? dzisiejszego obszaru czeskiego i s?owackiego. Ca?y obszar laski nale?a? te? do ?l?ska, a z nim do Polski a? do podboju Brzetys?awa w pierwszej po?owie XI w. Nie mo?na wi?c wyklucza?, ?e w dawnych czasach wyst?powa? na dzisiejszym obszarze laskim element etniczny polski. Nie wyklucza tej mo?liwo?ci fakt, ?e cechy fonetyczne czeskie w gwarach laskich (trat, t?at, h<g, brak nosówek itd.) s? starsze od cech polskich w tych?e gwarach. Wiemy bowiem dobrze, ?e bardzo stare cechy mog? si? szerzy? na nowe obszary w zupe?nie nowych czasach, je?eli z jakichkolwiek powodów uchodz? za lepsze."
Zdzis?aw Stieber, Zarys dialektologii j?zyków zachodnio-s?owia?skich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa 1956, s. 85-86.
(niektórych znaków nie mog?am wprowadzi?)

Aoryst. W j?zyku polskim formy aorystu po?wiadczone s? do XV w., pisze o tym Czes?aw Bartula w swojej gramatyce scs (Czes?aw Bartula, Podstawowe wiadomo?ci z gramatyki staro-cerkiewno-s?owia?skiej na tle porównawczym, Warszawa 1981, s. 87.

ci?g dalszy nast?pi


"Prawda nie ma udzia?u w kl?skach jej obro?ców"
Nicolas Gomez Davila
***
GG 704004

Edytowane przez Marzena Zawodzinska dnia 29-12-2008 22:18
www.chesterton.fidelitas.pl Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
Dariusz Jerczynski - SRS
Użytkownik

Postów: 3
Data rejestracji: 25.12.08
Dodane dnia 31-12-2008 17:31
Brawo, ju? zauwa?amy, ?e poj?cie gwara ?l?ska jest bzdurne, aczkolwiek spotykane w polskich ksi??kach. Pozosta?o?ci aorystu to spadek po jednolitym j?zyku s?owia?skim. Aoryst wyst?powa? kiedy? w jego wszystkich narzeczach, a wi?c równie? w polszczy?nie. Pozosta?o?ci aorystu wyst?puj? do dzi? w j?zykach z grupy czeskiej (górno?u?yckim, czeskim, morawskim, s?owackim) oraz s?siednich: dolno?u?yckim, ?l?skim i gwarach góralskich. Jest to wi?c obecnie cecha czeska, a nie polska. Aoryst ju? mamy, a co z dyftongami? Potwierdzili?my ju? chyba, ?l?ski dialekt laski lub jak kto woli gwary laskie na ?l?sku s? najbli?ej genetycznie spokrewnione z pozosta?ymi dialektami ?l?skimi, ale traktuje si? je jako co? zupe?nie innego, bowiem ?l?ski ma by? ewidentnie polskim dialektem. Mo?e jeszcze co? o j?zyku dolno?u?yckim i dojdziemy do tego, ?e jednak wiem, o czym pisz?. I ja nie musz? przepisywa? cudzych tekstów, ja pisz? z g?owy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
Dariusz Jerczynski - SRS
Użytkownik

Postów: 3
Data rejestracji: 25.12.08
Dodane dnia 31-12-2008 18:05
Z.Stieber przypomnia?, ?e obszar gwar laskich i ca?y ?l?sk nale?a? do Polski przed podbojem Brzetys?awa (czyli ca?e 33 lata w latach 999-1032), zapomnia?o mu si? tylko, ?e obszar ten przed rokiem 999 (podbojem Chrobrego) ponad 100 lat by? zwi?zany ze swymi po?udniowymi s?siadami: Rzesz? Wielkomorawsk?, obejmuj?c? równie? Czechy, a nast?pnie Ksi?stwem Czeskim, obejmuj?cym równie? Morawy. Pozosta?e tezy na temat polsko?ci s? równie ideologiczne. Plemiona ?l?skie przyby?y przecie? z terenu Chorwacji, plemiona polskie ze wspó?czesnej Ukrainy.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
kot
Użytkownik

Postów: 204
Data rejestracji: 28.03.09
Dodane dnia 03-04-2009 00:20
wa?ne, ?e gwary ?l?skie obejmuj? równie? znajduj?ce si? obecnie w rep. czeskiej obszary ?l?ska cieszy?skiego, opawskiego, a tak?e tzw. la?sko, czyli ziemi ludu... lachów. ludu jak nazwa wskazuje lackiego (lechickiego)
http://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1sko
a tu mapa etniczna sprzed 1000 lat:
http://halat.pl/slowianie.jpg
http://halat.pl/silesia.html#

po podboju czeskim w 1038 r. wi?kszo?? ludno?ci tych ziem stopniowo przej??a czesk? ?wiadomo?? narodow? mimo lackiego - polskiego powiedzieliby?my - pochodzenia etnicznego. ale ju? na podporz?dkowanym przez czechów jakie? 300 lat pó?niej ?l?sku cieszy?skim polska ?wiadomo?? istnieje do dzi?.

podsumowaj?c, do polskiego obszaru etnicznego nale?y zlewisko rzeki odry oddzielone od moraw tzw. bram? morawsk?, prze??cz? niegdy? rozdzielaj?c? ziemie polskie od morawskich. morawy to kraina prawie doskonale wyodr?biona geograficznie jako zlewisko rzeki morawy, z wyj?tkiem psuj?cej ten porz?dek ziemi la?sko, która si? na morawach znalaz?a na skutek burzliwych dziejów, a nie rzeczywistej przynale?no?ci etnicznej

Edytowane przez kot dnia 03-04-2009 00:56
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Dialekt ?l?ski
gjw
Użytkownik

Postów: 611
Data rejestracji: 15.09.07
Dodane dnia 03-04-2009 13:16
A niechby sobie nawet by? odr?bny j?zyk ?l?ski. Rzecz drugorz?dna. Szkoci maj? j?zyk gaelicki (którego ma?o kto z nich u?ywa) a mimo to s? Brytyjczykami, co nie przeszkadza im mie? siln? ?wiadomo?? w?asnej odr?bno?ci, a na wojnach nie przeszkadza?o bi? Francuzów czy Niemców z ca?ej si?y i bez w?tpliwo?ci. O to chyba mniej wi?cej chodzi.
Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Szkoci a ?l?zacy
radical2
Użytkownik

Postów: 15
Data rejestracji: 11.01.09
Dodane dnia 12-06-2009 18:23
Oczywi?cie byli i s? Szkoci lojalni wobec Wielkiej Brytani ale byli i s? nielojalni. Szkoci te? w ?redniowieczu niema?o kombinowali z Francj? przeciw Anglii itp. Obecnie konserwaty?ci, independienci i narodowcy brytyjscy chyba sobie poradz? z problemem separatyzmu szkockiego. Ale ad rem.

Nie zgadzam sie z podej?ciem niechby i by? j?zyk ?l?ski. Równie? t? spraw? trzeba widzie? w kontek?cie mi?dzynarodowym. Twórcami teorii o odr?bno?ci ?l?zaków ale równie? Kaszubów s? g?ównie niemieccy naukowcy, którzy wiadomo do czego zmierzaj?.

Sprzyja pog??bianiu separatyzmu ?l?skiego poprzez propagowanie odr?bnosci j?zyka ?l?skiego oczywi?cie Gazeta Wybiórcza m.in. 13.02.2009 zamiesci?a na pierwszej stronie dodatku katowickiego tekst w "j?zyku ?l?skim" tutaj link http://bi.gazeta.pl/im/6/6274/m6274016.jpg

I w takim kierunku to mo?e pój??....
Wyślij Prywatną Wiadomość
Skocz do Forum:
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014